Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Tanterv

Kód:
GERNN-B-AN
Képzési forma:
Alapképzés (BA/BSc)
Tagozat:
Nappali
Képző intézet:
Kredit:
180 kredit
Félév:
6
Leírás:
A német nemzetiségi szakirány a germanisztika alapszakon belül (a német szakirány mellett) 120 kreditpontot adó BA-szintű képzés, melynek elvégzése után a tanulmányok MA-szinten folytathatók. A német nemzetiségi szakirány általános, szakmai és kulturális alapozó modulja párhuzamosan fut a német szakirány ezen moduljaival, a két képzés a nyelvi alapvizsga letétele után különül el egymástól tartalmilag. A különbségek a nyelvi modul (nyelvművelés) tematikájában, a nyelvészeti ismeretek kurzusaiban jelentkeznek, illetve elsősorban abban, hogy a nemzetiségi szakirányt választó hallgatók a német nemzetiségi modulon belül speciális kurzusokat hallgatnak, megismerkednek például a magyarországi németek történetével, irodalmával, szokásaival, a 20. század és napjaink nemzetiségi politikájával, megismerik a nemzetiségi önszerveződés sajátosságait és a kisebbségi intézmények felépítését, működését. A nemzetiségi szakirányon tanuló hallgatók tehát olyan speciális kisebbségtudományi ismeretekre is szert tesznek, amelyek képessé teszik őket arra, hogy nyelvileg kompetensen és szakértelemmel vegyenek részt a német nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben. A nemzetiségi modul kurzusai felkészítik őket arra, hogy színvonalasan ellássanak az oktatással, a német nyelvvel, a német kisebbséggel összefüggő értelmiségi munkaköröket, illetve tanulmányaikat MA-szinten folytatva tanári diplomát szerezzenek. A német nemzetiségi diploma megszerzésével záruló tanulmányok feljogosítják a végzett hallgatókat arra, hogy az oktatás minden szintjén bármilyen iskolatípusban, azaz idegen nyelvet oktató, kéttannyelvű és emellett német nemzetiségi iskolában is német nyelvet oktassanak.
A német nemzetiségi szakirány a germanisztika alapszakon belül (a német szakirány mellett) 120 kreditpontot adó BA-szintű képzés, melynek elvégzése után a tanulmányok MA-szinten folytathatók. A német nemzetiségi szakirány általános, szakmai és kulturális alapozó modulja párhuzamosan fut a német szakirány ezen moduljaival, a két képzés a nyelvi alapvizsga letétele után különül el egymástól tartalmilag. A különbségek a nyelvi modul (nyelvművelés) tematikájában, a nyelvészeti ismeretek kurzusaiban jelentkeznek, illetve elsősorban abban, hogy a nemzetiségi szakirányt választó hallgatók a német nemzetiségi modulon belül speciális kurzusokat hallgatnak, megismerkednek például a magyarországi németek történetével, irodalmával, szokásaival, a 20. század és napjaink nemzetiségi politikájával, megismerik a nemzetiségi önszerveződés sajátosságait és a kisebbségi intézmények felépítését, működését. A nemzetiségi szakirányon tanuló hallgatók tehát olyan speciális kisebbségtudományi ismeretekre is szert tesznek, amelyek képessé teszik őket arra, hogy nyelvileg kompetensen és szakértelemmel vegyenek részt a német nemzetiségi szervezetek munkájában és a nemzetiségi közéletben. A nemzetiségi modul kurzusai felkészítik őket arra, hogy színvonalasan ellássanak az oktatással, a német nyelvvel, a német kisebbséggel összefüggő értelmiségi munkaköröket, illetve tanulmányaikat MA-szinten folytatva tanári diplomát szerezzenek. A német nemzetiségi diploma megszerzésével záruló tanulmányok feljogosítják a végzett hallgatókat arra, hogy az oktatás minden szintjén bármilyen iskolatípusban, azaz idegen nyelvet oktató, kéttannyelvű és emellett német nemzetiségi iskolában is német nyelvet oktassanak.

