infoblokk_kedv_final_felso_RGB_ESZA_1
2024. április 20., szombat
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Nevelőszülő


Az együttélés egyik legfontosabb kerete a család. Számos törvényben rögzítésre kerül a gyermek családban nevelkedéshez fűződő joga (gyermeki jogok). A legcélszerűbb és legkedvezőbb állapot, amikor a kiskorú gyermek a saját családjában nevelkedik, ugyanakkor megannyi esetben ezt nem lehet megoldani. Ilyen esetekre az állam kötelezettségek vállalt arra, hogy a lehető legszélesebb körben próbálja biztosítani családszerű környezetben való felnövekedést olyan gyermekek számára, akik saját családjukban nem nevelkedhetnek. Ezen családszerű környezet egyik formája a gyermek nevelőszülőnél való elhelyezése.

 

Gyermekvédelem alatt értjük pl. a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítését, a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerült gyermek helyettesítő védelmének biztosítását.

Az állam a gyermek védelmét pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások, továbbá hatósági intézkedések útján biztosítja. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások biztosítása az önkormányzatok feladata, amelynek keretében a helyi önkormányzat maga alakítja ki az helyi ellátórendszerét. Az alapellátások célja, többek között, hogy a gyermek a családjában megfelelően fejlődhessen, megelőzzék a gyermek családból való kiemelését stb. Ezzel szemben a személyes gondoskodást nyújtó szakellátások, amely ellátása állami feladat, a családból kiemelt gyermek ellátását, védelmét, valamint a családjának pótlását szolgálja.

 

Elsőként a gyermekjóléti alapellátások körébe, azon belül is a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokhoz tartozó gyermekek átmeneti gondozásáról szükséges szót ejteni. Maga a jogintézmény neve is sugallja, hogy ez átmeneti jellegű megoldás, amelyre a szülő, vagy a gyermek törvényes képviselőjének kérelmére akkor kerül sor, ha a szülő ideiglenesen nem tudja megoldani a gyermek nevelését egészségügyi állapota vagy más indokolt körülmény miatt. Az átmeneti gondozás megszűnik, az okot adó körülmény elhárulásával vagy 12 hónap elteltével. Az átmeneti gondozás egyik formája, amikor a gyermeket befogadó szülőnél, vagy helyettes szülőnél helyezik el. A befogadó szülő(k) átmenetileg vagy tartós jelleggel a saját háztartásában nyújt teljes körű ellátást a gyermeknek. Befogadó szülő a helyettes szülő, nevelőszülő, speciális nevelőszülő és a különleges nevelőszülő is. A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását egyéni nevelési-gondozási terv alapján a saját háztartásában biztosítja. A helyettes szülő tevékenységét helyettes szülői jogviszonyban végzi. Láthatjuk tehát, hogy a befogadó szülő fogalmába beletartozik az átmeneti gondozást biztosító helyettes szülő, illetve gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermeket ellátó nevelőszülő (ideértve a speciális és különleges nevelőszülőt is). Különleges ellátást kell biztosítani a tartósan beteg, fogyatékos és a három év alatti gyermek számára. Speciális ellátást kell biztosítani súlyos pszichés vagy súlyos diszszociális tüneteket mutató gyermeknek, valamint pszichoaktív szert használó gyermek számára. A nevelőszülőknek mindig hálózatban kell működniük.

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozik az otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás.Ennek keretében kiemelten fontos a nevelőszülői ellátás elsődlegessége az intézményi ellátással szemben, a családban való nevelkedés pozitív hatásai miatt. Az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell az ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek számára

(1)a teljes ellátását,

(2)a családgondozást (a gyermek saját családjához való visszakerülés érdekében) vagy az örökbefogadás előkészítését,

(3)az utógondozást (a családjába való visszailleszkedéshez vagy önálló élet megkezdéséhez).

Otthont nyújtó ellátást biztosít a nevelőszülő a működtető közreműködésével, vagy ha ez nem lehetséges, gyermekotthon, vagy fogyatékos és pszichiátriai betegek otthona a területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatásával.

 

Nevelőszülő a 24. életévét betöltött személy, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt, büntetlen előéletű, a gondozásába helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, de legfeljebb ötven évvel idősebb, valamint személyisége, körülményei és képzettsége megfelelő. Az előírt korkülönbségtől, illetve a képesítéstől a gyermek érdekében kivételesen el lehet tekinteni, ha a gyermek hozzátartozói között van olyan személy, aki vállalná a gyermek nevelését, és a gyermek kötődik is hozzá, de ezen hozzátartozó a saját családja és a gyermek anyagi veszélyeztetése nélkül csak nevelőszülőként tudja vállalni a gyermek nevelését.

