Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11583

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet,- és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.) szám alatti épületben található állatház hűtésének gépészeti és elektromos felújítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11583

Ajánlattételi határidő: 2021. június 10 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 60 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

Műszaki leírás

A beszerzés tárgya:

SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet,- és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.) szám alatti épületben található állatház hűtésének gépészeti és elektromos felújítása.

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 60 munkanap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE ÁOK Anatómiai, Szövet, -és Fejlődéstani Intézet (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40.) épületében a tetőtéri állatház szellőzése és hűtése jelen állapotban nem megfelelő, a beruházás célja ezen elavult rendszerek cseréje új, a mai kor követelményeit kielégítő berendezésekre a kapcsolódó elektromos munkák elvégzésével együtt az épületgépész és elektromos kiviteli tervdokumentáció alapján.

A beszerzés részletes ismertetése:

A projekt keretében megvalósítandó az állatház állattartó helyiségeinek hűtése, illetve ezzel együtt a frisslevegős szellőztetése, melyhez a terv szerinti hővisszanyerős szellőztető gépet kérünk beépíteni. A hűtési igényeket a szomszédos padlástérben elhelyezett meglévő, megmaradó hűtő gépház többlet kapacitása fedezi, a hűtési energiát a meglévő, megmaradó hűtési osztó-gyűjtő szabad csonkjairól lehet vételezni.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a meglévő rendszer bontására, az új gépészeti rendszerek kiépítésére, illetve a kapcsolódó elektromos munkákra vonatkozó költségeket (lásd. csatolt elektromos kiviteli tervdokumentáció). Az ajánlathoz kérjük csatolni a mellékelt költségvetések tételes árazását is.

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

  • 1 fő gépész szerelő (klímaszerelői bizonyítvánnyal)
  • 1 fő villanyszerelő

A pályázathoz kérjük csatolni a szakemberek érvényes jogosultságát alátámasztó dokumentumokat!

 

Általános előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik! A hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történt és írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, hulladékot stb. a Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

 

FONTOS! Pályázatot csak az nyújthat be, aki az SZTE Anatómia Kossuth Lajos sgt.-i épületében, a helyszíni bejáráson felmérésen részt vesz (a helyszínt megtekinti)!

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 40. Találkozó: SZTE Anatómia Kossuth L. sgt. felőli porta

Időpont: 2021.06.07. (hétfő), 14:30 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Gavrán Tibor, Tel.: +36-30/928-2230

 

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

  • az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése
  • elvárt jótállás 36 hónap
  • az átláthatósági nyilatkozatot és a kitöltött felolvasólapot kérjük a hivatalos ajánlathoz csatolni

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

Nettó szerződéses ár: ……….,-Ft

ÁFA: (27%) …….…,-Ft

Bruttó szerződéses ár: …..…...,-Ft

Nettó tartalékkeret (5%): …..…..,-Ft

ÁFA: (27%) …..…..,-Ft

Bruttó tartalékkeret: ……….,-Ft

Tartalékkerettel növelt bruttó szerződéses ár: ………,-Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_Anatómia Állatház.docx
Műszaki_leíras_Anatómia_állatház.docx
Felolvasólap_tartalékkerettel_Anatómia_állatház.doc
Atlathatosagi_nyilatkozat_Anatómia_állatház.doc.docx
Elektromos terv és költségvetés.zip
Gépészeti terv és költségvetés.zip

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Flach Árpád, Tel.: +36-30/174-6971; E-mail: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Flach Árpád, gépész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36-30/174-6971

email: flach.arpad@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: ANTARKTISZ Hűtőgépgyártó és Javító Kft.
Nyertes ajánlati ár: 5 964 150,-Ft+ÁFA