Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/PB12608

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Adobe licencek megújítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/PB12608

Ajánlattételi határidő: 2022. október 10 15:30

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A licenceket 2022.10.23-ig kell aktiválni legkésőbb

A beszerzés rövid ismertetője:

Beszerzés tárgya:

Adobe licencek megújítása 1 évre


Termékleírás, igényelt mennyiség, licenc érvényessége (előfizetés időtartama):

  • 20 db Creative Cloud All Apps for HED - Shared Device, Multi European Languages (magyar nyelvű felület)
  • 1 db Creative Cloud All Apps TEAM LICENSES, Multi European Languages (magyar nyelvű felület)
  • 1 db Lightroom Single App plan with 1TB TEAM LICENSES, Multi European Languages (magyar nyelvű felület)


A korábbi licencek 2022.10.23-án fognak lejárni!
VIP azonosító: Szegedi Tudományegyetem Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság, VIP ID: CFCBA95029974DA28B3A

A licenceket 2023. október 23-ig kell aktiválni.


Tervezett szállítási cím (Igénylő):

SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság

6722 Szeged, Ady tér 10.


FONTOS: A szállítási költséget az ajánlati árnak tartalmaznia kell (amennyiben szükséges fizikai értelemben szállítani).


Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton VEVŐ címszó alatt kizárólag a SZTE székhelye kerüljön feltüntetésre: (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


>>>>Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza az érvényességi idő lejártát, a vállalt 30 napos utólagos fizetési határidőt és a vállalt szállítási határidőt (szoftver aktiválásának határideje) -- köszönjük.<<<<


Amennyiben a kiírással kapcsolatosan szakmai kérdések merülnek fel, kérem az Igénylő szakmai kapcsolattartóját keressék:
Katona Csilla, 62/342-917, katona.csilla@szte.hu

Ha az eljárás alatt szakmai vagy eljárásrendi kérdésük van, akkor ezt a beszerzést intéző kolléga (Nagy Zoltán: nagy.zoltan@gmf.u-szeged.hu ) részére is feltétlen küldjék meg -- köszönjük.

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft vagy egyéb árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.


Az SZTE Pénzügyi Osztálya a következő pénznemekben beadott ajánlatokat fogadja el: HUF, EUR, USD, GBP, SEK, CHF, NOK, DKK, CAD, AUD, JPY, CZK.


>>>>Az ajánlatukban kérem tüntessék fel, hogy az SZTE/2022/PB12608 számú Webra eljárásra adnak be ajánlatot -- köszönjük.<<<<


Fizetési mód: utólagosan, 30 napos átutalással

 

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).


Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!


Kérjük, tüntessék fel a licenc érvényességének időtartamát is (1 év).

 

Ajánlati kötöttség a bontást követő 30 nap.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.


Ajánlatkérő a webra eljárásban nyertes ajánlattevő (Eladó) fél felé küldött egyedi megrendelésben/egyedi szerződésben minden esetben rögzíti, hogy olyan okból, amelyért Eladó felelős (Ptk. 6:186.§) bármely teljesítéssel késedelembe esik, az egyedi megrendelésből a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke (vételára) 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezett minden megkezdett naptári nap vonatkozásában, amely késedelmi kamat maximum 20% lehet. A kötbér összege a végszámlából kerül visszatartásra. Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, a Vevő jogosult a megrendeléstől (egyedi szerződéstől) elállni/azt felmondani.

 

Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett.

A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Katona Csilla, projektmenedzser SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság, tel: +36 (62) 342-917, +36 (62) 544-000/2917

email: katona.csilla@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Bit Service Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 645 160,-Ft+ÁFA