A SZTE GI Pénzügyi és Számviteli Iroda Adócsoport tájékoztatója a számlákkal kapcsolatos adóügyi kérdésekről

Az alábbiakban szeretnénk egy összefoglaló tájékoztatást adni az Egyetem érintett egységei, munkatársai részére azokról az információkról, amelyek a számlák kibocsátása, befogadása során adózási kérdéseket érintenek.

Attól függően, hogy mely vállalkozás milyen adózási módokat választ, különböző adatokat kell feltüntetnie az általa kibocsátott számlákon. A számlát befogadónak figyelni kell ezekre, mert számos esetben ez azt jelenti, hogy neki is van valamilyen tennivalója az adóelszámolás területén és nemcsak az a feladata, hogy a kapott számlát kifizesse.Magánszemélytől befogadott számla

 

Számlát kibocsátani csak azok a magánszemélyek tudnak, akik adószámmal rendelkeznek. Az adószámos magánszemélyek esetében ez az adószám 7-tel kezdődik. Ebben az esetben kérjünk a számla mellé költségnyilatkozatot is. Ezek a magánszemélyek ún. önálló tevékenységet folytatnak és jogosultak bevételeikkel szemben költséget elszámolni. Kifizetőként nekünk az a feladatunk, hogy bevételeiből levonjuk a nyilatkozat szerinti költségeket és megállapítsuk, hogy mennyi adó- és járulék terheli a kifizetett összeget. Az ilyen jellegű számlákat kifizetés céljából a Bér- és Munkaügyi Iroda felé kérjük továbbítani.

 

Adószámos magánszemély

 

Kifizetőként nekünk az a feladatunk, hogy bevételeiből levonjuk a nyilatkozat szerinti költségeket és megállapítsuk, hogy mennyi adó- és járulék terheli a kifizetett összeget.

Ha nem kapunk költségnyilatkozatot, akkor a 10 % költséghányad levonásával kell a jövedelmet megállapítani.

A költségnyilatkozat max. a bevétel 50 %-a lehet.

Az adószámos magánszemélyek tevékenységüket alkalomszerűen, eseti jelleggel végzik, amennyiben gazdasági tevékenységük rendszeres és üzletszerű, ahhoz már egyéni vállalkozói igazolvány kiváltása szükséges.

A számlákat kifizetés céljából a Bér- és Munkaügyi Iroda felé kérjük továbbítani.

 


Egyéni vállalkozó

 

Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy e. v. rövidítést) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni. A kiállított számlát ez különbözteti meg az „adószámos magánszemély” által kibocsátott számlától.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartási számát az alábbi linken lehet lekérdezni: https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/

 

 

Mezőgazdasági őstermelő

 

A kifizetőnek nem kell adóelőleget megállapítania, levonnia az őstermelőtől, ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (a juttatáskor) bemutatja az adóévre hitelesített értékesítési betétlapját, illetve ha családi gazdálkodó (gazdálkodó családtagja), az e jogállását igazoló okiratát.

Továbbá nem kell adóelőleg-alapot megállapítani az őstermelői tevékenységből származó bevétel esetén, amíg annak összege az adóév elejétől összesítve az adóévben nem haladja meg a 600.000,- Ft-ot, a bevallási nyilatkozat megtételére jogosító összeghatárt, ha azonban meghaladta, akkor az adóelőleg-alapot az adóévben megszerzett összes őstermelői tevékenységből származó bevétel alapján kell megállapítani.

Minden egyes vásárlás alkalmával fel kell vezetni a vásárlás értékét a betétlapra.

Az, hogy az érintett őstermelőnek a kifizetés időpontjában aktuális, halmozott bevétele éppen milyen nagyságrendet képvisel, ugyancsak a már említett értékesítési betétlapról derülne ki a kifizető számára is. Ezért célszerű azt le is fénymásolnia a kifizetőnek, ezzel is dokumentálva, hogy az adóelőleg-megállapítási és -levonási kötelezettségének (vagy éppen ennek mellőzésével) a vonatkozó előírásoknak megfelelően tett eleget.

