Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/PB12604


Módosított ajánlattételi felhívás kiegészített specifikációval

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Tárolótartály - ioncserélt víz tárolására
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/PB12604

Ajánlattételi határidő: 2022. október 14 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A megrendelés kiküldésétől számított kb. 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya:Tárolótartály - ioncserélt víz tárolására " - a mellékelt dokumentum szerint.


A módosításra ajánlattevői kérdés miatt került sor. A kiegészítő információk a módosított specifikációban piros színnel találhatóak.

Ajánlatukat a módosított specifikációnak megfelelően várjuk, ajánlatuk csak úgy lehet érvényes ha ennek megfelel. Amennyiben a már webrán benyújtott ajánlatukat módosítani szeretnék kérjük töltsék fel a módosított ajánlatot, az értékeléskor az újabb dokumentumot fogjuk figyelembe venni.


Mennyiségi adat: 1 db

Igénylő egység: SZTE Füvészkert

Tervezett szállítási cím: 6726 Szeged, Lövölde u. 42.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton vevő címszó alatt kizárólag a SZTE kerüljön feltüntetésre (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. - adószám 19308650-2-06).

Szakmai kérdésekben kapcsolattartó Kérjük, ha az eljárás alatt szakmai vagy eljárásrendi kérdésük van, akkor ezt a beszerzést intéző részére (farkas.beata@gmf.u-szeged.hu ) küldjék meg, így eljárásrendileg is megfelelő tájékoztatást tudunk közvetíteni.Letölthető állományok:
Módosított specifikáció webrára - tárolótartály ioncserélt víznek - 2799.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, az összevethetőség miatt az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is - a hatályos magyar jogszabályok szerint.

(Az árképzésnél kérjük vegyék figyelembe azt is, hogy a megrendelés leadása NEM webáruházon keresztül történik majd.)

Az ajánlat forintban illetve bármilyen devizanemben is megadható, de utóbbi esetben a devizában megjelölt ajánlati ár a bontás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított forint értékben kerül bírálatra és az árfolyamkockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie (a számlán szereplő devizás érték - számlázás napján érvényes MNB árfolyamon átszámított - forint értéke nem haladhatja meg a bontási jegyzőkönyvben szereplő forint értéket).


2022. szeptemberétől egyetemünk KATA-s számlát nem tud befogadni, nem tud kifizetni.

 

Ajánlatkérő a webra eljárásban nyertes ajánlattevő (Eladó) fél felé küldött egyedi megrendelésben/egyedi szerződésben minden esetben rögzíti, hogy olyan okból, amelyért Eladó felelős (Ptk. 6:186.§) bármely teljesítéssel késedelembe esik, az egyedi megrendelésből a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke (vételára) 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezett minden megkezdett naptári nap vonatkozásában, amely késedelmi kamat maximum 20% lehet. A kötbér összege a végszámlából kerül visszatartásra. Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, a Vevő jogosult a megrendeléstől (egyedi szerződéstől) elállni/azt felmondani.”

 

Fizetési mód: ezeket e lehetőségeket lehetséges megjelölni az ajánlaton:

- maximum 50% előleg kifizetése (vagy kevesebb előleg) és a fennmaradó rész a teljesítést követő számlakiállítástól számított 30 naptári napon belül

- utólagosan, a számlakiállítástól számított minimum 30 napos átutalással.


Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokhoz minden esetben tüntessék fel :

  • a nettó egységárat, nettó/bruttó rész-, és végösszegeket (a kért mennyiségre számítva) ÁFA-t is (a későbbi lehetséges számlakibocsátással egyező árat szerepeltetve a rész- és végösszeg esetében is). Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!
  • Valamint garanciális/jótállási feltételeket,
  • a fizetési határidő és mód - a fentiek szerinti lehetőségek egyikének feltüntetését,
  • a szállítási határidőt,
  • A termék adatait, valamennyi a specifikációnak való megfelelőségét mutató (szükség esetén gyártó által is igazolható) jellemzőt és a telepítés, üzembehelyezés vállalását,
  • a termék mennyiségét.


Kérjük, hogy csak a specifikációban meghatározott paraméterű (vagy jobb paraméterű) termékre, a meghatározott szolgáltatásokkal együtt adjon be ajánlatot.

Amennyiben az ajánlaton szerepelő termék nem a specifikációban meghatározott vagy jobb paraméterekkel rendelkezik, vagy nem a meghatározott szolgáltatásokkal szerepel, akkor az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatjuk.


RÉSZLETES TERMÉKLEÍRÁS A MELLÉKLETKÉNT CSATOLT DOKUMENTUMBAN


„Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.”

 

Ajánlati kötöttség a bontás napjától számított 30 nap.

 

„Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett. A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Szatmári Mihály, ügyvivő szakértő SZTE Fűvészkert, tel: +36 (62) 442-983

email: farkas.beata@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Kár-Plaszt 2000 KFT
Nyertes ajánlati ár: 585 000,-Ft+ÁFA