Új­ra arany­ér­me­sek női ví­zi­lab­dá­sa­ink

A női ví­zi­lab­da OB I/B ha­to­dik já­ték­nap­ján is mind­két mér­kő­zé­sét meg­nyer­te az Uni­ver­si­tas Sze­ged, így két for­du­ló­val a vé­ge előtt bi­zo­nyos­sá vált: meg­vé­di baj­no­ki cí­mét.
A női ví­zi­lab­da OB I/B cím­vé­dő­je és lis­ta­ve­ze­tő­je, az Uni­ver­si­tas Sze­ged nagy­szom­ba­ton ha­zai me­den­cé­ben szállt víz­be. Han­nauer Pé­ter ta­nít­vá­nyai a Bán­ki VE-vel és a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi VSC-vel csap­tak ös­­sze ab­ban a tu­dat­ban, hogy amen­­nyi­ben mind­két ös­­sze­csa­pá­su­kat meg­nye­rik, ma­te­ma­ti­ka­i­lag már ma­gu­ké­nak tud­hat­ják az újabb B cso­por­tos arany­ér­met.
Nos, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ne­vét vi­se­lő együt­tes to­vább­ra sem tud hi­báz­ni eb­ben a sze­zon­ban, s új­ra be­bi­zo­nyí­tot­ta: ki­nőt­te a B cso­por­tot. Lá­nya­ink há­rom gól­lal nyer­ték a Bán­ki VE el­le­ni rang­adót, majd gá­la­mec­­cset ren­dez­tek a Hód­me­ző­vá­sár­hely el­len. Az Uni­ver­si­tas így ti­zen­két pont­tal ve­ze­ti a ta­bel­lát, s már ab­ban az eset­ben is az élen zár­ná a pont­va­dá­sza­tot, ha utol­só négy mér­kő­zé­sét el­ve­szí­te­né...
A ve­ze­tő­ség im­már egy­ér­tel­mű­en az A cso­por­tos sze­rep­lést tűz­te ki cé­lul, bíz­zunk ben­ne, hogy si­ke­rül meg­te­rem­te­ni eh­hez a fel­té­te­le­ket.
A női ví­zi­lab­da OB I/B 6. já­ték­nap­ján: Uni­ver­si­tas Sze­ged – Bán­ki VE 11-8 (3-2, 3-2, 2-2, 3-2). Uni­ver­si­tas Sze­ged: Bük Zsa­nett – Árkosy Lil­la 3, Len­gyel Do­rot­­tya 2, Haj­dú Eni­kő 2, Bor­dás Tí­mea, Fabó Li­li 1, Mik­lós Dó­ra 2. Cse­re: Far­kas Kin­ga, Len­gyel Anet­t, Grezsa Ni­ko­lett, Kuc­zo­ra Imo­la 1, Len­gyel Do­mi­ni­ka, Er­dé­lyi Krisz­ti­na, Veszelovsz­ki Pet­ra. Ve­ze­tő­edző: Han­nauer Pé­ter. Gól em­ber­előny­ből: 5/1, il­let­ve 4/2. Gól öt­mé­te­res­ből: 2/1, il­let­ve 2/2.
Uni­ver­si­tas Sze­ged – Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi VSC 21-3 (5-0, 5-1, 7-0, 4-2). Uni­ver­si­tas Sze­ged: Bük Zsa­nett – Árkosy Lil­la 3, Len­gyel Do­rot­­tya 6, Haj­dú Eni­kő 1, Bor­dás Tí­mea 3, Fabó Li­li, Mik­lós Dó­ra 3. Cse­re: Far­kas Kin­ga, Len­gyel Anett 1, Grezsa Ni­ko­lett, Kuc­zo­ra Imo­la 3, Len­gyel Do­mi­ni­ka, Er­dé­lyi Krisz­ti­na 1, Veszelovsz­ki Pet­ra. Ve­ze­tő­edző: Han­nauer Pé­ter. Gól em­ber­előny­ből: 0/0, il­let­ve 0/0. Gól öt­mé­te­res­ből: 1/1, 0/0.
Az OB I/B ál­lá­sa két for­du­ló­val a vé­ge előt­t: 1. Uni­ver­si­tas Sze­ged 36 pont, 2. Bán­ki VE 24 pont, 3. Vil­la­nó Fó­kák Kecs­ke­mét 12 pont, 4. Deb­re­ce­ni Öreg Har­csák 9 pont, 5. Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi VSC 6 pont.

P. M. L.


 


esza_felso

Számold ki a pontjaid!Pontkalkulator_grafika

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták


Toth_FanniTóth Fanni - JGYPK, andragógia

Azért jöttem Szegedre, mert a közelben lakom, de egyébként is szívesen választottam volna az SZTE-t, mert nagyon sok jót hallottam róla. Azért szeretem nagyon a JUGYU-t, mert színes és pezsgő a kari élet, a tanárok nagyon segítőkészek, nagyon sok mindenben segítenek, sok a gyakorlat, ami szerintem pozitívum, ennek révén a jövőben el lehet helyezkedni.

Marton_DorinaMárton Dorina - GTK, pénzügy-számvitel

Mindig is nagyon szerettem a matematikát és a történelmet, így orientálódtam a Gazdaságtudományi Kar felé. Ráadásul a nővérem is itt tanult és ő még jobban motivált ez irányba. A várost külön kiemelném diákbarát jellege miatt. Nagyon szeretem a szakomat, és tudom, hogy közgazdászdiplomával bárhol elhelyezkedhet az ember, akár külföldre is.További hallgatói vélemények >>>