Német fordító-tolmács specializáció felvételi kritérium:
Az 50 kreditpontos fordítás és tolmácsolás specializációt csak a germanisztika alapszak nappali és levelező tagozatos hallgatói vehetik fel. A jelentkezőknek eleget kell tenniük az intézet által támasztott feltételeknek, melyek a következők: 1. emelt szintű érettségi bizonyítvány német nyelvből. 2. A jelentkezőnek meg kell továbbá felelnie egy a Germán Filológiai Intézet által öszeállított írásbeli és szóbeli vizsgán, mely az írásbeli részre nézve a következőket foglalja magában: a) olvasott magyar szöveg tömörítése németül szótár nélkül (20 pont); b) egyszer hallott német szöveg összefoglalása magyarul jegyzetek alapján szótár nélkül (20 pont); c) fordítás magyarról németre és németről magyarra (30 pont + 30 pont). A szóbeli vizsgán való részvétel feltétele az írásbeli vizsga legalább 70 % teljesítése. A szóbeli vizsga a) bemutatkozó beszélgetésből (10 pont), b) német nyelvű szöveg magyar nyelven történő összefoglalásából (20 pont), valamint c) társalgás tolmácsolásából (20 pont) áll.
Tájékoztatás:
A képzésben bevezető kurzusok mellett mind a tolmácsolás, mind pedig a fordítás területén gyakorlati orientáltságú képzésben részesülnek a hallgatók. Országosan ismert fordítók és tolmácsok irányítják az egyes kurzusokat, amelyek felkészítenek a fordítás és tolmácsolás elméleti és gyakorlati alapjaira. Általános ismereteket közölnek az EU politikai, gazdasági és kulturális viszonyairól, és hozzájárulnak bizonyos szaknyelvek (idegenforgalom, gazdaság, zsurnalisztika, sajtónyelv, EU-kapcsolatok) elsajátításához.

Német nyelvű kultúrák és Közép-Európa specializáció felvételi kritérium:
Az 50 kreditpontos német nyelvű kultúrák stúdiumát választhatják a germanisztika alapszakon belül a német és német nemzetiségi szakirány hallgatói, illetve bármilyen más szakos, német nyelvből emeltszintű érettségivel vagy államilag akkreditált középfokú (vagy felsőfokú) nyelvvizsgával rendelkező hallgató. Túljelentkezés esetén az Intézet az első félév tanulmányi átlageredménye alapján rangsorol.
Tájékoztatás:
A német nyelvű kultúrák stúdiuma specializáció kulturális és társadalmi jelenségek iránt érdeklődő, pedagógus, közéleti és publicisztikai pályára készülő hallgatók számára kínálja a különbségek és különbözőségek tanulmányozását Európa azon területén, amelyen a mai német vagy részben német nyelvű régiók és országok találhatók. A képzési tárgyak két súlypont, a történetiség (1.) és a medialitás (2.) tematikája köré rendeződnek.
1. A kultúra- és művelődéstörténet tantárgy a terület politikai, gazdasági és kulturális feltételeinek alakulásával foglalkozik a korai középkortól napjainkig. A kurzusok esemény-, mentalitás-, gondolkodás- és művészettörténeti szempontok alapján épülnek fel, s magukba foglalják az egyes korszakok képzeletvilágának, szokásrendjének, ízlésének és hétköznapjainak vizsgálatát. A múlt rekonstruálhatóságának problémája mellett fokozott hangsúly esik a kulturális azonosság és különbözőség szerepére a régió történetében.
2. A kultúra- és médiatudomány tantárgy kulturális gyakorlatokkal és intézményekkel ismertet meg, az emberi tapasztalat tárgyaival és tárgyiasulásaival irodalomban, zenében, vizuális művészetekben (színházban, filmben, képiségben) vagy más, a művészetekkel csak részben érintkező kulturális intézményekben, mint a divat, a reklám vagy az etikett. A tapasztalati formák sokféleségének tanulmányozása az adott nyelvi kultúra vonatkozásában a mai társadalom komplex folyamatainak és konfliktusainak megértéséhez nyit utat.
