Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ08337

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Tanulásmódszertan egyéni és csoportos tanácsadás
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ08337

Ajánlattételi határidő: 2017. október 31 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 2021. 05. 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Tanulásmódszertan egyéni és csoportos tanácsadás

 

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

 1. 4 csoport tanulásmódszertani tanácsadás egyetemi hallgatóknak

évente 4*20 óra összesen 80 óra

4 év alatt 320 óra

 1. Egyéni tanulásmódszertani tanácsadás

évente 25 óra

4 év alatt 100 óra

 1. Mentor tanárok tanulásmódszertani képzése

évente 20 óra

4 év alatt 80 óra

Mindösszesen: 500 óra

 

 

Pályázat címe, megnevezése: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

 

A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében

 

Szolgáltatás szakmai tartalom.

Egyéni és csoportos tanulás módszertani tanácsadás végzése hallgatóknak, oktatói csoportoknak

1. Csoportos tanulás módszertani tanácsadás tartása egyetemi hallgatóknak 16 csoportban

2017.11.02-2021.05.31 között 320 óra

2. Egyéni tanulás módszertani tanácsadás tartása egyetemi hallgatóknak

 • között 100 óra

3. Mentor tanárok tanulás módszertani képzése

2017.11.02.-2021.05.31 között 80 óra

összesen: 500 óra


Hallgatói tanácsadás leírása:

Az egyéni és csoportos tanulásmódszertani tanácsadás a hallgató tanulásmódszertani kulturáltságát mélyíti a személyes problémák és hiányterületek fókuszban tartásával. Ezek tudatosításával, valamint a tanulási kompetencia személyre szabott, széles spektrumú fejlesztésével a tanulási hatékonyság fokozódik.

A szolgáltatás célja a hallgatói hatékonyság fokozása a tanulási kompetenciák növelésével, a fogyatékossággal élő, halmozottan hátrányos helyzetű vagy tanulási problémákkal küzdő hallgatók tanulásmódszertani megsegítése. A tanácsadás további célja, hogy a résztvevő képessé váljon saját tanulási nehézségeinek okát felismerni, megismerje a hatékony tanulás módszereit és képes legyen azok gyakorlati alkalmazására, saját tanulási stílusának megfelelő önszabályozó tanulás kialakítására. A tanulásmódszertani tanácsadás eredményeképpen a hallgatók tanuláshoz való viszonyulása tudatosabbá válik, a metakogníció megalapozódik. Megvalósul a hallgatók személyes hatékonyságának növelése, ezzel párhuzamosan a lemorzsolódás csökkentése - közvetlenül is.

Képzési leírás oktatói csoportok számára

A csoportos tanulásmódszertani tanácsadás a résztvevő oktatók tanulásmódszertani kulturáltságát mélyíti - az egyetemi hallgatók körében gyakran fellépő tanulási problémák és hiányterületek fókuszban tartásával. A tanácsadás során bemutatásra kerülnek a tanulási nehézségeinek okai és azok lehetséges megoldási módjai. A tanácsadás hangsúlyt helyez a digitális generáció általános tanulási sajátosságaira, erősségeire és hangsúlyosan fejlesztendő területeire is. Ezek tudatosításával, valamint a tanulási kompetencia fejlesztési lehetőségeinek bemutatásával a tanítási-tanulási folyamatok hatékonysága fokozódik.

 

A szolgáltatás célja a tanítási-tanulási folyamatok hatékonyságának fokozása a tanítási-tanulási kompetenciák növelésével. A csoportos tanácsadás célja, hogy a résztvevő oktató képessé váljon a hallgatók tanulási nehézségeinek okát felismerni és felismertetni, megismerje a hatékony tanulási módszereket és képes legyen azok tanítási folyamatba való ágyazására, így a hallgatók tanulási hatékonyságának növelésére.

A csoportos tanulásmódszertani tanácsadás eredményeképpen a résztvevő egyetemi oktatók, későbbi mentorok és tudatossága mélyül, kompetenciája nő - a tanítási-tanulási folyamatok tekintetében. Ennek következtében az oktatók személyes hatékonysága nő, ennek közvetlen eredménye a lemorzsolódás csökkenése.

 

Feladatellátás helye: SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ (6722 Szeged, Honvéd tér 6.)

Teljesítési határidő/részhatáridők (szerződéskötéstől): szerződéskötéstől számítva 2021. 05. 31.-ig, havonta számlázási lehetőség teljesítés összesítő mellékelésével

 

 • A vállalkozó a kliensekre fordított időről (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként a „Teljesítési Összesítő” melléklet szerint kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére. A szakember a megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kézhezvételétől jogosult számla benyújtására. A szakember a szerződés szerinti óradíjat összesítve, az elkészített kimutatás („Teljesítési Összesítő”) szerint számlázza, melyet az SZTE 60 napos átutalási határidővel kifizet, a számla átvételét követően.

 

 • Tanácsadások időtartama:

 

2017.11.02-2021.05.31 között 320 óra

2. Egyéni tanulás módszertani tanácsadás tartása egyetemi hallgatóknak

2017.11.02. -2021.05.31 között 100 óra

3. Mentor tanárok tanulás módszertani képzése

2017.11.02.-2021.05.31 között 80 óra

összesen: 500 óra

 • Tanácsadások tervezett ütemezése:

szerződéskötéstől számított 4 éven át meghatározott rendszerességgel (kivéve a nyári időszakot)  

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a tanácsadások időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A tanácsadások pontos időpontját az első tanácsadás alkalmát 10 nappal megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

 • Tervezett tematika:

Vállalkozó köteles a tanácsadási tervet a Megrendelő elvárásaihoz igazodóan kialakítani, az alábbi tervezett tématerületek mentén:

 • egyéni és csoportos tanulásmódszertan tanácsadás nyújtása két heti ütemezéssel,
 • a vállalkozó köteles kéthavonta szupervíziós szakmai csoportban munkájáról számot adni

 

 • Tanácsadások helyszíne: SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) A tanácsadások helyszínének módosítási jogát az Ajánlatkérő fenntartja.

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

A tanulásmódszertan tanácsadást olyan szakember tudja hatékonyan megtartani, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik az eljárás során kiírt területen, melyet oklevéllel igazol.

 • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) összesen min. 5 év szakmai tapasztalattal tanulásmódszertan tanításában min. 5 év szakmai tapasztalat, (önéletrajzban kérjük feltüntetni)
 • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek)felnőttek/egyetemisták tanulásmódszertani fejlesztésében való min. 5 éves tapasztalat

Igazolási mód: (önéletrajzban kérjük feltüntetni)

Ajánlattevő csatoljon grafo-diagnosztikai ismeretek (oklevélmásolat)

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a teljes Egyéni és csoportos tanulásmódszertan tanácsadás óradíjára bruttó Ft/óra formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő az 1 óra időtartamra megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

 

A tanácsadási díj összegét az alábbi formában kérjük megadni:

 

Tanácsadási díj: ……………………..bruttó Ft/óra

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a tanácsadások tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges tanácsadások óraszámának megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges tanácsadások óraszámait a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően havonta, az adott hónapban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a havonta ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tanács Lejla, ügyvivő szakértő SZTE, tel: +36-62/544-897

email: tanacs.lejla@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.