 

Amennyiben e dokumentumokkal az őstermelő, a családi gazdálkodó nem rendelkezik, vagy nem hajlandó azt bemutatni, úgy a kifizetéskor adóelőleget kellene levonnia a kifizetőnek, ennek érdekében az ilyen számlákat kifizetés céljából a Bér- és Munkaügyi Iroda részére kérjük továbbítani. Mivel a levonási kötelezettség – főleg készpénzes vásárláskor – nehezen teljesíthető, a betétlapot bemutatni nem tudó őstermelőktől való vásárlás elkerülését javasoljuk. (A 1708-as bevallás M6-os lapjának 399. és 400. sorában fel kell tüntetni a kifizetést, illetve az adóelőleg-levonás elmaradása esetén annak indokát.)

 

Ha a mezőgazdasági őstermelő a kompenzációs felárat értékesítéskor el szeretné számolni, az ügylethez kapcsolódóan az egyetemi egység ügyintézőjének az általa előzőleg beszerzett „Felvásárlási jegy” nyomtatványt kellene kitöltenie. Ez a fajta vásárlás bonyolult adminisztrációs terhet ró a vásárlással érintett egység ügyintézőjére, ezért javasoljuk az ilyen tartalmú ügyletek elkerülését.

Az őstermelők adatbázisa az alábbi linken kérhető le:

https://www.nak.hu/ostermeloi-nyilvantartas

 


A számlán kötelezően feltüntetendő adatok:

 

 • Belföldi partner által devizában kiállított számlán a devizában feltüntetett adatok mellett forintban is fel kell tüntetni az áthárított adó (teljesítés napján érvényes árfolyamon számított) összegét
 • "Kisadózó" szöveg feltüntetése, ha a számlakiállító KATA (kis adózók tételes adója) szerint adózik
 • számlakiállító közösségi adószáma, amennyiben EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz
 • vevő adószáma (külföldi vevő esetén közösségi adószám), amennyiben fordított áfa-s számlát állít, ki vagy ha EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz
 • számla teljesítésének napja, amennyiben az eltér a számla kibocsátás keltétől
 • adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás vagy más utalás (pl. mentesség jogcíme, ÁFA kulcs neve) arra, hogy az értékesített termék/szolgáltatás mentes az adó alól
 • "pénzforgalmi elszámolás" kifejezés feltüntetése, ha az adóalany a pénzforgalmi adózási módot választotta
 • "önszámlázás" kifejezés feltüntetése, ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki
 • "fordított adózás" kifejezés feltüntetése fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)
 • "különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák" kifejezés feltüntetése utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén
 • "különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek" kifejezés feltüntetése használt ingóság (pl. antikvár könyvek esetén) értékesítése esetén
 • pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma, amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője (pl. könyvelő) állította ki
 • egyszerűsített adattartalmú számla esetén – ellenérték adót is tartalmazó összege és a benne foglalt adó (21,26 %, 15,25 %, 4,76 %) tüntetendő fel (adóalap, adó nem!), az áthárított adó összege, adómértéke (27 %, 18 %, 5 %) nem tüntethető fel!

 

FONTOS! Beérkező szállítói számlák esetén, amennyiben annak adótartalma a 100 ezer forintot eléri, vagy meghaladja, kiemelten ellenőrizni kell, hogy a számlán a számla kibocsájtója az Egyetem adószámát feltüntette-e. Az adószám hiánya esetén a számla nem fogadható be!

 

A fentiekhez kapcsolódóan felmerülő egyéb kérdések esetén a GI Pénzügyi és Számviteli Irodájának adóügyekkel foglalkozó kollégái rendelkezésre állnak:

 

Gazdag Rita - telefon: 62/544-866, e-mail: gazdag.rita@gmf.u-szeged.hu

Grund Rita - telefon: 62/544-866, e-mail: grund.rita@gmf.u-szeged.hu

 

 

 

Együttműködésüket köszönjük.

 

Pénzügyi és Számviteli Iroda

Adócsoport