Fokozatszerzés a kifutó doktori képzésben

Fokozatszerzési eljárás indítása | Szigorlat

A kifutó, 3 éves doktori képzéshez tartozó fokozatszerzési eljárásra kizárólag azok jelentkezhetnek, akik a képzésben abszolutóriumot szereztek.

Fokozatszerzési eljárás indítása

A fokozatszerzési eljárással kapcsolatban a 2016. szeptemeber 1. előtt hatályos szabályzat 36-42. pontjai a mérvadók.

 • A fokozatszerzésre az előírt formanyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni az illetékes karon.
 • A képzésben részt vevő doktoranduszok a doktori fokozatszerzésre a képzés befejezése előtt is jelentkezhetnek, és a szigorlatot letehetik, ha valamennyi tanulmányi kötelezettségüket teljesítették.
 • A jelentkezés elfogadásával a jelölt doktorjelölti jogviszonyba kerül, aminek keretében kell a szigorlatot letennie, teljesítenie kell a publikációs és nyelvi követelményeket, el kell készítenie és meg kell védenie az értekezését.
 • Ha a doktorjelölt két éven belül nem nyújtja be értekezését bírálatra kiadható módon, a fokozatszerzési eljárás megszűnik.
 • Újabb fokozatszerzési eljárás is indítható, de csak szigorított feltételek mellett (lásd 40.7-40.9. pontok).


Az Egyetemen szervezett doktori képzésben részt vett magyar állampolgárságú, a jogszabályok szerint velük azonos elbírálás alá eső, továbbá az SZTE, az SZBK és a Szegedi Gabonakutató Intézet alkalmazásában álló doktorjelöltek számára az eljárási díj 110 000 Ft, egyéb esetekben 150 000 Ft.

Külföldi állampolgárok esetén, ha legalább egy tanéven (2 féléven) keresztül költségtérítéses doktori képzésben vesznek rész egyetemünkön, akkor 500 Euro, különben 1000 Euro.

Szigorlat

A doktori szigorlatról a 2016. szeptemeber 1. előtt hatályos szabályzat 43-48. pontjai rendelkeznek.

A legfontosabb tudnivalók:

 • A doktori szigorlat egy fő- és két melléktárgyból álló szóbeli vizsga (írásbeli része is lehet).
 • A szigorlati tárgyak tematikáját a doktori iskolák tanácsai határozzák meg.
 • A sikertelen szigorlat letételét hat hónap elteltével még egyszer meg lehet kísérelni. Ha a vizsga akkor is sikertelen, az eljárást le kell zárni.
 • A szervezett képzésben részt vevő doktoranduszok a doktori fokozatszerzésre a képzés befejezése előtt is jelentkezhetnek, és a szigorlatot letehetik, ha valamennyi tanulmányi kötelezettségüket teljesítették.
 • Amennyiben a doktori iskola úgy rendelkezik, nem kell a szigorlaton melléktárgyakból vizsgáznia annak a doktorjelöltnek, aki a szervezett doktori képzésben valamennyi kötelező és kötelezően választott elméleti kurzusát eredményesen teljesítette. E kedvezmény csak a végbizonyítvány megszerzésétől számított 3 éven belül letett szigorlat esetén érvényesíthető.
 • A szigorlat végeredményét a három tárgy eredményének átlaga adja úgy, hogy a főtárgyat kétszeres súllyal kell figyelembe venni az átlagolásnál. Ha a melléktárgyakból nem kell szigorlatot tenni, akkor a főtárgy eredményének és 6 kijelölt kurzusvizsga átlagának átlaga adja.