Értekezés, tézisek

A doktori értekezéssel kapcsolatban a Szabályzat VI.fejezetének 22-30. pontjai a mérvadók. A részletesebb szakmai és formai követeményeket a tudományterületi doktori tanácsok és doktori iskolák adják meg, a következőkben az általánosabb tudnivalók olvashatók.

 • A három éves képzést követően az értekezést a doktorjelölti jogviszony létesítésének napjától számított két éven belül be kell nyújtani, ellenkező esetben a jogviszony megszűnik.
 • A 2+2 éves képzés esetén az értekezést a komplex vizsgát követő három éven belül kell benyújtani.

Önálló tudományos munkásság

A doktorjelöltnek önálló tudományos munkásságot kell bemutatnia az értekezésében és a téziseiben, melyket közleményekkel tud igazolni. A társszerzőknek nyilatkozniuk kell arról, melyek azok az eredmények, melyek elérésében a doktorjelölt szerepe a döntő.

Az értekezés formai követelményei

 • Az értekezést általában magyar nyelven kell megírni, de a doktori iskola engedélyezheti a szakma által indokolt más nyelv használatát is.
 • Az értekezés belső címlapján fel kell tüntetni
  • a szerzőt,
  • az értekezés címét,
  • a témavezető(ke)t/konzulenst, ha volt(ak),
  • a készítés helyét,
  • a doktori iskolát,
  • az elkészítés évszámát.
 • Az értekezés része a tartalomjegyzék, angol vagy a program által megkövetelt más idegen nyelvű összefoglaló, irodalomjegyzék és a disszertáció témájához kapcsolódó saját publikációk felsorolása.
 • Az értekezéshez függelék (pl. fénykép-, dokumentumgyűjtemény, stb.) tartozhat.
 • A terjedelmet a tudományterületi doktori tanácsok korlátozhatják.
 • A publikálási etika követése az értekezés elkészítésekor alapvetően fontos.

A tézisek formai követelményei

 • Az értekezéshez mellékelni kell az értekezés téziseit magyar és angol (esetleg más, az illetékes doktori iskola által megadott nyelven).
 • A magyar nyelvű tézisek példányszáma 15-nél kevesebb nem lehet.
 • A tézisek három példányának tartalmaznia kell egy részt, amelyben a társszerzők (ill. az első szerző, ha az nem a doktorjelölt) a konkrét tézispontra és publikációra hivatkozva nyilatkoznak arról, hogy a tézisekben (és az értekezésben) szereplő és közösen publikált eredmények közül melyek azok, amelyekben a jelölt szerepe meghatározó fontosságú, és így azokat ők eddig nem használták fel tudományos fokozat megszerzésekor, s ezt a jövőben sem teszik. A nyilatkozatot a társszerzők (ill. az első szerző) aláírják. A külföldi és a már nem élő társszerzők esetén követendő eljárást a doktori iskolák tanácsai szabályozzák.
 • Ugyanezen példányoknak kell tartalmazniuk a Szabályzat VI. fejezetének 17. pontjában szereplő nyilatkozatot is.
 • A védésre bocsátáshoz előírt tudományos tevékenység igazolása az MTMT-ből származó, tudománymetriai adatokat is tartalmazó, a jelölt helyi MTMT adminisztrátora által előkészített, az SZTE Klebelsberg Könyvtár által ellenőrzött listával történik, ami a tézisek melléklete.

Az értekezés és tézisek benyújtása

 • Benyújtás előtt a jelölt addigi publikációinak adatait be kell vinni az MTMT-be, célszerűen külön listára jelölve (például: ODT/MAB) a disszertációhoz kapcsolódó közleményeket. A doktori iskola kérheti a publikációs lista rekordjainak ellenőrzését a Klebelsberg Könyvtártól a tudomany_metria@ek.szte.hu címen (PhD eljárás és az MTMT).
 • Amennyiben egy közlemény DOI azonosítával nem rendelkezik, úgy magát a teljes szövegű közleményt fel kell tölteni a Publicatio Repozitóriumba, mert ez alapján történik az ellenőrzés.
 • A védésre bocsátáshoz előírt tudományos tevékenység igazolása az MTMT-ből kinyomtatott, tudománymetriai adatokat is tartalmazó, a jelölt helyi MTMT adminisztrátora által előkészített, az SZTE Klebelsberg Könyvtár által ellenőrzött listával történik, ami a tézisek melléklete.
 • Az értekezést és a téziseket fel kell tölteni a Doktori Értekezések Repozitóriumba és az értekezést négy bekötött példányban kell benyújtani a tudományág szerint illetékes karra.
 • A megvédett értekezést és téziseket az SZTE Klebelsberg Könyvtár DOI azonosítóval látja el, miután a Doktori Intézet munkatársa beírta az oklevél számát a rekordba.
 • A DOI azonosítóval ellátott rekord létrehozását az MTMT-ben a SZTE Klebelsberg Könyvtár végzi el.