Speciális:
nem párosítható, nem tanári
Dátum:
2013.12.09 10:52:04
Felvételi követelmények:
középiskola
Továbbtanulási lehetõségek:
főiskola
Értékelési rendszer:
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
SZD Szakdolgozat; Teljesítendő: min.4 kredit
kötelező tantárgy GERZ2 Szakdolgozat; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERZ2 Szakdolgozat; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 4
BA Bölcsészettudományi stúdiumok; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelező tantárgy BAFIL Filozófiatörténet; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BAFIL1 Filozófiatörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy BATÁRS Társadalomismeret; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BATÁRS1 Társadalomismeret; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy BAKÖ Könyvtár- és informatikai alapismeretek; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BAKÖ1 Könyvtár- és informatikai alapismeretek; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy BABEVI Bevezetés az irodalomtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BABEVI1 Bevezetés az irodalomtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy BABEVN Bevezetés a nyelvtudományba; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme BABEVN1 Bevezetés a nyelvtudományba; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
GER1 Germanisztikai közös tárgyak; Teljesítendő: min.49 kredit
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
GERA Alapozó modul; Teljesítendő: min.27 kredit
kötelező tantárgy GERA1 Germán nyelvek és kultúrák; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA12 Nyelvészeti előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA11 Irodalom és kultúra előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme GERA13 Nyelvészeti szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelezően választható tárgyeleme GERA14 Irodalom és kultúra szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy GERA2 Nyelvgyakorlat; Teljesítendő: min. 17 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA21 Nyelvtan előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 1
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA22 Nyelvtan szeminárium 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA23 Nyelvtan szeminárium 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA24 Beszédgyakorlat 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA25 Beszédgyakorlat 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA26 Fonetika, szótárhasználat; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy GERA3 Kulturális ismeretek; Teljesítendő: min. 4 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA31 Kulturális ismeretek előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA32 Kulturális ismeretek szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGERA31 2
kötelező tantárgy GERA4 Alapvizsga; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERA44 Alapvizsga; _Önálló vizsga, 0 óra, _Alapvizsga 2
GERI Irodalmi ismeretek; Teljesítendő: min.20 kredit
kötelező tantárgy GERI1 Irodalmi ismeretek; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERI11 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe előadás 1; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERI12 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe előadás 2; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 4
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERI13 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe szeminárium 1; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERI14 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe szeminárium 2; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERI15 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe szeminárium 3; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERI16 Bevezetés a német nyelvű irodalmak történetébe szeminárium 4; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 3
GERZ Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min.2 kredit
kötelező tantárgy GERZ1 Szakdolgozati szeminárium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERZ11 Szakdolgozati szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Minősítés, ismételten felvehető, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
MKS-TAN Minor képzés és specializáció; Teljesítendő: min.50 kredit
KKT-S_N Kémia tanári minor_N
KTT-S_N Környezettan tanári minor_N
TIT-S_N Természetismeret tanári minor_N
ENE-S Ének minor_N
BBT-S_N Biológia tanári minor_N
