Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04330
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Gyermekgyógyászati Klinika, Genetikai Laboratórium (6725 Szeged, Korányi fasor 14-15.) számára 40 DNS minta újgenerációs szekvenálása Illumina MiSeq platformon, és 36 DNS minta TruSight One újgenerációs szekvenálása- 5800 génre Illumina MiSeq platformon.
2014. november 26.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04330

Ajánlattételi határidő: 2014. december 03 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 15 naptári napon belül, legkésőbb 2014. december 31-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Gyermekgyógyászati Klinika, Genetikai Laboratórium (Szeged, Korányi fasor 14-15.) számára 40 HaloPlex technológiával dúsított DNS minta újgenerációs szekvenálása Illumina MiSeq platformon, és 36 DNS minta TruSight One újgenerációs szekvenálása - 4800 génre Illumina MiSeq platformon.Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A projekt címe és azonosító száma:

A projekt száma: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035

Címe, megnevezése: „Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában”

Szakmai alprogram/altéma, amelyhez az igény kapcsolódik:

„A TERMÉSZETES IMMUNRENDSZER SZEREPE KÜLÖNBÖZŐ KÓROKOZÓK ÉS KÁROSÍTÓ ANYAGOK ÁLTAL KIVÁLTOTT SZISZTÉMÁS MEGBETEGEDÉSEK KEZELÉSÉBEN”

A kutatási feladatban az irodalomban már leírt nefrózis szindrómával kapcsolatba hozható gének (21 gén) szimultán szekvencia analízisét végezzük nagy számú nefrózisos és kontroll személy DNS mintájából.

A 21 gén és azok szabályzó régióinak (promóter, 3 UTR miRNS kötő helyek) analízisét követően, a mintákat egy kibővített gén panelen (TruSight One, Illumina) vizsgáljuk, amely az OMIM-ban található 4813 klinikai fenotípussal rendelkező gén teljes szekvenálását teszi lehetővé költséghatékonyan.

A tervezett szekvencia analízis az egyéb módosító gének, ill. a szteroid rezisztenciával kapcsolatba hozható variánsok szerepét tisztázhatja.

A mintaszám és anyagi források figyelembevételével a teljes exom szekvenálás jelen projekt keretében nem megoldható.

 

 

A szolgáltatás feladat meghatározása:

a) 40 HaloPlex technológiával dúsított DNS minta újgenerációs szekvenálása Illumina MiSeq platformon

mintánként 21 gén + promoter + 3'UTR miRNS kötő helyek kerülnek szekvenálásra

a szolgáltatás tartalmazza

 • target szekvencia 1M bázis/minta
 • ~400x lefedettség (~400 M bázis/minta)
 • szolgáltatás tartalmazza:
  • mintaelőkészítés (Haloplex)
  • új generációs szekvenálás Illumina MiSeq platformon
  • bioinformatikai kiértékelés (align, QC, variant calling)
  • nyers, és generált fájlok rendelkezésre bocsátása (FASTQ, BAM, VCF)

b) 36 DNS minta TruSight One újgenerációs szekvenálása ~4800 génre Illumina MiSeq platformon

a szolgáltatás tartalmazza

 • a TrusightOne Kit protokoll szerinti wetlab minta előkészítést
 • új generációs szekvenálás Illumina MiSeq platformon
 • bioinformatikai kiértékelés (align, QC, variant calling)
 • nyers, és generált fájlok rendelkezésre bocsátása (FASTQ, BAM, VCF)

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Adószám: 15329815-2-06

 

Szállítási és számlaküldési cím:

SZTE Gyermekgyógyászati Klinika, Genetikai Laboratórium

(6725 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

 

Ajánlattevő adja meg az alábbi egységárakat:

- 40 HaloPlex technológiával dúsított DNS minta újgenerációs szekvenálása Illumina MiSeq platformon,

- 36 DNS minta TruSight One újgenerációs szekvenálása 5800 génre Illumina MiSeq platformon szekvenálás ……………….Bruttó HUF mindösszesen

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Ajánlatkérő a megadott egységárak összegét fogja értékelni.

Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.

 

Alkalmassági feltétel:

 

1.) Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban vizsgált időszakban 1 db TruSight One szekvenálás Illumina platformon szolgáltatás teljesítésére vonatkozó referenciával kell rendelkezzen.

 

Igazolás módja:

 • 1.) Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot, az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónapban teljesített 1 db szekvenálás szolgáltatásról, a megrendelő neve, képviselője és elérhetősége, valamint a beszerzés tárgya, a teljesítés ideje és az ellenszolgáltatás összege

 

Fizetési mód: A számlázás és a számla kiegyenlítése forintban történik. A szolgáltatás díja kifizetésre kerül a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.


A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik. (A Szegedi Tudományegyetem 1/2011.(VII.1.)sz. Rektori Utasítás- A Szegedi Tudományegyetem, mint megbízó által pályázati finanszírozású projektek terhére adott kutatás-fejlesztési megrendelések szabályozására.)

Figyelem! Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a fenti kizáró okok hatálya alatt nem áll.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki:

a.)Végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték.

b.)Olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tagja, vagy vezető tisztségviselője gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdésének b.) illetőleg g.)pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta.

c.) A közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt.

d.) Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

e.) Korábbi- három évnél régebben lezárult-közbeszerzési és egyéb pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

 

Figyelem! Kérem, hogy Vállalkozó az ajánlatával egyidőben nyújtsa be az alábbi nyilatkozatot.

 

A vállalkozó összeférhetetlenséget kizáró és egyben a teljesítés feltételeit igazoló nyilatkozata

Alulírott (....), mint a(z) (.......) képviseletére feljogosított személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás és a Szegedi Tudományegyetem között (...)-án létrejött, (...) tartalmú kutatás-fejlesztési megállapodással kapcsolatosan nem áll fenn összeférhetetlenség, azaz

 • egyfelől a feladat végrehajtásával összefüggésben a Vállalkozás egyetlen alkalmazottja sem kerül a Szegedi Tudományegyetemen közalkalmazottként dolgozó közeli hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba (a közeli hozzátartozó fogalmának értelmezésében a Munka Törvénykönyve 294. § (1) b) pontja az irányadó),

 

 • másrészt a Vállalkozás egyetlen vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottsági tagja sem közalkalmazottja a Szegedi Tudományegyetemnek, illetve ha igen, akkor a Vállalkozásnál létesített eme jogviszonyára a Szegedi Tudományegyetemtől előzetes írásbeli engedélye van.

Kijelentem továbbá, hogy a fenti megállapodásban rögzített kutatási feladat elvégzéséhez Társaságunknál a szükséges erőforrás, technológia valamint eszköz- és műszerpark rendelkezésre áll, illetve amennyiben fentiek bármelyike részben vagy egészben hiányzik, akkor azt nem a Szegedi Tudományegyetemtől veszem bérbe.

Dátum, aláírás

 

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan ajánlattevő jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szolgáltatásra. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Maróti Zoltán dr., tudományos főmunkatárs SZTE ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika, tel: +36 (62) 341-711, +36 (62) 544-000/1711, +36 (62) 545-331, +36 (62) 544-000/5331

email: sztegdl.pedia@med.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: SEQOMICS Biotechnológia Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 755 908,-Ft+ÁFA