Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09510

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Komposztálás II.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09510

Ajánlattételi határidő: 2019. január 15 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől - 2019.06.30 - 2019.07.01 – 2020.06.30 - 2020.07.01 – 2021.02.28

A beszerzés rövid ismertetője:

További információk:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

Specifikációk komposztálási szolgáltatáshoz:

 

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Komposztálás II.

 

1. Kisparcellás energiaültetvény kísérletből származó faaprítékok és kezelés kombinációk komposztálása.

  1.1. Előzetes laborvizsgálatok elvégzése, mely magában foglalja a fűzfajták alapvető kémia tulajdonságait (tápanyagtartalom, C/N arány, szerves-anyag tartalom), valamint a fűzfajták komposztálás szempontjából fontos biológiai tulajdonságait (biológiai bonthatóság, AT4 értékek).

1.2. Tesztreaktoros komposztálás elvégzése már meglévő, vagy újonnan kialakítandó berendezésben. Laboratóriumi körülmények között a keverékek komposztálásának folyamat vizsgálata. A folyamat során a következő in situ vizsgálatok kerüljenek elvégzésre: hőmérséklet változása, a keletkező gázok fontosabb összetevőinek mérése (H2S, NH3, CO2, O2). A folyamat során rendszeres mintavételezés legyen, amely mintákból (ex situ) a következő vizsgálatokat szükséges elvégezni: nitrogén tartalom és oldott nitrogén, szerves-anyag tartalom és szerves C tartalom, önhevülési teszt, AT4. Az elvégzett vizsgálatokról készüljön jelentés, amely tartalmazza az elvégzett vizsgátok eredményeit, azok szakmai értékelését és az adott fűfajták üzemi komposztáláshoz szükséges javaslatokat.

1.3. Félüzemi komposzt kísérletek és vizsgálatok elvégzése GORE™ Cover lamináttal takart, és irányított, aktív nyomó rendszerű levegőztető rendszerrel ellátott eljárással. A minták homogenizálása, nedvesség tartalmának beállítása a komposztálást megelőzően. A folyamat során in situ hőmérséklet rögzítése irányítástechnikai rendszer segítségével. A folyamat során rendszeres mintavételezés, amely mintákból (ex situ) a következő vizsgálatok elvégezése: nitrogén tartalom és oldott nitrogén; szerves-anyag tartalom és szerves C tartalom; önhevülési teszt; AT4. A kész komposzton elvégzendő vizsgálatok a a 36/2006 (V.18.) FVM rendelet 2. melléklet 4. pont szerint kerüljenek elvégzésre.

Az elvégzett vizsgálatokról készüljön jelentés, amely tartalmazza az elvégzett vizsgátok eredményeit, azok szakmai értékelését és technológiai javaslatait az adott fűzfajták üzemi komposztálására. A jelentés tartalmazza az elkészült komposztok mezőgazdasági felhasználási lehetőségeinek bemutatását.

 

2. Az 1. pontban részletezett komposztálási eljárás megismétlése 3 egymást követő évben, különböző fűzfa aprítékokkal, az alábbi időrendi bontásban:

- szerződéskötéstől - 2019.06.30. 5 db minta

- 2019.07.01 – 2020.06.30. 5 db minta

- 2020.07.01 – 2021.02.28. 5 db minta

A mérések elvégzését követően az eredmények egy zárójelentésben összegzésre kerüljenek.

 

3. Fizetési ütemezés: Az egyes részfeladatok elvégzését követően az adott részfeladat teljesítés igazolását követően számla állítható ki.

 

4. Az ajánlatot tevő céggel szembeni minimum követelmények:

 

  4.1. Az ajánlattevő rendelkezzen szakmai tapasztalattal a komposztálás terén.

igazolás: Nyilatkozzon, hogy hány év tapasztalattal rendelkezik a komposztálás terén.

 

4.2. Az ajánlattevő szakirányú felsőfokú végzettségű alkalmazottal rendelkezzen.

  Elfogadott végzettségek: agrármérnök, gépészmérnök, környezetmérnök.

