2024. május 22., szerda

EFOP-3.6.1-16-2016-00008


aculati_eleminfoblokk_kedv_final_cmyk__esza1_250x2501

esza_felso
A projekt címe: Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve

 

A projekt azonosító száma: EFOP-3.6.1-16-2016-00008

 

A (fő)kedvezményezett neve: Szegedi Tudományegyetem

 

Konzorciumi partnerek: Gál Ferenc Egyetem

 

A szerződött támogatás összege: 3 612 699 099 Ft

 

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg megosztása:

Konzorciumi tag neve

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

3 412 707 247 Ft

0 Ft

3 412 707 247 Ft

Gál Ferenc Egyetem

199 991 852 Ft

0 Ft

199 991 852 Ft

 

A projekt megvalósítás időszaka: 2017.03.01. - 2022.03.31.

 

Szakmai vezető: Dr. Bende Balázs

 

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az élet- egészség- és szociális tudományterületi intelligens szakosodás kapcsán szövetségre lépő Szegedi Tudományegyetem és Gál Ferenc Főiskola kutatói utánpótlás szerepvállalásának gátját képező tényezők - mint a humán erőforrás célterület fejlődését gátló - induktív problémafeltárása során megállapítást nyert, miszerint doktori képzési programok keretszámai - az országos eloszlás tekintetében is – igen jelentősek. Ugyanakkor eredményességben elmarad a régió K+F tudásbázis fejlesztésének prognosztizálható és elvárt hozzáadott értékétől. Ezen elmaradás oki rendszerében a doktori képzés hatékonysági és megtartási paraméterei, a hallgatói elvándorlás mögött meghúzódó infrastrukturális és szervezeti hiányosságok állnak kiemelt helyen.

A közös és releváns kutatási tudományterületek reprezentációja teljes körű, ezeken belül az innovációs értéklánc minden eleme megtalálható. A kutatási projektek és portfóliók előzetes átvilágításának eredményeként megállapítható azonban, hogy a kutatási potenciál diverz kutatási területtel párosul, aminek következtében az előnyök kiaknázása nem megfelelő hatékonyságú. A versenyképesség és társadalmi szerepvállalás együttes erősítése érdekében a szervezeti folyamatok és struktúrák átalakításával támogatott módon szükség van a kutatási profilok rendszer szintű megújítására, a piaci igények és a kompetenciák optimális összhangja kiaknázására.

Az

(a) EFOP „Gyarapodó Tudástőke” prioritási tengely „Kutatás, innováció és intelligens szakosodás növelése a felsőfokú oktatási rendszer fejlesztésén és kapcsolódó humánerőforrás fejlesztéseken keresztül” egyedi célkitűzés rendszeréhez kapcsolódva

(b) A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” koncepcióban deklarált, az orvosi, egészségtudományi, gyógyszerészeti képzések és ezeken belül a kutatási orientációk megerősítése, valamint a helyi szociális ellátás érdekében a szociális és segítő szakmák differenciálása és megerősítése illeszkedési ponthoz igazodva

(c) A „Befektetés a Jövőbe Nemzeti K+F+I stratégia” –ban és „Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia” –ban meghatározott helyi – földrajzi és szervezeti értelemben – erősségekre építkező specializációs irány, tanulási folyamat és együttműködés biztosítás, valamint kutatói /kutatási utánpótlás fejlesztés céltényezői mentén

a projekt főbb ismérvei az alábbiak.

 

A projekt missziója: a szegedi felsőoktatási tudásbázis nemzetközi színvonalú egészség- és élettudományi kutatási területeinek erősségeire építkező, intelligens szakosodás növelése a felsőfokú tudásbázis bővítés, és a vállalati együttműködés erősítésével egyetemben megvalósított komplex kutatási folyamatok fejlesztés során

A projekt stratégiai programterületei és beavatkozási célterületei:

(1) Kutatási kapacitások bővítése, mely a (a) kutatói utánpótlás feltételrendszerének átalakítása, fejlesztése; a (b) Kutatás orientált élettudományi képzések fejlesztése, gyakorlatorientáltság növelése; és a (c) Kutatói bázist célzó vállalkozóiság, mint kompetencia fejlesztése beavatkozási tényezőkre épül

(2) Kutatási szolgáltatások fejlesztése, mely a (a) felsőoktatási szervezet K+F tevékenységeinek fejlesztése; a (b) Kutatási folyamatokat szolgáló szervezeti hatékonyság növelése és a (c) Vállalkozói tevékenységet szolgáló szolgáltató egységek megerősítése beavatkozási tényezőkre épül

(3) K+F ökoszisztéma fejlesztése érdekében egyetemi aktivitási szerepvállalás növelése, mely a (a) Nemzetközi beágyazottság növelése; a (b) Regionális K+F szereplőkkel markánsabb együttműködés kialakítása és a (c) Tudás és technológia transzfer erősítése beavatkozási tényezőkre épül

 

A projekt által a támogatás hasznosulásával elérni kívánt eredmények:

- kutatási pilot projekt környezetbe integrált doktori képzési forma biztosítása, ahol a PhD szintű ismereti követelményt vállalati fejlesztési igényből eredő probléma és/vagy tudományterületi alapkutatási megoldások közepette képes a fiatal kutató elsajátítani, s munkáját tapasztalt mentor kutató segíti

- az Alma Mater program kiterjesztése a vállalkozási szemlélet és vállalkozási kapcsolatrendszer bevonására, a PhD képzés során a vállalati és felsőoktatási tudás, erőforrás kapacitások megosztása emelt irányvonallal

- kutatói és oktatói állományban a vállalkozóiság szemléletének erősítése képzési programok, rendezvény alapú közvetlen kontakt és tapasztalat megosztás révén

- Szolgáltatói piaci megjelenés élettudományi, egészségtudományi területen mérési, szakértői tevékenységgel és ezen területet támogató/kiegészítő szociális funkcionalitásokkal

- Nemzetközi szintű kutatások megvalósítását aktívan támogató szervezeti K+F folyamat és szabályrendszer működtetése, vállalkozói tevékenységet kiszolgáló definitív szervezeti egységeken keresztül működő ipari kapcsolati program

- Horizon2020 részvételi aktivitás és forrásbevonási képesség növekedés a nemzetközi hálózati együttműködési részvétel, a célzott belső szolgáltatási portfólió és a humán kompetencia együttes fejlesztésének hatására

 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Projektmenedzser: Maróti Péter

e-mail: maroti.peter@rekt.szte.hu

tel.: +36-70-967-3433

 

Pénzügyi vezető: Harmati-Major Ágnes

e-mail: harmati-major.agnes@szte.hu

tel.: +36-62-544-830