GER-SN-NFT Német fordító tolmács specializáció_N
RAJ-S Rajz minor_N
ANG-SN-AM Amerikanisztika minor_N
GER-SN-NNK Német nyelvű kultúrák és Közép-Európa specializáció_N
KNK-SN-ALT Altajisztika specializáció_N
MAG-SN-FU Finnugor szakirány_N
MAG-SN-IT Irodalomtudomány szakirány_N
MAG-SN-MT Művelődéstudomány szakirány_N
MAG-SN-NL Neolatin szakirány_N
MAG-SN-NYM Nyelvmentor szakirány_N
MAG-SN-NYTE Nyelvtechnológia szakirány_N
MAG-SN-SZT Színháztörténet szakirány_N
MAG-SN-U Ügyvitel minor_N
MAG-SN-M Magyar minor_N
MAG-SN-ANY Alkalmazott nyelvészet specializáció_N
MAG-SN-IS Irodalmi szerkesztő specializáció_N
MAG-SN-IE Irodalomelmélet specializáció_N
MAG-SN-KMI Klasszikus magyar irodalom specializáció_N
MAG-SN-HUN Magyar mint idegen nyelv (hungarológia) specializáció_N
MAG-SN-MMI Modern magyar irodalom specializáció_N
MAG-SN-NYTU Nyelvtudomány specializáció_N
MAG-SN-NYTO Nyelvtörténet specializáció_N
MAG-SN-RB Reneszánsz és barokk kultúra specializáció_N
MAG-SN-T Textológia specializáció_N
KOM-SN Kommunikáció és médiatudomány minor_N
NEPR-SN-TA Táncantropológia specializáció_N
NEPR-SN-N Néprajz minor_N
ONK-SN-L Latin minor_N
ONK-SN-G Ógörög specializáció_N
RFR-SN-FRH Francia nyelv és kultúra (középhaladó) minor_N
ROL-SN-OL Olasz nyelv és kultúra minor_N
ROL-SN-P Portugál nyelv és irodalom minor_N
RSP-SN-S Spanyol minor_N
RRO-SN-RO Román nemzetiségi minor_N
RRO-SN-RK Román kezdő specializáció_N
SZB-SN-FILM Filmelmélet és filmtörténet minor_N
SZB-SN-V Vallástudomány minor_N
SLAOR-SN-U Orosz üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N
SLAOR-SN-S Orosz nyelvű sajtóreferens specializáció_N
SLAOR-SN-I Idegenforgalom - orosz nyelvű idegenvezető specializáció_N
SLASL-SN-SL Szlovák nemzetiségi minor_N
SLASL-SN-U Szlovák üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N
TOR-SN-T Történelem minor_N
TES-S Testnevelő-edző minor_N
TECH-S Technika minor_N
MAG-SN-OHIK Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció
TTN-S Társadalmi tanulmányok tanári minor_N
MUV-S Andragógia tanári minor_N
HITTA-S_N Hittanár-nevelő tanár BA minor_N
SLACS-SN-CS_2013 Cseh specializáció_N_2013
SLAOR-SN-OR_2013 Orosz minor_N_2013
SLABO-SN-BO_2013 Bolgár minor_N_2013
SLASE-SN-SE_2013 Szerb nemzetiségi minor_N_2013
SLAUK-SN-UK_2013 Ukrán minor_N_2013
FFT-S_N Fizika tanári minor_N_2013
INFK-SN Informatikus könyvtáros specializáció_N_2013
SZB-SN-F Filozófia minor_N_2013
GFT-S_N Földrajz tanári minor_N_2011
SLA-SN-SLA Szlavisztika specializáció_N_2011
SZB-SN-ES Esztétika minor_N_2013
SZB-SN-ET Etika minor_N_2013
ITN-S_N Informatika tanári minor_N
PED-SN Pedagógia minor_N_2010
SZOC-SN Szociológia minor_N_2011
ANG-SN-ANG Angol minor_N_2011
MMT-S_N Matematika tanári minor_N_2010
REG-S Rekreációszervezés és egészségfejlesztés minor_N_2011
MKS-SZV Választható tárgyak; Teljesítendő: min.10 kredit
kötelezően választható tantárgy BAVÁL Választható bölcsészettudományi stúdium; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BAVÁL1 Választható bölcsészettudományi stúdium; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, ismételten felvehető 2
kötelezően választható tantárgy kötelezően választható tárgyeleme BAVÁL2 Minor képzés nyelvi előkészítése; _Szeminárium, 6 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 6
kötelezően választható tantárgy B-KÖZ01 Informatika; Teljesítendő: min. 2 kredit
kötelezően választható tantárgy kötelező tárgyeleme B-KÖZ011 Informatika; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
BT_ELOK BA/BSc Tanári előkészítő
BSZ_VAL BA/BSc Szabadon választható
GERN Nemzetiségi német szakirány tárgyai; Teljesítendő: min.57 kredit
kötelező tantárgy GERN1 Nyelvi modul; Teljesítendő: min. 9 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN11 Nyelvtan szeminárium 1.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN12 Nyelvművelés 1.; _Szeminárium, 4 óra, _Gyakorlati jegy 3
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN13 Nyelvművelés 2-3.; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, ismételten felvehető, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy GERN2 Nyelvészeti ismeretek; Teljesítendő: min. 20 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN201 Lexikológia, lexikográfia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN202 Lexikológia, lexikográfia szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, párhuzamosan felveendőGERN201 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN203 Morfológia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN204 Morfológia szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN205 Szintaxis előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN206 Szintaxis szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN207 Szövegnyelvészet szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN208 A német nyelv stilisztikája előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN209 A német nyelv stilisztikája szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44, párhuzamosan felveendőGERN208 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN210 Kontrasztív nyelvészet előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy GERN3 Német nemzetiségi modul; Teljesítendő: min. 28 kredit