Igazolási mód: szkennelt diploma másolat

4.3. Az ajánlattevő rendelkezzen saját tulajdonú engedélyezett telephellyel a komposztálási kísérletek lebonyolításához.

Igazolási mód: Nyilatkozzon, hogy rendelkezik telephellyel.

 

Bírálati részszempontok

Ajánlat

Bírálati részszempont értékelése

Súlyszám

A szolgáltatás ára (bruttó Ft):

 

fordított arányosítás*

70

Ajánlattevő szakmai tapasztalata komposztálás területén (év):

Minimum elvárás 1 év. Az ennél kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkező ajánlattevő ajánlata érvénytelen!

 

egyenes arányosítás**

10

Ajánlattevő bevon a teljesítésbe legalább 2 fő szakirányú PhD. fokozattal rendelkező szakembert (igen/nem):

 

pontkiosztás***

5

Ajánlattevő komposztáló telep különböző technológiára vonatkozó referenciáinak darabszáma (db):

 

egyenes arányosítás****

5

Ajánlattevő sikeresen lezárt hazai vagy társfinanszírozással megvalósuló komposztálás témakörű K+F pályázatainak száma (db):

 

egyenes arányosítás****

5

Ajánlattevő rendelkezik saját laboratóriummal a vizsgálatok lebonyolításához (igen/nem):

 

pontkiosztás***

5

ÖSSZESEN

 

 

100

* A legalacsonyabb árat megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képesti arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal.

**előírt minimum feltétel esetén 1 pont, 10 vagy 10 < esetén 10 pont

***igen válasz esetén 5 pont, nem válasz esetén 1 pont

****1db esetén 1 pont, 5 vagy 5 < esetén 5 pont

A referenciák egész naptári évekre értendők!

 

Bírálati szempont: Összességében legelőnyösebb ajánlat.

 

 

PhD fokozat igazolása: szkennelt doktori oklevél másolattal

Referencia komposztáló telep technológiaszállításának igazolása: Referencia listával, mely tartalmazza a telepek elérhetőségét.

K+F pályázat igazolása: Nyilatkozzon, hogy hány darab K+F pályázatban vett részt, tüntesse fel azok pontos megnevezését (címét).

labor megléte: Nyilatkozzon, hogy rendelkezik laborral, mely alkalmas a vizsgálatok lebonyolítására.

 

 Szolgáltatás elfogadásának feltétele:

 

Az ajánlatnak tételesen tartalmaznia kell a komposztálás minden költségét és összesítve is tartalmaznia kell a bruttó vállalási díjat. A Vállalási díjnak fedezetet kell nyújtania Ajánlattevő valamennyi költségére, komposztálás, biztonsági bevédések, garancia vállalás költsége, szükség esetén eljárás a hatóság felé engedélyezésre, esetleges bírság, stb.

 

Pályázat címe, megnevezése: GINOP-2.2.1-15-2017-00081, „Rövid vágásfordulójú energia ültetvények hasznosítása innovatív biogáz kofermentációs és fitoremediációs technológiákkal”

 

További információk:

Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek. Az egyes szempontok szerint kapott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

 

Az ajánlati ár tartalmazza a komposztálás munkadíjat, és a komposztálás minden egyéb költségét külön-külön részletezve is és összesített bruttó Ft formában is.


Feladatellátás helye: A nyertes Vállalkozó saját telephelyén.


Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

 Fizetési feltételek:

Az egyes részfeladatok elvégzését követően az adott részfeladat teljesítés igazolását követően számla állítható ki, melynek az összegét a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással egyenlíti ki.

 

„Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (e-mail cím) is küldjék meg!”


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bagi Zoltán dr., adjunktus SZTE TTIK Biológia Intézet Biotechnológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-502, +36 (62) 544-000/4502, +36 (62) 546-935, +36 (62) 544-000/6935

email: bagiz@brc.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Profikomp Környezettechnika Zrt.
Nyertes ajánlati ár: 8 450 000,-Ft+ÁFA