Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/PB12577

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: UV/Vis spektrofotométer
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/PB12577

Ajánlattételi határidő: 2022. szeptember 26 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés hatálybalépését követő 11 héten belül, amely ajánlattételi feltétel

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya:UV/Vis spektrofotométer" - a mellékelt dokumentum szerint.

Mennyiségi adat: 1 db

Igénylő egység: SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet

Tervezett szállítási cím: 6720 Szeged, Somogyi utca 4.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton vevő címszó alatt kizárólag a SZTE kerüljön feltüntetésre (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. - adószám 19308650-2-06).

Szakmai kérdésekben kapcsolattartó Kérjük, ha az eljárás alatt szakmai vagy eljárásrendi kérdésük van, akkor ezt a beszerzést intéző részére (farkas.beata@gmf.u-szeged.hu ) küldjék meg, így eljárásrendileg is megfelelő tájékoztatást tudunk közvetíteni.Szállítási határidő: a terméket legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 11 héten belül szükséges leszállítani. A határidő vállalása ajánlattételi feltétel, nyertes csak abban az esetben lehet az ajánlat ha ez vállalásra kerül - kérjük ajánlatot csak ebben az esetben nyújtsanak be és szerepeltessék benne a teljesítési határidőt is.Letölthető állományok:
Specifikáció - UV-Vis spektrofotométer - 2619.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, az összevethetőség miatt az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is - a hatályos magyar jogszabályok szerint.

(Az árképzésnél kérjük vegyék figyelembe azt is, hogy a megrendelés leadása NEM webáruházon keresztül történik majd.)

Az ajánlat forintban illetve bármilyen devizanemben is megadható, de utóbbi esetben a devizában megjelölt ajánlati ár a bontás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított forint értékben kerül bírálatra és az árfolyamkockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie (a számlán szereplő devizás érték - számlázás napján érvényes MNB árfolyamon átszámított - forint értéke nem haladhatja meg a bontási jegyzőkönyvben szereplő forint értéket).


2022. szeptemberétől egyetemünk KATA-s számlát nem tud befogadni, nem tud kifizetni.

 

Ajánlatkérő a webra eljárásban nyertes ajánlattevő (Eladó) fél felé küldött egyedi megrendelésben/egyedi szerződésben minden esetben rögzíti, hogy olyan okból, amelyért Eladó felelős (Ptk. 6:186.§) bármely teljesítéssel késedelembe esik, az egyedi megrendelésből a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke (vételára) 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezett minden megkezdett naptári nap vonatkozásában, amely késedelmi kamat maximum 20% lehet. A kötbér összege a végszámlából kerül visszatartásra. Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, a Vevő jogosult a megrendeléstől (egyedi szerződéstől) elállni/azt felmondani.”

 

Fizetési mód: utólagosan, minimum 30 napos átutalással tud az egyetem ezen kiírás szerint kifizetést teljesíteni - az ajánlaton szerepeltetni szükséges minimum ennek megadását.

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokhoz minden esetben tüntessék fel :

  • a nettó egységárat, nettó/bruttó rész-, és végösszegeket (a kért mennyiségre számítva) ÁFA-t is (a későbbi lehetséges számlakibocsátással egyező árat szerepeltetve a rész- és végösszeg esetében is). Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!
  • Valamint garanciális/jótállási feltételeket,
  • a fizetési határidőként a legalább 30 napos utólagos átutalási határidőt,
  • a szállítási határidőt, amely maximum 11 hét lehet és ajánlattételi feltéltel. Nyertes akkor lehet egy ajánlat ha ez is vállalásra kerül.
  • A termék adatait, gyártmányát és típusát, valamennyi a specifikációnak való megfelelőségét mutató (szükség esetén gyártó által is igazolható) jellemzőt.
  • a termék mennyiségét.


Kérjük, hogy csak a specifikációban meghatározott paraméterű (vagy jobb paraméterű) termékre adjon be ajánlatot.

Amennyiben az ajánlaton szerepelő termék nem a specifikációban meghatározott vagy jobb paraméterekkel rendelkezik, akkor az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatjuk.


RÉSZLETES TERMÉKLEÍRÁS A MELLÉKLETKÉNT CSATOLT DOKUMENTUMBAN


„Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.”

 

Ajánlati kötöttség a bontás napjától számított 30 nap.

 

„Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett. A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Ilisz István dr., intézetvezető egyetemi docens SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet, tel: +36 (62) 545-805, +36 (62) 544-000/5805

email: farkas.beata@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: VWR International Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 422 990,-Ft+ÁFA