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN301 A magyarországi németek története előadás 1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN302 A magyarországi németek története előadás 2; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN303 Kisebbségi identitások előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN304 Kisebbségi identitások szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44, párhuzamosan felveendőGERN303 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN305 A magyarországi németek irodalma előadás 1; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN306 A magyarországi németek irodalma előadás 2; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN307 A magyarországi németek irodalma szeminárium 1; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44, párhuzamosan felveendőGERN305 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN308 A magyarországi németek irodalma szeminárium 2; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44, párhuzamosan felveendőGERN306 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN309 Nemzetiségi politika a 20. században előadás; _Előadás, 1 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN310 Dialektológia előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN311 Pszicholingvisztika előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN312 Szociolingvisztika előadás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN313 A magyarországi németek szokásai szeminárium; _Szeminárium, 1 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy kötelező tárgyeleme GERN314 Nemzetiségi önszerveződés, kisebbségi intézmények szeminárium; _Szeminárium, 2 óra, _Gyakorlati jegy, kurzusfelvétel előfeltételeGERA44 2
TT / KPR TE Megnevezés Szemeszter
0123456
MK-SZF Kötelező krediten felül szabadon felvehető tárgyak; Teljesítendő: min.0 kredit
kötelező tantárgy FRMSZ-BA/Bsc Francia nyelvű menedzsment és francia szaknyelv (18 kredit); Teljesítendő: min. 0 kredit
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-BA/Bsc1 Gazdaság- és társadalomtörténet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-BA/Bsc2 Gazdasági és kereskedelmi világszervezet; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-BA/Bsc3 Közigazgatás-irányírás és projektmenedzselés; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-BA/Bsc4 Piackutatás, marketing és kommunikáció; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-BA/Bsc5 Humán erőforrás irányítás; _Előadás, 2 óra, _Kollokvium 2
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-BA/Bsc6 Francia nyelvóra I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-BA/Bsc7 Francia nyelvóra II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-BA/Bsc8 Francia nyelvfejlesztés I.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
kötelező tantárgy szabadon választható tárgyeleme FRMSZ-BA/Bsc9 Francia nyelvfejlesztés II.; _Gyakorlat, 2 óra, _Gyakorlati jegy 2
Jelmagyarázat: MK - mérföldko; TT/KPR - tantárgy vagy becsatolt képzési program; TE, Tantárgyelem - tantárgy tárgyeleme; - kötelező; - kötelezően választható, - szabadon választható; Tárgyelemeknél az ikon színe a tantárgy kötelezőségét jelzi, a beleírt betű pedig a tárgyelem tantárgyon belüli kötelezőségét; : ismételten felvehető; - kurzusfelvétel előfeltétele; - párhuzamosan felveendő; - vizsga előfeltétele; 0,1,... - ajánlott félév(ek) és kredit; k: kreditpontok

Mérföldkő-struktúra

Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.4 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 5
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.49 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 4
A mérföldkő tárgyaiból min.27 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.20 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.2 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.50 kredit összegyüjtése.
