infoblokk_kedv_final_felso_RGB_ESZA_1
2024. május 25., szombat
Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem


Közérthetőségi Szócikk Adatbázis

Családsegítő (és Gyermekjóléti) Szolgálat


Szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítanak. A személyes gondoskodás keretében léteznek alapellátások, amelynek biztosítása önkormányzati és vannak szakellátások, amelyeknek a biztosítása állami feladat.

 

Családsegítésalatt értjük az olyan szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzetek miatt segítségre szoruló személynek, családnak nyújtott szolgáltatást, amelynek az a célja, hogy az ilyen helyzeteket megelőzze, valamint a már kialakult krízishelyzetet megszüntesse.

A családok segítése érdekében működik egy jelzőrendszer, amely észleli a veszélyeztetettséget és a különböző krízishelyzeteket. Így például jegyző, szociális és egészségügyi intézmények, alapítványok, egyházak stb. jelezhetik a családsegítő szolgálat számára, ha segítségre szoruló személyről vagy családról van tudomásuk. A jelzés alapján a családsegítő szolgálat képviselője felkeresi az érintett személyt, családot és tájékoztatja az általa biztosított lehetőségekről. Így például életvezetési tanácsadást biztosít, segít megszervezni az anyagi nehézségekkel küzdő családok pénzbeli és természetbeni ellátáshoz, illetve szociális szolgáltatáshoz való hozzájutását, közösségfejlesztő csoportokat szervez, tanácsadást biztosít szenvedélybetegek, tartós munkanélküliek számára.

 

Gyermekjóléti szolgáltatása gyermek érdekeit védő olyan speciális szolgáltatás, amely a gyermekek testi, lelki egészségét, családban való nevelését veszélyeztetettségének megelőzését vagy annak megszüntetését, a családból kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata többek között a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését segítő támogatásokról való tájékoztatás, valamint a támogatások hozzáférésnek biztosítása; pszichológiai, családtervezési tanácsadások szervezése; válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, a gyermek veszélyeztetettségét észlelő és jelző rendszer kiépítése; családi konfliktusok megoldásának segítése például válás, gyermekkel való kapcsolattartás esetén. Mindezek mellett kezdeményezi a gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét, egészségügyi ellátások, illetve a pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét.

 

A családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással közösen egy szolgáltató keretében működik. Vagyis a két tevékenység integrációjából létrejövő család- és gyermekjóléti szolgálatok általános segítő feladatokat látnak el egyrészt a családsegítés, másrészt a gyermekjóléti szolgáltatás területén. A család- és gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Így például folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, önálló helyettes szülőket foglalkoztathat, vagy helyettes szülői hálózatot működtethet, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről, felkérésre környezettanulmányt készít.

Járásszékhely településen működő család- és gyermekjóléti szolgálatok család- és gyermekjóléti központnak minősülnek. Általános családsegítési és gyermekjóléti szolgáltatási feladatokon túl utcai lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, kórházi szociális munkát, gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot, jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, valamint családkonzultációt biztosít. Ezenkívül kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét is. Továbbá javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

 

Látható tehát, hogy rendkívül szerteágazó feladatok lát el mind a szolgálat, mind a központ a családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatások területén.

 

FORRÁSOK

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39-40/A. §