Egyetemi tanrend

*Tanrendi kereső

Kérjük, írja be a keresett adat (kurzuskód címe, kódja, oktató, tanszék, szak vagy képzési program neve) első betűit.

Részletes keresési feltételek

Felfed / Elrejt

Kurzuskód-adatlap

Ciklus:
2017-2018-1
Kurzuscím:

A pedagógiai kutatás módszerei és a tudományos eredmények iskolai alkalmazása

Kurzuskód:
OTM043-8
Kurzus típusa:
_Gyakorlat, _Gyakorlati jegy
Mikor:
{Kedd 12:00-14:00}
Hol:
{Pedagógiai szeminárium}
Tantárgy:
OTM04, Tantervfejlesztés, pedagógiai értékelés és kutatás
Tárgyelem:
OTM04, A pedagógiai kutatás módszerei és a tudományos eredmények iskolai alkalmazása
Oktató(k):
Óraszám:
heti 2.00
Kreditek száma:
2
Maximális létszám:
22
Speciális jelzők:
konfirmálandó
Leírás:
Ismeretek: A pedagógia, és határtudományainak elméleti alapjai, a tanulók megismerésének eszközei és módszerei, a tanítás tudományos megalapozása, a neveléstudomány kutatási módszerei, a szakmai ismeretszerzés módjai. A pedagógiai kutatás, fejlesztés, innováció sajátosságai.
Kompetenciák: Az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültség; tájékozottság a tanári hivatáshoz kötődő információs forrásokról, szervezetekről. Alkotó információ- és könyvtárhasználat és az információ-kommunikációs technológia használata. Szakmai témában szakszerű önkifejezés szóban és írásban. A különböző tudásterületek közötti összefüggések, kapcsolódások, átfedések és egymásra hatások felismerése. Szakmai döntésekben önreflexió és önkorrekció érvényesítése. Törekvés a saját megalapozott pedagógiai nézetek megfogalmazására. Szakmai szituációkban szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikáció, pedagógiai tapasztalatok és nézetek reflektív értelmezése, elemzése, értékelése, a pedagógiai munkában felmerülő problémákhoz adekvát szakirodalom keresése, felhasználása, a kutatási, fejlesztési eredmények elemzése, értelmezése., Egyszerűbb kutatási módszerek használata. Nyitottság a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Elkötelezettség a tanulók tudásának és tanulási képességeinek folyamatos fejlesztése iránt. Nyitottság a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt. Az önművelés, élethosszig tartó tanulás melletti elkötelezettség, folyamatos neveléstudományi megújulás.

Kötelező irodalom
Csapó Benő (2007): A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében. Új Pedagógiai Szemle, 57. 3-4. sz. 11-23. http://www.ofi.hu/tudastar/tanari-tudas-szerepe
Csapó Benő (2012, szerk.): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. http://www.ntk.hu/c/document_library/get_file?p_l_id=11131&folderId=23648832&name=DLFE-24695.pdf (kijelölt részek)
Csapó Benő és Zsolnai Anikó (2011): A kognitív és affektív folyamatok diagnosztikus érétékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. http://edia.hu/sites/default/files/books/Kognitiv_es_affektiv_diagnosztikus.pdf (kijelölt részek)
Falus Iván (2004, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Kiadó, Budapest. (kijelölt részek)
Kozma Tamás, Sike Emese (2006, szerk.): Pedagógiai informatika: a neveléstudomány szakirodalmi alapjai. Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. (kijelölt részek)
Ajánlott irodalom
Babbie, E. (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest. (egyes fejezetek)
Dömsödi Andrea (2006): Bevezetés a pedagógiai tájékozódásba. Bölcsész Konzorcium, Budapest. http://mek.niif.hu/05400/05445/05445.pdf
A Kutatásmódszertani kiskönyvtár sorozat darabjai
(Empirikus) tanulmányok a neveléstudományi szaksajtóból: pl. Magyar Pedagógia, Educatio, Iskolakultúra, Új Pedagógiai Szemle
Utolsó frissítés dátuma: 2017.04.07. 12:52

Súgó

 
Ezen az oldalon az egyetem ETR tanulmányi rendszerében meghirdetett kurzusok közt kereshet és böngészhet. Az ETR-ből az adatok időszakosan kerülnek áttöltésre, ennek időpontját az „Utolsó frissítés dátuma” szövegnél ellenőrizheti. Fontos, hogy csak azok a képzések, szakok, oktatók stb. jelennek meg itt, amelyekhez (akikhez) az adott félévben már történt az ETR-ben kurzushirdetés. A teljes egyetemi szakkínálatról a felvi.hu oldalain, vagy az egyes karok honlapján tájékozódhat.
 
Először az egyetemi félévet kell kiválasztania, ez az oldal tetején a „… félév ETR-tanrend” felirat melletti balra <<<, ill. jobbra >>> mutató hármas nyílhegyekkel lépegetve lehetséges. Magán a feliraton való kattintás az oldalt alapállapotba állítja.
 
A „Tanrendi kereső” mezőbe írt szöveggel általános keresést végezhet egy lépésben a képzési programok, kurzuskódok, oktatók, szakok és tanszékek közt.
 
Ha a „Részletes keresési feltételek” dobozt a jobbra mutató kettős >> nyílheggyel kinyitja, akkor több szempontú keresést indíthat, ha a megfelelő mezőkre való kattintás után megjelenő listákból a kívánt tételeket (feltételenként egyet) kiválasztja. A lekérdezéshez kijelölt szempontokat a „Kiválasztott keresési feltételek” rész után ellenőrizheti.
 
A „Tanrendi böngésző” részben keresés nélkül, rendezett listákat áttekintve tájékozódhat a féléves tanrendben. A böngészést több kiinduló szempont szerint lehet elkezdeni (oktatók, szakok, képzési programok, tanszékek, ill. karok).
 
A böngésző és a kereső többoszlopos eredménylistái általában a különböző oszlopok szerint átrendezhetők: ehhez a megfelelő oszlopnévre kell kattintania (egyszer az emelkedő, kétszer a csökkenő sorrendhez). Az aktuális rendezettséget a fel- vagy lefelé mutató kettős nyílhegy mutatja az oszlopnévben.
 
A listák sorainak a végén található jobbra mutató kettős >> nyílhegyek rendszerint a megfelelő adat ETR-beli nyilvános adatlapját mutatják meg. Az ezen való továbblépés esetén előfordulhat, hogy egy link már védett, nem nyilvános oldalra vezet, ilyenkor az ETR-es bejelentkező képernyő jelenik meg. Ekkor vagy lépjen vissza a böngészője megfelelő gombjával, vagy jelentkezzen be az ETR-be, ahol az adatlekérést a védett oldalakon is folytathatja.
 
A „Képzési programok szerinti kurzuskódlista” képernyőn két adat rövidítetten kerül megjelenítésre. Ezek feloldása:
Képzési forma (szint)
 
Tagozat
0
Nem releváns
 
E
Esti
A
Alapképzés
 
K
Képzőhelyen kívüli
B
Bachelorképzés
 
L
Levelező
E
Egységes osztatlan képzés
 
N
Nappali
F
Felsőfokú szakképzés
 
T
Távoktatás
K
Kiegészítő alapképzés
 
 
 
M
Mesterképzés
 
 
 
P
Doktori képzés
 
 
 
S
Szakirányú továbbképzés
 
 
 
X
Egyéb képzés