Becsatolt Képzési Programok (72)
1. KKT-S_N - Kémia tanári minor_N
2. KTT-S_N - Környezettan tanári minor_N
3. TIT-S_N - Természetismeret tanári minor_N
4. ENE-S - Ének minor_N
5. BBT-S_N - Biológia tanári minor_N
6. GER-SN-NFT - Német fordító tolmács specializáció_N
7. RAJ-S - Rajz minor_N
8. ANG-SN-AM - Amerikanisztika minor_N
9. GER-SN-NNK - Német nyelvű kultúrák és Közép-Európa specializáció_N
10. KNK-SN-ALT - Altajisztika specializáció_N
11. MAG-SN-FU - Finnugor szakirány_N
12. MAG-SN-IT - Irodalomtudomány szakirány_N
13. MAG-SN-MT - Művelődéstudomány szakirány_N
14. MAG-SN-NL - Neolatin szakirány_N
15. MAG-SN-NYM - Nyelvmentor szakirány_N
16. MAG-SN-NYTE - Nyelvtechnológia szakirány_N
17. MAG-SN-SZT - Színháztörténet szakirány_N
18. MAG-SN-U - Ügyvitel minor_N
19. MAG-SN-M - Magyar minor_N
20. MAG-SN-ANY - Alkalmazott nyelvészet specializáció_N
21. MAG-SN-IS - Irodalmi szerkesztő specializáció_N
22. MAG-SN-IE - Irodalomelmélet specializáció_N
23. MAG-SN-KMI - Klasszikus magyar irodalom specializáció_N
24. MAG-SN-HUN - Magyar mint idegen nyelv (hungarológia) specializáció_N
25. MAG-SN-MMI - Modern magyar irodalom specializáció_N
26. MAG-SN-NYTU - Nyelvtudomány specializáció_N
27. MAG-SN-NYTO - Nyelvtörténet specializáció_N
28. MAG-SN-RB - Reneszánsz és barokk kultúra specializáció_N
29. MAG-SN-T - Textológia specializáció_N
30. KOM-SN - Kommunikáció és médiatudomány minor_N
31. NEPR-SN-TA - Táncantropológia specializáció_N
32. NEPR-SN-N - Néprajz minor_N
33. ONK-SN-L - Latin minor_N
34. ONK-SN-G - Ógörög specializáció_N
35. RFR-SN-FRH - Francia nyelv és kultúra (középhaladó) minor_N
36. ROL-SN-OL - Olasz nyelv és kultúra minor_N
37. ROL-SN-P - Portugál nyelv és irodalom minor_N
38. RSP-SN-S - Spanyol minor_N
39. RRO-SN-RO - Román nemzetiségi minor_N
40. RRO-SN-RK - Román kezdő specializáció_N
41. SZB-SN-FILM - Filmelmélet és filmtörténet minor_N
42. SZB-SN-V - Vallástudomány minor_N
43. SLAOR-SN-U - Orosz üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N
44. SLAOR-SN-S - Orosz nyelvű sajtóreferens specializáció_N
45. SLAOR-SN-I - Idegenforgalom - orosz nyelvű idegenvezető specializáció_N
46. SLASL-SN-SL - Szlovák nemzetiségi minor_N
47. SLASL-SN-U - Szlovák üzleti nyelvi szakreferens specializáció_N
48. TOR-SN-T - Történelem minor_N
49. TES-S - Testnevelő-edző minor_N
50. TECH-S - Technika minor_N
51. MAG-SN-OHIK - Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány specializáció
52. TTN-S - Társadalmi tanulmányok tanári minor_N
53. MUV-S - Andragógia tanári minor_N
54. HITTA-S_N - Hittanár-nevelő BA minor_N
55. SLACS-SN-CS_2013 - Cseh specializáció_N_2013
56. SLAOR-SN-OR_2013 - Orosz minor_N_2013
57. SLABO-SN-BO_2013 - Bolgár minor_N_2013
58. SLASE-SN-SE_2013 - Szerb nemzetiségi minor_N_2013
59. SLAUK-SN-UK_2013 - Ukrán minor_N_2013
60. FFT-S_N - Fizika tanári minor_N
61. INFK-SN - Informatikus könyvtáros specializáció_N
62. SZB-SN-F - Filozófia minor_N
63. GFT-S_N - Földrajz tanári minor_N
64. SLA-SN-SLA - Szlavisztika specializáció_N
65. SZB-SN-ES - Esztétika minor_N
66. SZB-SN-ET - Etika minor_N
67. ITN-S_N - Informatika tanári minor_N
68. PED-SN - Pedagógia minor_N
69. SZOC-SN - Szociológia minor_N
70. ANG-SN-ANG - Angol minor_N
71. MMT-S_N - Matematika tanári minor_N
72. REG-S - Rekreáció-,életmód- és egészségfejlesztés minor_N
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
A mérföldkő tárgyaiból min.10 kredit összegyüjtése.
