Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ12011

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „PPC kampányok létrehozása és futtatása google ads és Facebook/instagram rendszerekben a Szegedi Tudományegyetem részére.”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ12011

Ajánlattételi határidő: 2021. december 20 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától 2022. február 22-ig tartó időszakra kötik. Az egyes részteljesítések időszakai az Oktatási Hivatal időpont változtatásai és egyéb időpontváltozások miatt változhatnak. Ez esetben a változtatással érintett részteljesítési határidő automatikusan meghosszabbodik az új időpont függvényében.

A beszerzés rövid ismertetője:

Google ads rendszerben reklámok készítése, és elhelyezése a google keresési és display hirdetési felületein. Facebook és instagram reklámok készítése és elhelyezése.

Üzletviteli tanácsadás: Google ads reklámfiókok beállítása a google.com oldal hirdetési rendszerében, reklámfiókok menedzselése, üzemeltetése a kampány időtartama alatt. (Egyes kampányokhoz kulcsszókészlet megadása, targetálása)

Facebook és instagram reklámok készítése, és elhelyezése a www.facebook.com és az instagram.com közösségi portál reklámfelületein a megadott fiókokban.

Üzletviteli tanácsadás: Facebook és instagram reklámfiókok beállítása a www.facebook.com közösségi oldal hirdetési rendszerében, reklámfiókok menedzselése, üzemeltetése a kampány időtartama alatt.

A kampányban a fióknyitással és a menedzseléssel együtt a hirdetési tevékenységre elkölteni kívánt keretösszeg: 11 634 600,- Ft + Áfa

A rendelkezésre álló keretösszeget teljes egészében fel kell használni a kampány során, tervezetten az alábbiak szerint:

A kampány részteljesítési időszakait a felhívás 1. sz. melléklete tartalmazza*.

 

Kapcsolattartás: Az ajánlatkérő a kampányidőszakok előtt és a kampányidőszakok alatt legalább kétheti rendszerességgel személyes találkozót kezdeményezhet Szegeden, ahol az adott kampányidőszakban résztvevő felek elmondhatják az igényeiket és elképzeléseiket és a kampány céljait.

 

Figyelem! Valamennyi részteljesítés esetében a megadott hirdetési tevékenységre elkölteni kívánt keretösszegek tervezettek, melyek változtatásának jogát a Megrendelő fenntartja. A használt reklámfelületek és eszközök arányáról a felek minden esetben egyeztetnek a kampányok során. A kampányok pénzügyi állapotáról a vállalkozó folyamatosan tájékoztatja a megrendelőt.

Letölthető állományok:
1. sz. melléklet.docx
felolvasólap.docx

Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat
bírálati szempont súlyszám leírás
legalacsonyabb összegű ajánlati ár 7

1. Ajánlati ár mindösszesen, a kampányfiókok nyitására és a kampánymenedzselésre vonatkozóan (reklámadóval együtt) a 23 részteljesítésre: ………,- Ft + Áfa

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban szereplő 23 részteljesítés fiók nyitására és kampánymenedzselésére (reklámadóval együtt) mindösszesen megajánlott bruttó ajánlati árakat fogja értékelni. Figyelem! Az ügynökségi díjat a 2008. évi XLVIII. törvény 5/C. § (3) bekezdésének megfelelően kérjük meghatározni, mely a teljes elkölteni kívánt keretösszegből hirdetésekre fordítandó összegnek a 15 %-a lehet, azt sem pozitív, sem negatív irányban nem haladhatja meg!

Ajánlatkérő a törvényi előírásoknak nem megfelelő mértékű ügynökségi díjat megajánló Ajánlattevő(k) ajánlatát automatikusan érvénytelennek nyilvánítja, és nem veszi figyelembe az értékelés során!
2. Ajánlattevő által az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap alatt Facebook közösségi oldalon és/vagy google ads hirdetési rendszerben felsőoktatási intézmény részére menedzselt és teljesített ppc kampányokról csatolt referenciák darabszáma. (Egy sze 3

Ajánlatkérő a felsőoktatási intézménynek teljesített referenciák darabszámát fogja értékelni.
Igazolási mód: Ajánlattevő csatoljon egyszerű referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap során Facebook közösségi oldalon és/vagy google ads hirdetési rendszerben felsőoktatási intézmény részére menedzselt és teljesített ppc kampányairól. (Egy szerződés 1 db referenciának feleltethető meg) Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, valamint a felsőoktatási intézmény megnevezését.
Ajánlatkérő az 1 db-nál kevesebb referenciát megajánló Ajánlattevő(k) ajánlatát 1 db-nak, valamint az 5 db-nál több referenciát megajánló Ajánlattevő(k) ajánlatát 5 db-nak fogja venni az értékelés során.

További információk:

Figyelem! Az 1. bírálati szempont szerinti kampányfiókok nyitására és a kampánymenedzselésre vonatkozó ajánlati árat mindösszesen, a mellékelt felolvasólap kitöltésével kérjük megadni. A reklámadó összegét kérjük, szintén ebbe a részbe kalkulálják a pályázók.


Pontozási szabályozás:

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket (legalacsonyabb ár, legtöbb referencia) elérő ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képesti arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek.

