Házirend


SZTE Sportközpont - Szeged Hattyas sor 10.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 25.§ (2) bekezdése alapján a Intézmény házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítésén kívül - a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az SZTE Sportközpont által elvárt viselkedés szabályait.

1. Az Intézmény épületében a dolgozókon, edzőkön, az edzésre járókon és az egyetemre járó hallgatókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre a Sportközpont Igazgatójától engedélyt kaptak.

2. Az SZTE Sportközpont épületébe érkező szülők, hozzátartozók, látogatók belépése csak edzés előtt 15 perccel és az edzés befejeztével megengedett. Edzés után 15 perc múlva el kell hagyniuk az Intézményt!
Ezt követően az Intézménybe érkező szülők, hozzátartozók, illetve látogatók csak külön engedéllyel, a felelős vezető tudtával és engedélyével léphetnek be és tartózkodhatnak az intézmény területén.3. Az Intézmény helyiségeit, a tornatermeket, az öltözőket, az edzésre érkezők, vagy érvényes bérleti szerződéssel, vagy eseti igazgatói engedéllyel rendelkezők használhatják.

4. A házirend előírásait be kell tartania az Intézménybe járó tanulóknak, szülőknek, hozzátartozóknak edzőknek és az edzést látogatóknak. Az intézmény szolgáltatásait igénybevevők kötelesek a Sportközpont helyiségeit és felszerelési tárgyait megóvni a rongálódásoktól és azt gyermeküktől is megkövetelni! A hangtechnika használata esetén a foglalkozás befejeztével a bérlő köteles a hangtechnika eredeti állapotát visszaállítani!!! A külső igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség és kártérítési felelősség terheli. Kötelesek a munka-és tűzvédelmi előírások betartására.

5. A sportcsarnok, tornaterem, kondicionáló terem, edzőterem területén csak az edzést vezető felügyeletével szabad tartózkodni, az edzési időpont előtt nem lehet bemenni.
Az SZTE Sportközpont helyiségeit az előírásoknak megfelelően kell használni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat az edzők kötelesek megtéríteni, vagy az eredeti állapotot visszaállítani. Az edzés után a használt termet, és az öltözőket tisztán, rendben kell elhagyni.6. Az előtérben, folyosókon, öltözőkben szülők és látogatók nem tartózkodhatnak. A műszaki berendezéseket, gépeket, fűtést és a megkülönböztetett jellel ellátott helyiségeket csak a SZTE Sportközpont alkalmazottai kezelhetik. Öltözőkulcsok és a sporttermek kulcsai szülőnek, kísérőnek nem adható ki. A felvett kulcsokért mindenkor diákigazolványt, igazolványt kell leadni. A felvett kulcsokért felvevő anyagi felelősséggel tartozik. Az elveszett kulcs miatti zárcsere költségeit köteles megtéríteni.

7. TILOS: - állatot, kerékpárt, törékeny, vagy balesetet, sérülést okozó tárgyat (pl.:, gördeszkát, stb.) behozni; - az öltözőkben, a folyosókon, a sporttermekben, porta előterében, balesetveszélyesen közlekedni, labdázni - beleértve a szivacslabdát is-, saját és mások testi épségét veszélyeztető tevékenységet folytatni!

8. TILOS balesetveszély miatt kemény, szúró, vágó vagy más sérülést okozó tárgyat az Intézmény területére behozni!

9. TILOS a sporttermekben, porta előterében, folyosókon, és öltözőkben szemetelni, zajongani, rágógumit, ételt, és italt fogyasztani;

10. A sporttermekbe csak átváltott, tiszta, nyomot nem hagyó talpú cipőben szabad belépni. Utcán hordott cipő, stoplis cipő nem engedélyezett. VÁLTÓCIPŐ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ! A tornaszereket, felszereléseket a padlón tolni, vagy húzni nem szabad.

11. A Sportközpontban található, órákon használt sporteszközöket használni TILOS!

12. A Sportközpont megtagadhatja az Intézménybe történő belépést attól a Látogatótól, aki a sportról szóló 2004. évi I. törvény (sporttörvény 73. § (1) bekezdése szerinti eltiltás, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény szerinti kitiltás hatálya alatt áll.

11. Tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. Az oktatók, valamint az edzők munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak.

12. Az Intézményi házirendben megfogalmazott viselkedési szabályok és előírások betartatása az oktatók és az edzők feladata!Kérjük, hogy viselkedésükkel tartsák tiszteletben a SZTE Sportközpontban dolgozók emberi méltóságát, jogait!!


Szeged, 2017. január 2.

Kövess minket


Hírek

33add887-221a-488d-8da5-a57a56055fd5

egyéni verseny hallgatók számára

2024.04.25. (csütörtök) 19:00– 21:30