Becsatolt Képzési Programok (2)
1. BT_ELOK - BA/BSc Tanári előkészítő
2. BSZ_VAL - BA/BSc Szabadon választható
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Kötelező tantárgyak száma 3
A mérföldkő tárgyaiból és a beágyazott mérföldkövek tárgyaiból min.57 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.
Mérföldkő teljesítése kötelező.
Szabadon választható tantárgyak száma 1
A mérföldkő tárgyaiból min.0 kredit összegyüjtése.
A kötelező tantárgyak teljesítése.

Szakterületi tárgyak részletes felsorolása

B-KÖZ Közismereti modul
Felelős tanszék:
Informatika Alkalmazásai Tanszék
Felelős oktató:
Herendi István Dr. (HEIJAAF.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Informatika Alkalmazásai Tanszék
BA BA Bölcsészettudományi stúdiumok modul
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Krémer Sándor Dr. (KRSHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy oktatásának célja az, hogy a hallgatók lapvető ismereteket szerezzenek az európai bölcselettörténet nagy korszakairól, a fontosabb szerzőkről, a filozófiában használatos elméletképzési, módszertani eljárásokról. Az egy féléves kurzus ezért legfőképpen a nagy filozófiatörténeti fordulatok (Szókratész-Platón, Descartes, Kant, Wittgenstein, Heidegger) bemutatása köré rendezi képzési tervét, miközben megkísérel kitekintést nyújtani a filozófia és más szellemi szférák, pl. a tudományfejlődés vagy a művészetek kölcsönös kapcsolódásaira.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Filozófia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Feleky Gábor dr. (FEGHACS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A társadalomfogalmak, a társadalmi együttélés mibenléte: emberi cselekvések és társadalmi struktúrák.
A társadalom megismerhetősége, megismerésének és értelmezésének nézőpontjai (elméletek, paradigmák).
Az objektivitás problémája. Az értékek és ideológiák szerepe.
A társadalom megismerésének módszertana, megismerési és kutatási technikák.
A társadalmi struktúra és rétegződés alapkérdései.
A rendszerváltozás előtti és utáni magyar társadalom főbb vonásai.
A mai magyar társadalom strukturális viszonyai és társadalmi rétegződése, mobilitási viszonyai.
A magyar társadalom főbb csoportjai.
Társadalmi folyamatok és jelenségek a mai Magyarországon: demográfiai folyamatok; foglalkoztatottság/munkanélküliség; anyagi-jövedelmi egyenlőtlenségek, szegénység; területi-települési egyenlőtlenségek; az iskola és a tudásviszonyok egyenlőtlenségei; az értékek változása, a vallás szerepe; a devianciák alakulása.
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Szociológia Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Kokas Károly dr. (KOKHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
Leírás:
A tantárgy általános célja: hogy megismertesse a hallgatókat kutatásmódszertani gyakorlattal és a kutatás során adódó pragmatikus problémákkal, valamint a könyvtári informatika felhasználó szintű ismereteivel.
A tantárgy specifikus célkitűzése: a hallgatók képessé tétele konkrét tudományos munkák mind tartalmi, mind gyakorlati elkészítésére; a könyvtárhasználók ezen a területen való felkészítésére, képzésére. A megfelelő kutatásmódszertani felkészítés alkalmassá teszi a hallgatókat bonyolult információkeresési feladatokra, miközben támogatja a záró dolgozat elkészítését is.
A tantárgyhoz kapcsolódik az IHM „Virtuális Egyetem program - Infokommunikációs tananyag” 134/2005 nevű digitális tananyag, amely 2006-tól a Szegedi Tudományegyetem rendelkezésére áll.

