Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ08412

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Rehabilitációs szaktanácsadás
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ08412

Ajánlattételi határidő: 2017. november 23 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 2021. 05. 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

Szolgáltatás tárgya: rehabilitációs szaktanácsadás

Időszak: szerződéskötéstől -2021.05.31-ig terjedő időszakban

Összes óraszám: 720 óra


Szolgáltatási óraszám biztosítása:

A szolgáltatást nyújtónak a fenti szolgáltatásokat a következő óraösszetételben szükséges biztosítania:

Óra

Tájékozódás és közlekedés tanítása 160

Fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítés 160

Funkcionális látástréning 160

Mindennapos tevékenységek támogatása 80

Személyi segítők felkészítése 80

Oktatók részére nyújtott szaktanácsadás 80

Rehabilitációs szaktanácsadás összesen 720

 

Mivel a fenti óraszámfelosztás az előzetes igényfelmérés eredménye alapján készült, ezért az ajánlat benyújtásával a pályázónak vállalnia szükséges azokat a körülményeket is, amelyek mellett a szaktanácsadást abban az esetben is biztosítani tudja, ha különböző szolgáltatáselemek aránya a fent részletezett összetételtől 20%-ot nem meghaladó mértékben eltér.

 

A szolgáltatás célja:

- látássérült hallgatók személyes önállóságának javítása

- az egyetem szolgáltatásaihoz való egyenlő esély hozzáférés biztosítása

- látássérült hallgatók lemorzsolódásának csökkentése

 

A szolgáltatás elemei és tartalmuk:

 

Tájékozódás és közlekedés tanítása

Célja, hogy kialakuljanak azok a készségek, amelyek lehetővé teszik, hogy a látássérült zárt és nyitott térben, ismert és ismeretlen környezetben, különböző napszakokban és időjárási viszonyok között biztonságosan tájékozódjon és közlekedjen. Ehhez szükséges a problémamegoldó képesség, a kreativitás, valamint az érzékszervek és az észlelés fejlesztése, a mozgáskészség valamint a térérzékelés javítása, illetve szükség esetén a megfelelő segédeszköz kiválasztása, és használatának elsajátítása.

A megfelelő technikákat ismerő hallgató esetében a tevékenységet végző személy feladata a megváltozott élethelyzetben érintett útvonalak megtanítása, a főbb tájékozódási támpontok azonosítása, és beépítése a hallgató által használható mentális térképbe, de igény esetén ide tartozik a megfelelően narrált hanganyag készítése is az igényelt útvonal(ak)ról.

Amennyiben a látássérült hallgató rendszeresen személyi segítő közreműködését igényli a közlekedésben, akkor a balesetmentes feltételek biztosítása érdekében szükséges a látó vezető felkészítése a segítségnyújtásra, pl. a mindennapos közlekedés során használatos kisérési technikákat illetően.

 

Fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítés látássérült hallgatók részére

A tevékenység célja olyan körülményeket biztosítani, amelyek lehetővé teszi az érintett hallgatók számára minden olyan tevékenység elvégzését, amelyben akadályoztatva vannak.

Az akadálymentesítés területei:

• Fizikai:

A fizikai környezet akadálymentesítése jelenti a látássérült hallgató közvetlen környezetének átalakítását annak érdekében, hogy a mindennapos önálló életvitel, a balesetmentes tájékozódás és közlekedés megfelelő körülményeit megteremtsük. Ez a látásteljesítmény mértékétől függően történhet a megfelelő világítás biztosításától kezdve, a vizuális támpontok biztosításán keresztül a taktilis és akusztikus jelrendszer kialakításáig a hallgatók által használt fizikai környezetben.

• Infokommunikációs

Az akadálymentesítés ezen formája az információhoz jutást segíti, személyre szabottan különböző módszerekkel. A feldolgozandó információ jelentheti az írott, a képi és/vagy rajzolt vagy a számítógépen megjelenő információt. Az érintett hallgató látásteljesítményétől függően az akadálymentesítés történhet az írott anyag felnagyítható, vagy felolvastatható formátumúvá, vagy hanganyaggá történő átalakításával, az ábrák, rajzok, mozgó képek, események narrálásával. Ide tartozik minden olyan eszköz, program, vagy alkalmazás használatának elsajátítására vonatkozó segítségnyújtás, amelyekkel a hallgató hosszútávon is képessé válik a jelzett tevékenységek önálló megoldására.

Az infokommunikációs akadálymentesítés megvalósulhat az oktatók, illetve a személyi segítők részére nyújtott tanácsadással is, amennyiben az elősegíti, hogy a tananyag, illetve az előadás a látássérült hallgató számára könnyebben feldolgozhatóvá, elsajátíthatóvá váljon.

