Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/PB12503


Módosított specifikáció

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Inkubátor, reduktor, nyomásszabályzó és kellékei, biztonsági fülke 2 részajánlati körben
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/PB12503

Ajánlattételi határidő: 2022. szeptember 01 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 6 héten belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya: Inkubátor, reduktor, nyomásszabályzó és kellékei, biztonsági fülke 2 részajánlati körben

Mennyiségi adat: 1-1 darab


Bővebb specifikációt a csatolt mellékletek tartalmaznak.

A biztonsági fülke specifikációja módosult! Érvényes ajánlatnak csak a módosított specifikációnak megfelelő ajánlatokat tudjuk elfogadni.


A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként tehető ajánlat. Ebben az esetben a részajánlati körökön belül minden egyes tételre érvényes ajánlatot kell benyújtani.

Egyszerre több részajánlati körre benyújtott ajánlat esetén, kérjük a részajánlati köröket külön fájlban (termékinformációkkal együtt pdf formátumban) feltölteni a Webra felületen.

Kérjük, hogy a kiírásban meghatározott típusú termékre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki (és egyéb) paraméterében teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre.


Igénylő egység: SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék

Tervezett szállítási cím: SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék, 6720 Szeged, Somogyi u. 4. 3. emelet

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton vevő címszó alatt kizárólag a SZTE kerüljön feltüntetésre (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. - adószám 19308650-2-06).

Szakmai kérdésekben kapcsolattartó: Kérjük, ha az eljárás alatt szakmai vagy eljárásrendi kérdésük van, akkor ezt a beszerzést intéző részére (patyi.timea@gmf.u-szeged.hu) küldjék meg, így eljárásrendileg is megfelelő tájékoztatást tudunk közvetíteni.

Szállítási határidő: ajánlattételi feltétel?


AJÁNLATTEVŐ TOVÁBBI FELADATA, HOGY AJÁNLATA FELTÖLTÉSÉT KÖVETŐEN TÁJÉKOZTATÓ E-MAILT KÜLD az eljárást lebonyolító Százné Patyi Tímea ügyintéző részére a patyi.timea@gmf.u-szeged.hu címre, AZZAL A TARTALOMMAL, HOGY MELY RÉSZAJÁNLATI KÖRÖKRE NYÚJTOTTAK BE AJÁNLATOT. (Kérjük, más tartalmat ne közöljenek, csak a részajánlati körök sorszámát ahhoz, hogy tudjuk, mennyi ajánlat áll a rendelkezésünkre.Letölthető állományok:
Specifikáció - CO2inkubator.doc
Módosított specifikáció - biztonági fülke.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, az összevethetőség miatt az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is - a hatályos magyar jogszabályok szerint. (Az árképzésnél kérjük vegyék figyelembe azt is, hogy a megrendelés leadása NEM webáruházon keresztül történik majd.)

Fizetési mód: utólagosan, 30 napos átutalással tud az Egyetem ezen kiírás szerint kifizetést teljesíteni - az ajánlaton szerepeltetni szükséges ennek megadását.

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokhoz minden esetben tüntessék fel

  • a nettó egységárat, nettó/bruttó rész-, és végösszegeket (a kért mennyiségre számítva) ÁFA-t is (a későbbi lehetséges számlakibocsátással egyező árat szerepeltetve a rész- és végösszeg esetében is). Az ajánlati ár a rész-, illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!
  • „Ajánlatkérő a webra eljárásban nyertes ajánlattevő (Eladó) fél felé küldött egyedi megrendelésben/egyedi szerződésben minden esetben rögzíti, hogy olyan okból, amelyért Eladó felelős (Ptk. 6:186.§) bármely teljesítéssel késedelembe esik, az egyedi megrendelésből a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke (vételára) 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezett minden megkezdett naptári nap vonatkozásában, amely késedelmi kamat maximum 20% lehet. A kötbér összege a végszámlából kerül visszatartásra. Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, a Vevő jogosult a megrendeléstől (egyedi szerződéstől) elállni/azt felmondani.”
  • Az ajánlat forintban, illetve bármilyen devizanemben megadható, de utóbbi esetben a devizában megjelölt ajánlati ár a bontás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított forint értékben kerül bírálatra. Az árfolyamkockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie! A számlán szereplő devizás érték - számlázás napján érvényes MNB árfolyamon átszámított - forint értéke nem haladhatja meg a bontási jegyzőkönyvben szereplő forint értéket.
  • Valamint garanciális/jótállási feltételeket: 1 év,
  • a fizetési határidőként a 30 napos utólagos átutalási határidőt,
  • a szállítási határidőt,
  • a termék adatait, a specifikációnak való megfelelőségét mutató (szükség esetén gyártó által is igazolható) jellemzőit,
  • a termék mennyiségét a kiírásban szereplő mennyiségi követelménynek való megfelelőségét mutatva
  • A KATA törvény hatálya alá tartozó cégtől számlát nem áll módunkban befogadni.
  • Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a helyszíni üzembehelyezést


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

„Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.”

 

 Ajánlati kötöttség a bontás napjától számított 30 nap.

 

„Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (Webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett. A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Vidákovics Barbara, ügyintéző SZTE SZAOK-TTIK Sejtbiológia és Molekuláris Medicina Tanszék, tel: +36 (62) 544-569, +36 (62) 544-000/4569

email: patyi.timea@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Biocenter Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 095 000,-Ft+ÁFA

 

Nyertes ajánlattevő: Biocenter Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 380 000,-Ft+ÁFA