Témakörök:

Könyvtárhasználat
Irodalomkutatás
Dokumentumtípusok
Internetes adatbázisok
Online irodalomkeresés
Multimédia ismeretek
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Könyvtár- és Humán Információtudományi Tanszék
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Szőnyi György Endre dr. (SZGHBAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Felelős oktató:
Maleczki Márta dr. (MAMHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Általános Nyelvészeti Tanszék
Leírás:
A Bevezetés a nyelvtudományba c. kurzus tematikája
Cél: Az emberi nyelvek alapvető sajátosságainak, a nyelvtudomány főbb diszciplínáinak (fonológia, szintaxis, szemantika, pragmatika) és módszereinek bemutatása. A főbb témakörök: Fonológia, morfológia; a fonéma és a morféma meghatározása; fonológiai, morfofonológiai és morfológiai szabályok. A generatív grammatika modellje; a lexikon egységei, közvetlen összetevős elemzés (újraíró szabályok), mozgatások. A jelentés vizsgálatának újabb módszerei; igazságfeltételes, lehetséges világokat használó szemantika. A megnyilatkozások értelmezése; a beszédaktus-elmélet és a grice-i maximák. Összehasonlító nyelvészet és kontrasztív nyelvészet: az európai nyelvcsaládok; a különféle nyelvtípusok ismérvei.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek. Ötödik, bővített kiadás. Akadémiai, Budapest, 2004.
Crystal, David: A nyelv enciklopédiája, Osiris Kiadó, Budapest, 1998:
14. fejezet: Nyelvtipológia és univerzálék, 111-113.
16. fejezet: Grammatika, 117-131.
20. fejezet: Diskurzus és szöveg: 154-158.
65. fejezet: Nyelvészet: 502-513.
Noam Chomsky: Generatív grammatika (Beszélgetések Mitsou Ronat-val). Európa, Budapest, 1985.
Felelős tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
_Szeminárium, nem kötelező, 6 óra / 6 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
BTK Bölcsészettudományi Kar
FRMSZ Francia nyelvű menedzsment és francia szaknyelv modul
Felelős tanszék:
Francia Szakcsoport
Felelős oktató:
Bácskai Mihály Dr. (BAMJAFF.SZE)
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Előadás, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
_Gyakorlat, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Francia Szakcsoport
GERA Germanisztika BA 2011 nappali A modul modul
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős oktató:
Katona Tünde dr. (KATEAB.J.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, nem kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Felelős oktató:
Scheibl György Dr. (SCGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.17 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 1 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
Felelős tanszék:
Német Irodalomtudományi Tanszék
Felelős oktató:
Bombitz Attila dr. (BOAHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős oktató:
Scheibl György Dr. (SCGHAAS.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Önálló vizsga, kötelező, 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Alapvizsga
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nyelvészeti Tanszék
GERI Germanisztika BA 2011 nappali I modul modul
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős oktató:
Horváth Géza dr. (HOGHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Előadás, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 1. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 2. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
GERN Nemzetiségi német szakirány tárgyai modul
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős oktató:
Drahota-Szabó Erzsébet Dr. (FOEJABF.SZE)
Teljesítendő:
min.9 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 4 óra / 3 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős oktató:
Drahota-Szabó Erzsébet Dr. (FOEJABF.SZE)
Teljesítendő:
min.20 kredit
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős oktató:
Drahota-Szabó Erzsébet Dr. (FOEJABF.SZE)
Teljesítendő:
min.28 kredit
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 4. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Előadás, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Kollokvium
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 1 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 3. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Javasolt felvétele:
a képzés 6. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Német Nemzetiségi Tanszék
GERP Germanisztika BA specializáció modul modul
GERS Germanisztika BA 2011 nappali S modul modul
GERT Germanisztika BA 2011 nappali T modul modul
GERZ Germanisztika BA 2011 nappali Z modul modul
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős oktató:
Horváth Géza dr. (HOGHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.2 kredit
_Szeminárium, kötelező, 2 óra / 2 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Minősítés
Javasolt felvétele:
a képzés 5. félévében.
Meghirdetése:
az őszi félévben
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Felelős oktató:
Horváth Géza dr. (HOGHAES.SZE)
Teljesítendő:
min.4 kredit
_Gyakorlat, kötelező, 2 óra / 4 kredit
Ismétlés:
A tárgyelem nem ismételhető.
Teljesítés módja:
_Gyakorlati jegy
Kurzushirdető tanszék:
Germán Filológiai Intézet
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés