Felsőoktatási Felvételi Szakmai Vizsga


Szegedi Tudományegyetem

Felsőoktatási Felvételi Szakmai Vizsga 2020.

 

A 2020. évi felvételi eljárásban a Felsőoktatási Felvételi Szakmai Vizsgák (FFSZV) szervezésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:

A vizsgák időpontja: 2020. július 01-02.

A vizsga helyszíne: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi- és Információs Központ 6722 Szeged Ady tér 10.

 

A pontos beosztásról a felvételi eljárásban megadott e-mail címre küldünk tájékoztató levelet legkésőbb 2020. június 12-ig. Kérjük, hogy amennyiben eddig az időpontig nem kapja meg az értesítést, jelezze a lent megadott elérhetőségen!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Felsőoktatási Felvételi Szakmai Vizsga esetében pótvizsga letételére nincs lehetőség.


További, fontos határidők:


A vizsgák eredményének közlése

A vizsgák eredményét 2020. július 8-án (szerda) e-mailben küldjük meg a jelentkezők számára az e-felvételi eljárásban megadott e-mail címükre. Kérjük, hogy szíveskedjék a helyes e-mail cím megadásáról gondoskodni!


A vizsga értékelésével kapcsolatos kifogások kezelésének rendje

A betekintés helye és ideje: 2020. július 09. (csütörtök) 8-16 óráig József Attila Tanulmányi- és Információs Központ 6722 Szeged, Ady tér 1. Oktatási Igazgatóság földszint OSZ 006. iroda.

Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.

A vizsgázó a betekintés napját követő munkanap 12.00 óráig - 2020. július 10-én péntek - a betekintés helyén írásban észrevételt tehet a javítással kapcsolatban, melyet a vizsga értékelésének felülvizsgálatában részt vevő személy véleményez.


Tájékoztatás a vizsgák rendjéről:

 

A vizsga napján a megadott időpont előtt 30 perccel szíveskedjék megjelenni a vizsga helyszínén. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a vizsga megkezdésének időpontjáig nem jelenik meg, a vizsgát nem kezdheti meg.


A vizsga megkezdése előtt a vizsgafelügyelő személyazonosításra alkalmas okmány alapján ellenőrzi a vizsgázó személyazonosságát, ennek érdekében személyazonosításra alkalmas arcképes igazolványt szíveskedjék magával hozni. (Személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél). Ennek hiányában a vizsga megkezdésére nincs lehetőség.

A vizsgán az ülésrendet a vizsgafelügyelő határozza meg. A vizsga időtartama alatt a vizsgaterembe a vizsgázókon, a vizsgafelügyelő személyeken, valamint a vizsga ellenőrzésére érkező hivatalos szervek képviselőin kívül csak a vizsgaszervező engedélyével lehet belépni.

A vizsgázóknak a feladat elvégzéséhez, megoldásához útbaigazítás, segítség nem adható.


Az írásbeli feladatok kidolgozására 240 perc áll rendelkezésre. Amennyiben a vizsga lebonyolítását bármilyen esemény megzavarja, az adott vizsgarész feladatainak megoldására a rendelkezésre álló időt a kiesett idővel meg kell hosszabbítani.


A vizsga kezdetekor a vizsgázó megkapja a feladatlapot, melynek minden oldalán feltünteti a felvételi azonosító számát, a pótlapokon a felvételi azonosító számát, a vizsganap dátumát és a vizsgatárgy nevét. A feladatlapok megoldását a vizsgafelügyelők jelzésére lehet elkezdeni. A vizsgázó a megoldásokat kizárólag a központilag kiadott feladatlapokon, valamint az egyetem bélyegzőjének lenyomatával ellátott pótlapokon dolgozhatja ki. A vizsgázó a megoldásokat fekete vagy kék színű tintával írhatja le, kizárólag rajzolási feladatok esetén használhat ceruzát. Az egyébként ceruzával vagy nem fekete, kék tintával feltüntetett bejegyzéseket a javítás során figyelmen kívül fogják hagyni.


Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, egyidejűleg csak egy vizsgázónak. Amennyiben a vizsgázó a vizsga során el kívánja hagyni a termet, a kidolgozás alatt álló feladatlapot a vizsgafelügyelőnek átadja, amelyen ennek tényét a vizsgafelügyelő – a terem elhagyásának és a visszatérésnek az időpontjával együtt – feltünteti. A vizsgaterem saját akaratból történő elhagyása nem eredményezi a rendelkezésre álló idő meghosszabbítását. A vizsgázó a terem elhagyásakor nem kaphat más személytől segítséget a vizsga megoldásához – erről a vizsgafelügyelők gondoskodnak.