 

A részekre történő ajánlattétel lehetősége kizárt. Ajánlatkérő azt az ajánlatot, amely a felolvasólap bármely részére nem tartalmaz ajánlati árat érvénytelennek nyilvánítja és nem veszi figyelembe az értékelés során.

 

Az ajánlattevővel szembeni elvárások

  • Alkalmassági feltétel (1): Ajánlattevő csatoljon egyszerű referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónap során legalább 1-1 db menedzselt és teljesített Facebook közösségi oldalon és google ads hirdetési rendszerben lebonyolított kampányáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét és elérhetőségét, valamint a szolgáltatás tárgyát.

  • Alkalmassági feltétel (2): Ajánlattevő rendelkezzen Facebook hirdetési fiókok menedzselésével kapcsolatos minimum 3 éves szakmai tapasztalattal, valamint google ads fiókok menedzselésével kapcsolatos minimum 3 éves szakmai tapasztalattal.
Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy megfelel a fenti alkalmassági feltételnek.
  • Alkalmassági feltétel (3): Ajánlattevő csatoljon nyilatkozatot, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény („Ratv.”), valamint az azt módosító 2014. évi XXXIV. törvényben foglalt rendelkezésekre, hogy a vállalkozó a Ratv. 3. § (1) bek e) pont alapján reklámközzétevőnek minősül. Nyilatkozzon, hogy amennyiben a Ratv. vonatkozó rendelkezése alapján reklámadó bevallási és fizetési kötelezettség terheli, úgy a vállalkozó e kötelezettségnek a reklámadóról szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Amennyiben nem terheli reklámadó fizetési kötelezettség, úgy arról is tegyen nyilatkozatot. Ajánlattevő nyilatkozzon továbbá, hogy a hatályos törvény és jogszabályoknak eleget téve ad árajánlatot a beszerzési kiírásra.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy reklámközvetítőnek minősül, valamint ha amennyiben a Ratv. vonatkozó rendelkezése alapján reklámadó bevallási és fizetési kötelezettség terheli, úgy e kötelezettségének a reklámadóról szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Továbbá nyilatkozzon, hogy ajánlatát a hatályos törvény és jogszabályoknak eleget téve adta.

 

A teljesítés feltétele: A nyertes pályázó a PTK szerinti teljesítés hiteles bemutatása érdekében a kampány során alkalmazott google ads és Facebook hirdetési fiókokba betekintési hozzáférést bocsát a megrendelő részére a teljes kampányidőszakra. A kampányok lezárásakor, a számlázás előtt pedig részletes összefoglalást nyújt be a megrendelő részére. Az összefoglaló tartalmazza kampányonként a kampány során alkalmazott hirdetések szövegét és a kulcsszavak listáját valamint a hirdetésekhez kapcsolódó demográfiai szűréseket, valamint a kattintások számát, a CTR és átlagos CPC adatokat. A megrendelő ezen részletes kampány összefoglaló birtokában állítja ki a teljesítésigazolást.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó előlegszámla beadásra jogosult minden részteljesítés esetében az adott részteljesítés keretösszegének maximum 50 %-os mértékig. Vállalkozó vállalja, hogy az előleg elszámolásra a pénzügyi és számviteli előírások szerinti előlegszámlát állít ki. Vállalkozó a kiírás tárgyát képező feladatok elvégzéséről teljesítésigazolást követően valamennyi részteljesítés tekintetében 1-1 db számlát nyújthat be (külön feltüntetve rajta a munka díját és a kampány során elköltött hirdetési összegeket), melyeket a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít. Vállalkozó a benyújtott számlákban feltünteti az előleggel való elszámolást.

 

A megadott hirdetési tevékenységre elkölteni kívánt keretösszegek tervezettek, melyek változtatásának jogát a Megrendelő fenntartja.

 

Az ajánlat elvárt tartalma

  • Felolvasólap minden bírálati részszempontra megadott ajánlattal.
  • Egyszerű referencianyilatkozat az ajánlattételi határidőt megelőző 12 hónap során legalább 1-1 db menedzselt és teljesített Facebook közösségi oldalon és google ads keresőrendszerben lebonyolított kampányáról.
  • Egyszerű nyilatkozat a Facebook ppc kampány területén szerzett minimum 3 éves, valamint google ads fiókok menedzselésével kapcsolatos minimum 3 éves szakmai tapasztalatról.
  • Egyszerű nyilatkozat, hogy Ajánlattevő reklámközvetítőnek minősül-e, valamint ha amennyiben a Ratv. vonatkozó rendelkezése alapján reklámadó bevallási és fizetési kötelezettség terheli, úgy e kötelezettségének a reklámadóról szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Továbbá nyilatkozat arról, hogy ajánlatát a hatályos törvény és jogszabályoknak eleget téve adta.
  • Egyszerű referencianyilatkozat az ajánlattételi határidőt megelőző 36 hónap során Facebook közösségi oldalon és/vagy google ads hirdetési rendszerben felsőoktatási intézmény részére menedzselt és teljesített ppc kampányairól.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bajusz Péter, PR-referens SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Közkapcsolati Iroda, tel: +36 (62) 546-353, +36 (62) 544-000/6353

email: bajusz.peter@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Onlinemarketing.hu Kft., 1068 Budapest, Benczúr u. 35.
Nyertes ajánlati ár: 11 634 000,-Ft+ÁFA