Evezős-világbajnokságot rendez egyetemünk

A Maty-éri olim­pi­ai köz­pont vi­zén ren­de­zik 2010. au­gusz­tus 13-15. kö­zött a XI. Egyetemi-Főiskolai Eve­zős-vi­lág­baj­nok­sá­got. A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem már bi­zo­nyí­tot­ta, hogy helyt áll fel­ső­ok­ta­tá­si vi­lág­ver­seny ren­de­ző­je­ként, hi­szen a 2006-os fal­lab­da-vi­lág­baj­nok­ság meg­szer­ve­zé­sé­ben és le­bo­nyo­lí­tás­ban szin­te tök­éle­te­set al­ko­tott – nyi­lat­koz­ta la­punk­nak Sza­bó Jó­zsef, az SZTE Sport­köz­pont ve­ze­tő­je.

„A leg­utób­bi vi­lág­baj­nok­sá­got Szer­bi­á­ban ren­dez­ték, ahol 27 or­szág 452 ver­seny­ző­je eve­zett. Jö­vő­re kö­zel 30 or­szág 450-500 ver­seny­ző­jé­re szá­mí­tunk” – ava­tott be a rész­éle­tek­be a fő­is­ko­lai do­cens. Ar­ra a kér­dés­re, hogy a ma­gyar nem­ze­ti szí­ne­ket kép­vi­se­li-e majd SZTE-s hall­ga­tó, Sza­bó Jó­zsef úgy fe­lelt, hogy biz­to­sat még nem tud mon­da­ni. A bő ke­ret­ben ké­szül­nek sze­ge­di egye­te­mis­ták, és a ta­va­lyi vi­lág­ver­se­nyen a nyol­casha­jóban há­rom SZTE-s is eve­zett, úgy­hogy bi­za­kod­ha­tunk.

evezos2
Jövőre már a felújított Maty-éri pálya várja a legjobbakat. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

A ver­seny tör­té­ne­té­re vis­­sza­tér­ve meg­tud­hat­tuk, hogy bi­zony a fal­lab­da-vb egy­faj­ta vizs­ga­ver­seny is volt 2006-ban, hi­szen a le­bo­nyo­lí­tás olyan vissz­han­got ha­gyott ma­ga után, hogy a Nem­zet­kö­zi Egye­te­mi Sport­szö­vet­ség (FISU) kez­de­mé­nye­zé­sé­re kér­ték fel egye­te­mün­ket egy eve­zős-vi­lág­ver­seny szer­ve­zé­sé­re is (igaz, eh­hez kel­lett a Maty-éri olim­pi­ai cent­rum fel­újí­tá­sa, ahol a meg­lé­vő hat pá­lyát nyolc­ra bő­ví­tet­ték). Egyéb­ként a fal­lab­da-vi­lág­baj­nok­ság si­ke­rén fel­buz­dul­va je­len­tet­te ki Sza­bó Gá­bor rek­tor, hogy az egye­tem igyek­szik a le­he­tő leg­több vi­lág­ver­seny ren­de­zé­sé­re be­nyúj­ta­ni pá­lyá­za­tát.

evezos3

Sza­bó Jó­zsef úgy nyi­lat­ko­zott, hogy az elő­ké­szü­le­tek még a kez­de­ti sza­kasz­ban tar­ta­nak. „Elő­ször is si­ke­rült egy pá­lyá­za­ton ki­vá­lasz­ta­ni az ese­mény logóját (ké­pün­kön) – foly­tat­ta a do­cens. „A győz­tes pá­lyá­za­tot Sza­bó Dá­vid, a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar prog­ram­ter­ve­ző in­for­ma­ti­ku­sa ké­szí­tet­te. Má­so­dik és har­ma­dik he­lye­zést ért el Csá­szár Pé­ter JGYPK né­met-rajz sza­kos di­ák, il­let­ve Szán­tó La­jos, a Mér­nö­ki Kar vál­lal­ko­zó-me­ne­dzser sza­kos hall­ga­tó­ja. Most a költ­ség­ter­ve­zés van fo­lya­mat­ban. Becs­lé­se­ink sze­rint a vi­lág­baj­nok­ság költ­sé­gi 75-80 mil­li­ó­ra fo­rint­ra rúg­nak. El­ső kör­ben azon dol­go­zunk, hogy hol és mi­ként le­het fa­rag­ni eb­ből a je­len­tős ös­­szeg­ből. Mi­vel az egye­te­mi vi­lág­baj­nok­sá­go­kat ko­moly nem­zet­kö­zi fi­gye­lem kí­sé­ri, így öreg­bí­ti az or­szág, a vá­ros és az egye­tem hír­ne­vét is. Ezért min­den­kép­pen fő tá­mo­ga­tó­ként szá­mí­tunk az Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­re, Sze­ged Me­gyei Jo­gú Vá­ros Ön­kor­mány­za­tá­nak és a spor­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár­ság­nak a tá­mo­ga­tá­sá­ra. Ezen­kí­vül az eve­zős­szö­vet­ség és a Ma­gyar Egyetemi-Főiskolai Sport­szö­vet­ség (MEFS) is se­gít majd. De na­gyon sze­ret­nénk több cé­get is meg­nyer­ni a sport­ver­seny­nek. Mind­emel­lett az SZTE szá­mít 100-120 fő, a hall­ga­tók kö­zül ki­ke­rü­lő ön­kén­tes­re, akik a ver­se­nyek nap­ján a hely­szí­nen és a csa­pa­tok kö­rül, kí­sé­rő­ként te­vé­keny­ked­né­nek. A Démász-Szeged Vízis­port Egye­sü­let tech­ni­kai és sport­szak­mai tá­mo­ga­tást nyújt majd” – árul­ta el az SZTE Sport­köz­pont ve­ze­tő­je.

Do­bó Csa­ba


esza_felso

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták


Csizmar_Adrienn_felveteliCsizmár Adrienn- BTK, szlavisztika-orosz

Szegediként sok jót hallottam az SZTE-ről, és egyáltalán nem akartam itt hagyni a várost és a barátaimat sem. Ezért is döntöttem a lengyel helyett inkább az orosz mellett, hiszen az előbbit csak Pesten tanulhattam volna. Legjobban a TIK tetszik az egyetemen. Nagyon hallgatóbarát, és itt tényleg minden eszköz megvan a nyugodt tanuláshoz. Ez egy olyan hely, ahova szívesen járok vissza mindig.
Fasi_ArnoldFási Arnold – BTK, szlavisztika (orosz)

Azért jöttem Szegedre, mert hallottam, hogy az itteni szlavisztika, orosz szak elég jó, színvonalas a képzés. Természetesen a település helye is közrejátszott, hiszen nem akartam túl messzire menni az otthonomtól, Pusztaszőlőstől. A kollégium is kedvező helyen van. Szeged sokkal zöldebb, és a levegő is tisztább, mint Budapesten, ami szintén befolyásolt. A választásban még közrejátszott az is, hogy nem érzem magam olyan jól egy nagyvárosban sok emberrel, de Szeged teljesen élhető ebből a szempontból, és a tömegközlekedés is nagyon jó.

További hallgatói vélemények >>>