Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/PB12593

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Acél csatlakozó elemek
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/PB12593

Ajánlattételi határidő: 2022. október 06 16:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötéstől/megrendeléstől számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Beszerzés tárgya: Acél csatlakozó elemek


Részletes műszaki specifikáció:

Gyártó: Schwer Fittings


Megnevezés Cikkszám Mennyiség Kiszerelés
Egyenes pneumatikus csatlakozó PI-PI-MCm8G14-OR-4LV 1 db
Egyenes pneumatikus csatlakozó PI-PI-MCm12G12-OR-4LV 4 db
Hatlapfej szkít GF-106R34G12-4i 4 db
Könyök csatlakozó PI-PI-Em12-4LV 5 db
Pneumatikus gyorscsatlakozó T-idom PI-PI-Tm12-4LV 2 db
Pneumatikus gyorscsatlakozó szkít PI-PI-RSm12m10-4LV 4 db
Pneumatikus gyorscsatlakozó T-idom PI-PI-Tm10-4LV 4 db
Könyök csatlakozó PI-PI-Em10-4LV 18 db
Egyrészes golyóscsap A-BV1XG14-8i 12 db
Egyenes pneumatikus csatlakozó PI-PI-MCm10G14-OR-4LV 24 db
Egyenes pneumatikus csatlakozó PI-PI-MCm10R14-4LV 12 db
T-idom GF-134G12-4i 6 db
Egyenes pneumatikus csatlakozó PI-PI-MCm10N12-4LV 12 db
Félkarmantyú nemesacél F-GF-103G12-5i 14 db
Egyenes pneumatikus csatlakozó PI-PI-MCm10G12-OR-4LV 12 db
Menetes karima F-GF25-16-40-7i 2 db
Clamp karima CL-FA25DIN505G1-4L 2 db
Clamp bilincs kétrészes CL-CL2D505W-4 2 db
Karima lapostömítés CL-CG25DIN505-Gy 2 db
Egyrészes golyóscsap A-BV1XG12-8i 2 db
Hatlapfej szkít GF-106R112G12-4i 2 db

(A táblázat excel formában mellékletként is feltöltésre került.)

Megadott gyártó termékeit fogadjuk el a gyártói cikkszámok alapján!


Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a leszállítást is!


Igényelt mennyiség: specifikációnak megfelelően


Igénylő egység/szállítási cím: SZTE TTIK Fizikai Kémai és Anyagtudományi Tanszék

6720 Szeged Rerrich Béla tér 1. Bolyai épület MF 25.


Pályázati azonosító:ZFR-KVG

Pályázat sorszáma: 2020-3.1.2-ZFR-KVG-2020-00003Letölthető állományok:
2787_specifikáció.xlsx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, az összevethetőség miatt az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is - a hatályos magyar jogszabályok szerint.


Ajánlatkérő a webra eljárásban nyertes ajánlattevő (Eladó) fél felé küldött egyedi megrendelésben/egyedi szerződésben minden esetben rögzíti, hogy olyan okból, amelyért Eladó felelős (Ptk. 6:186.§) bármely teljesítéssel késedelembe esik, az egyedi megrendelésből a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke (vételára) 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezett minden megkezdett naptári nap vonatkozásában, amely késedelmi kamat maximum 20% lehet. A kötbér összege a végszámlából kerül visszatartásra. Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, a Vevő jogosult a megrendeléstől (egyedi szerződéstől) elállni/azt felmondani.”


A rendszerünkbe feltöltött ajánlatok alaki és formai minimumkövetelményei:

  • az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő/ szállító megnevezését, cégadatait,
  • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
  • a vállalt szállítási/teljesítési határidőt,
  • az árajánlat érvényességi idejét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát,
  • garanciális/jótállási feltételeket (amennyiben releváns),
  • fizetési határidőként az elvárt 30 napos utólagos átutalási határidőt,
  • az egységára(ka)t, a nettó összesen árat, az áfát és a bruttó összesen árat (az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel),
  • valamint az ajánlat legyen cégszerűen aláírt.


Kérjük, ha a kiírásban és/vagy a specifikációban adminisztrációs hibát vélnek felfedezni, akkor azt az ügyintézőnek (csabai.aniko@gmf.u-szeged.hu) jelezni szíveskedjenek.


Az Ajánlattevő megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.


Az ajánlat forintban, illetve bármilyen devizanemben megadható, de utóbbi esetben a devizában megjelölt ajánlati ár a bontás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított forint értékben kerül bírálatra. Az árfolyamkockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie! A számlán szereplő devizás érték - számlázás napján érvényes MNB árfolyamon átszámított - forint értéke nem haladhatja meg a bontási jegyzőkönyvben szereplő forint értéket.


Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton vevő címszó alatt kizárólag a SZTE kerüljön feltüntetésre (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


Fizetési mód: utólagosan, 30 napos átutalással , melyet ajánlatadás esetén Ajánlattevő elfogad

 

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.

Kérjük figyeljenek a megadott mennyiségekre!


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre illetve kiszerelésre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.


Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a későbbi lehetséges számlakibocsátással egyező árat szerepeltetve), az ÁFA-ra vonatkozó információt is.


Kérjük az ajánlatokon az ajánlatok érvényességi idejét meghatározni szíveskedjenek, lehetőség szerint kérjük az átfutási időkre tekintettel a 60 napos érvényességi idő megadását. Ajánlati kötöttség a bontást követő 30 naptári nap.


Kérjük, tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.


Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (csabai.aniko@gmf.u-szeged.hu) is küldjék meg!


„Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett.

A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bencsik Gábor dr., tudományos munkatárs SZTE TTIK Kémiai Intézet Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, tel: +36 (62) -34-3581

email: bencsikg@chem.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Schwer Fittings Kft.
Nyertes ajánlati ár: 873 741,-Ft+ÁFA