infoblokk_kedv_final_felso_RGB_ESZA_1
2024. május 25., szombat
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Gyámhatóság


Fontos tisztázni, hogy a gyámhatóság és a gyámhivatal nem ugyanaz a szerv, e két szó egymásnak nem szinonimája, vagyis semmi esetre se tévesszük össze ezt a két intézményt.

 

A gyámhatóság feladat- és hatáskörét három jogintézmény gyakorolhatja, ezek a települési jegyző, a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala, amely a gyámhivatal – a különbség igazán itt érthető meg – illetve gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörökben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal. Vagyis mind a három fentebb nevesített intézménynek vannak gyámhatósággal kapcsolatos feladatai.

A települési jegyző többek között gyámhatósági ügyekben környezettanulmányt készít, megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, illetve ellát egyéb hatáskörébe utalt gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat.

 

A gyámhivatal feladat és hatásköre a jegyzőhöz képest szerteágazóbb. Feladatait több nagyobb területre tudjuk bontani, mely területeken belül számos specifikus feladata van. Ezen nagyobb területek az alábbiak:

(1)gyermek érdekében ellátandó feladatok,

(2)pénzbeli és természetbeni támogatással kapcsolatos feladatok,

(3)gyermek családi jogállásának rendezése érdekében ellátandó feladatok,

(4)örökbefogadással kapcsolatos feladatok,

(5)perindítási és perkezdeményezi feladatokat,

(6)kérheti a bíróságtól az elhunyt személy holtnak nyilvánítását,

(7)kapcsolattartással, szülői felügyeleti joggal és gyermektartásdíjjal kapcsolatos feladatok,

(8)gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos feladatok,

(9)vagyonkezelési feladatok.

Mivel mindegyik nagyobb területhez tartozó specifikus feladat bemutatása lehetetlen lenne, ezért az alábbiakban minden területet érintően néhány speciális feladat kerül csak ismertetésre.

A gyermek érdekében ellátandó feladatai közé tartozik például, hogy ideiglenes hatállyal elhelyezi a gyermeket a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, nevelőszülőnél, gyermekotthonban; nevelésbe veszi a gyermeket és egyidejűleg gyermekvédelmi gyámot rendel ki neki; megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, megszűnését, feléledését; dönt az utógondozás elrendeléséről; dönt a gyermek védelembe vételéről, illetve megelőző pártfogás elrendeléséről vagy annak megszüntetéséről.

A gyámhivatal pénzbeli és természetbeli támogatásokkal kapcsolatos feladatai keretében dönt a gyermektartásdíj megelőlegezéséről, illetve az otthonteremtési támogatás megállapításáról.

A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot vesz fel, megállapítja a gyermek nevét, meghatározott esetekben eseti gyámot rendelhet ki a gyermek részére, megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha annak célja a jogszabály megkerülése volt.

Mindezek mellett a gyámhivatalnak számos feladata van az örökbefogadást illetően is. Például dönt a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról, dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, illetve az utánkövetésről, a felek közös kérelmére dönt az örökbefogadás felbontásáról.

Pert indíthat, illetve kedvezményezhet a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, illetve a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása érdekében is.

Kapcsolattartással, szülői felügyeleti joggal, gyermektartással kapcsolatban dönt azokban a kérdésekben, amelyekben a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők nem tudnak megállapodni, hozzájárul a gyermek családba fogadásához, engedélyezi a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötését.

Gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban a gyermek számára családba fogadó gyámot, gyermekvédelmi gyámot rendel ki, felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, gondnokot.

Vagyonkezeléssel kapcsolatban közreműködik a hagyatéki eljárásban, illetve gyermekek és gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával, vagyoni értékű jogaival kapcsolatos ügyekben.

A fentebb példáként ismertetett feladatok is jól tükrözik, hogy a gyámhivatal feladata mennyire szerteágazó és sokrétű.

 

Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak (továbbiakban: kormányhivatalok) is számos feladata van. A kormányhivatalok másodfokú hatósági jogkört gyakorolnak a jegyző és a gyámhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben, valamint a területileg illetékes jegyzők és gyámhivatalok szakmai irányítását, felügyeletét és ellenőrzését is ellátják. Mindezek mellett ágazati képzéseket, továbbképzéseket szervez, véleményezi a helyi önkormányzatok önkormányzati ellátórendszerének átalakítására vonatkozó javaslatait.

 

FORRÁSOK

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 33/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1-21. §