 

A feladatlap megoldására rendelkezésre álló idő leteltét a vizsgafelügyelők jelzik, ekkor a megoldást be kell fejezni. Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a felhasznált pótlapok számát felírja a vizsgadolgozat címlapjára. A megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot, a piszkozatlapokat átadja a vizsgafelügyelőnek. A vizsgafelügyelő – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi a pótlapok számát, és azt, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e. A feladatlapokat a vizsgafelügyelők összegyűjtik és vizsgázónként külön borítékba rakják. A borítékon a vizsgázó nevét, felvételi azonosító számát és a vizsgatárgy megnevezését kell feltüntetni.


A vizsgához szükséges segédeszközök, melyet a vizsgázónak kell magával hoznia:

  • kék vagy fekete színű golyóstoll, ceruza,
  • szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológép: biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika tantárgy esetén
  • négyjegyű függvénytáblázat: fizika, kémia és matematika tantárgy esetén
  • körző, vonalzó matematika és földrajz tantárgy esetén, továbbá szögmérő matematika tantárgy esetén
  • vonalzó informatika tárgy esetén
  • helyesírási szótár: magyar nyelv és irodalom, történelem tantárgy esetén
  • középiskolai történelmi atlasz: történelem tantárgy esetén, melyet a vizsgalapon jelzett feladatoknál használhat
  • angol és német nyelv esetén nyomtatott szótár, melyet a vizsgalapon jelzett feladatoknál használhat

A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A mobiltelefonokat és egyéb elektronikai eszközöket a vizsga megkezdése előtt ki kell kapcsolni.


Gyakorlati vizsga rendje:


A vizsgázóknak a vizsga kezdete előtt 15 perccel kell megjelenniük a helyszínen.

A gyakorlati vizsga során a jelentkezőnek legalább 10 perces felkészülési időt kell adni, feleletének időtartama a 20 percet nem haladhatja meg.

A bizottság egy alkalommal újabb feladatot adhat a jelentkezőnek, ekkor korábbi feleletét figyelmen kívül kell hagyni.

A gyakorlati vizsga eredményét a bizottság határozza meg és saját döntése alapján közvetlenül a felelet után vagy az összes felelet elhangzása után közli írásban a jelentkezővel. A gyakorlati vizsga eredményét nyilvánosan közölni csak valamennyi vizsgázó egyértelmű beleegyezése esetén lehet. A vizsgázó az írásbeli értesítés átvételét igazolja.


Fogyatékossággal élő jelentkezők esélyegyenlősége

 

Az igazolt fogyatékossággal elő jelentkező kérelmére az oktatási igazgató engedélyezi a vizsga(rész) időtartamának maximum 20%-kal történő meghosszabbítását, valamint a szakértői bizottság szakvéleményében előírt segédeszköz használatát.

A jelentkező erre irányuló kérelmét legkésőbb a vizsga időpontja előtt 10 nappal nyújthatja be.

Az ily módon meghatározott engedéllyel rendelkező jelentkezőket írásbeli vizsga esetén elkülönített vizsgaterembe kell beosztani.


A 2020. évi, a koronavírus miatti veszélyhelyzet során alkalmazott különös szabályok:

Egy teremben legfeljebb 10 vizsgázó vizsgázhat, egymástól minimum 1,5 méteres távolságban.

A vizsgázóknak kötelező maszkot viselni a folyosón, a közösségi térben, a vizsgadolgozat írása során ajánlott. Kérem, hogy erre tekintettel legyen szíves maszkot magával hozni.

 

Tájékoztatom, hogy a Felsőoktatási Felvételi Szakmai Vizsgával kapcsolatos további észrevételeivel, kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeinken kérhet segítséget:

 

Matijevic Rita

FFSZV intézményi koordinátor

SZTE Oktatási Igazgatóság Oktatásigazgatási Iroda

Email: matijevic.rita@rekt.szte.hu

Telefonszám: 62/544-816


esza_felso

Nyiss a Jövőd Felé!Hallgatóink mondták


sallai-doraSallai Dóra- GTK: pénzügy és számvitel

Semmi kétségem nem volt afelől, hogy az SZTE-re fogok jelentkezni, ugyanis ott tanuló ismerőseimtől csak pozitív véleményt hallottam. Érdekesnél érdekesebb kurzusok színesítik az egyetemi éveket, mindemellett magas színvonalú a sport és a nyelvoktatás is. Jó döntés az SZTE, mert országszerte elismert tudást ad a hallgatóknak, és itt olyan lehetőségekkel találkozhatunk, amik pozitívan hatnak mind a pályánk, mind az életünk során.

Szolga_Valentina_kicsiSzolga Valentina – GYTK, gyógyszerész

Már gimnáziumban is Szegedre jártam, így szinte egyenes út vezetett az SZTE-re. Mórahalmi vagyok, így az SZTE helyileg közel van, Szegedet pedig egy vonzó, gyönyörű városnak tartom. Ami nagyon pozitív számomra, hogy a képzés rendkívül gyakorlatorientált, és az egyetemi rangsorokban is jó helyezéseket érünk el.

További hallgatói vélemények >>>


Események

Rendezvénynaptár *