Speciális és különleges nevelőszülő csak az lehet, aki a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelel, valamint biztosítani tudja a speciális és a különleges szükségletű gyermek ellátását, nevelését.

A működtető a nevelőszülő alkalmasságát háromévente rendszeresen felülvizsgálja.

A nevelőszülő a saját gyermekeivel együtt legfeljebb hat gyermeket és fiatal felnőttet gondozhat. Ettől a számtól azonban a testvérek közös elhelyezése érdekében el lehet térni.

 

A nevelőszülő egyéni gondozási-nevelési terv alapján nyújt saját háztartásában teljes körű ellátást az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermeknek. A nevelőszülőnek segítenie kell a gyermek fejlődését és személyiségének kibontakozását. Biztosítania kell az általa nevelt gyermek kapcsolattartását a családjával, amennyiben a gyámhatóság ezt határozatában előírja, valamint elő kell segítenie a vérszerinti családjába való visszakerülést, vagy az örökbefogadást. Továbbá a nevelőszülő felkészíti a gyermeket az önálló életvitelre, alapvető személyes ügyeinek intézésére.

 

A nevelőszülőt tevékenységéért nevelői díjilleti meg, amelynek legalacsonyabb összege gyermekenként, fiatal felnőttenként a mindenkori örökségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-a, jelenleg 33.600 Ft. A nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt ezt az összeget az ellátott étkeztetésére, ruháztatására, tanulására, egészségügyi ellátására, költőpénzére kell fordítani. Amennyiben a gyermek, fiatal felnőtt speciális, különleges nevelési igényű, akkor emelt összegű nevelési díj illeti meg a nevelőszülőt. A nevelőszülő nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül, az ellátott élelmezésének és lakhatásának kiegészítésérére. A nevelőszülő köteles együttműködni működtetőjével, a gyermekvédelmi gyámmal, a gyermekkel kapcsolattartásra jogosult szülővel és más hozzátartozóval, gyámhatósággal, területei gyermekvédelmi szakszolgálattal, gyermek iskolájával stb.

 

A nevelőszülő a működtetőt, illetve a gyermekvédelmi gyámot többek között tájékozatja a gyermek óvodai, iskolai tanulmányainak megkezdéséről, befejezéséről, ha a gyermek munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, valamint haladéktalanul tájékoztatja őket, a gyermekkel, fiatal felnőttel kapcsolatos rendkívüli eseményekről, pl. iskolai fegyelmi ügyről, büntetőeljárás megindulásáról.

 

Tekintettel arra, hogy a nevelőszülő tevékenységét foglalkoztatási jogviszonyban látja el, ezért szabadság illeti meg. A szabadság mértéke függ az általa ellátott gyermekek, fiatal felnőttek számától.

 

A Bírósági Határozatok 2017. évi 348. számú döntése alapján,„amennyiben a nevelőszülő nem egyedülállóként, hanem családban vállalta a gyermek gondozását, és a gyermek nevelésében és gondozásában a házastársa is részt vett, akkor a nevelőszülő felel a házastársa magatartásának következményeiért, amennyiben eltűrte annak gyermekkel szemben tanúsított, alkalmatlanság megállapítására okot adó nevelési módszereit.”

 

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszűnik, ha

(1)a nevelőszülő meghal,

(2)a működtető jogutód nélkül megszűnik,

(3)a határozott idő lejár,

(4)a gondozásából valamennyi gyermek, fiatal felnőtt kikerült és a gyámhatóság három hónapon belül nem helyezett gondozásába újabb gyermeket, fiatal felnőttet.

 

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony megszüntetésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

(1)a felek közös megegyezése,

(2)felmondás,

(3)azonnali hatályú felmondás.

Azonnali hatállyal szűnik meg a nevelőszülő foglalkoztatói jogviszonya, ha

(1)a nevelőszülő külföldön létesít szokásos tartózkodási helyet,

(2)a nevelőszülőt a bíróság jogerős ítélettel cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezte vagy számára a gyámhatóság támogatót rendelt ki,

(3)kizáró ok áll fenn vele, vagy vele közös háztartásban elő más személlyel szemben,

(4)a bíróság a nevelőszülő szülői felügyeleti jogát jogerős ítéletével megszüntette,

(5)meghatározott magatartást tanúsított. Utóbbira példa, ha meg nem engedett nevelési módszerek alkalmaz, bántalmazza a gyermeket, éhezteti, vérszerinti családjával való kapcsolattartást nem biztosítja, az örökbefogadást akadályozza stb.

 

FORRÁSOK

Alaptörvény Nemzeti Hitvallás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 14. §, 38. §, 45-57. § 66/C-66/F. §

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 9.§, 14. §

BH2017. 348. számú ítélet