 

Funkcionális látástréning

A szolgáltatáselem célja, hogy segítse a megromlott látáshoz való alkalmazkodást, a napi tevékenységekben, közlekedésben a meglévő látás használatát tudatosítsa. Ezen kívül a szolgáltatást végző feladata az egészségügyi dokumentáció, a funkcionális látásvizsgálat eredményei, a foglalkozások megfigyelései, és a hallgató elmondása alapján megítélt látásmaradvány mind teljesebb igénybevételének elsajátíttatása, valamint látási funkciók gyakorlása az adott körülmények között az egyénileg legideálisabb helyzet kialakításával, illetve a vizuális észlelés tudatosabb feldolgozása a kompenzáló technikák elsajátításával, egyedi segédeszközök használatával.

A látásteljesítmény maximalizálását célzó tanácsadás keretében kerülhet sor a javasolt optikai segédeszközök körének megismerésére, a hasznosnak ítélt segédeszköz kiválasztására, valamint használatának megtanítására és gyakorlására.

 

Mindennapos tevékenységek támogatása

A szolgáltatás célja az életvitelt támogató segédeszközök használatának, illetve adaptív technikák elsajátításának támogatása

Mindennapos tevékenységek újratanulása keretében új eszközök, technikák megismerésével lehetőség nyílik arra, hogy a látássérült hallgató a hétköznapi feladatokat önállóan láthassa el. Ezen a területen várhatóan a fejlesztés különösen egyénre szabott, hiszen nagyban függ a kliens szokásaitól, előzetes ismereteitől, és képességeitől, valamint a már meglévő praktikáitól.

 

Személyi segítők felkészítése

A tevékenység során az aktuális személyi segítő csoport kap speciális ismereteket és tanul adekvát készségeket a látássérült illetve vak hallgatók szakszerű kíséréséhez.

 

Oktatók részére nyújtott szaktanácsadás.

A tanácsadás célzottan azon oktatóknak nyújt naprakész ismereteket és fejleszt készségeket, akik munkájuk során aktuálisan napi kapcsolatban vannak látássérült, vagy vak hallgatókkal.

 

 

Pályázat címe, megnevezése: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

 

A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében

 

Feladatellátás helye: SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ (6722 Szeged, Honvéd tér 6.)

Teljesítési határidő/részhatáridők (szerződéskötéstől): szerződéskötéstől számítva 2021. 05. 31.-ig, havonta számlázási lehetőség teljesítés összesítő mellékelésével

 

  • A vállalkozó a kliensekre fordított időről (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként a „Teljesítési Összesítő” melléklet szerint kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére. A szakember a megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kézhezvételétől jogosult számla benyújtására. A szakember a szerződés szerinti óradíjat összesítve, az elkészített kimutatás („Teljesítési Összesítő”) szerint számlázza, melyet az SZTE 60 napos átutalási határidővel kifizet, a számla átvételét követően.

 

  • Tanácsadások tervezett ütemezése:

szerződéskötéstől 2021.05.31-ig meghatározott rendszerességgel (kivéve a nyári időszakot)  

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a tanácsadások időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A tanácsadások pontos időpontját az első tanácsadás alkalmát 10 nappal megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

  • Tervezett tematika:

Vállalkozó köteles a tanácsadási tervet a Megrendelő elvárásaihoz igazodóan kialakítani, az alábbi tervezett tématerületek mentén:

  • egyéni és csoportos tanulásmódszertan tanácsadás nyújtása két heti ütemezéssel,
  • a vállalkozó köteles kéthavonta szupervíziós szakmai csoportban munkájáról számot adni

 

  • Rehabilitációs szakanácsadások helyszíne: SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) A szaktanácsadások helyszínének módosítási jogát az Ajánlatkérő fenntartja.

 

 Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

Kérjük lenyilatkozni a következőket:

 

Az ajánlattevő hozzáértő szakember szaktanácsadását biztosítja a szakterületen.

  • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt rehabilitációs szaktanácsadója rendelkezzen összesen min. 3 év szakmai tapasztalattal a szakterületen
  • Igazolási mód: nyilatkozat
  • Ajánlattevő által biztosított szaktanácsadó végzettsége: tiflopedagógus és/vagy látássérült személyek elemi rehabilitációs szakembere
  • Igazolási mód: nyilatkozat

 

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a teljes Rehabilitációs szaktanácsadás óradíjára bruttó Ft/óra formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő az 1 óra időtartamra megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

A tanácsadási díj összegét az alábbi formában kérjük megadni:

Rehabilitációs szaktanácsadási díj: ……………………..bruttó Ft/óra

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a tanácsadások tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges tanácsadások óraszámának megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges tanácsadások óraszámait a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően havonta, az adott hónapban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a havonta ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a tanácsadások tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges tanácsadások óraszámának megfelelően történik.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

 

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tanács Lejla, pénzügyi koordinátor SZTE Rektori Hivatal Projektmenedzsment Igazgatóság, tel: +36 (62) 546-681, +36 (62) 544-000/6681

email: tanacs.lejla@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Nagygyörgy Éva egyéni vállalkozó
Nyertes ajánlati ár: 6 400 800,-Ft+ÁFA