Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Projekt bemutatásaI. MTMI tudomány-népszerűsítő programok megújítása

A Szegedi Tudományegyetem kiemelt feladatának tekinti a tudományos eredmények disszeminációját és a tudománynépszerűsítést. Ennek köszönhetően a pályázat során megvalósítani kívánt tevékenységek köre rendkívül széleskörű, a személyes mentorálás és képzés lehetőségétől a tömegmédiumok adta kommunikációs csatornák kihasználásáig terjed. Jelen pályázatban foglalt fejlesztések révén az SZTE tovább tudja fokozni a disszemináció terén végzett tevékenységét, ezáltal előmozdítva az egyetem, a város, a régió és az egész ország versenyképességének javítását.

Interaktív kémiai bemutatók kistérségi iskolákban

A projekt célja: kémia és kémiatanár szakok vonzerejének növelése, népszerűsítése hátrányos helyzetű, hiányos felszereltségű iskolákban, valamint kémiához kötődő, illetve kémiatanár szakos hallgatók tudásátadási kompetenciáinak gyakorlati fejlesztése iskolai kísérletek interaktív bemutatásával. A bemutatók kifejezetten a hátrányos helyzetű iskolákat célozzák meg, ezért a Dél-alföldi Régió leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben (Kisteleki, Bácsalmási, Jánoshalmi, Mezőkovácsházi, Sarkadi) található iskolák közül is ellátogatunk néhányba és tartunk bemutatókat.

Kémikus Tudáspresszó

A projekt célja: a kémia és kémiatanár szakok vonzerejének növelése, népszerűsítése a középiskolai korosztály körében. Kémiai laboratóriumi gyakorlatok elvégzését követően a tanulók találkoznak fiatal kutatókkal, akik bemutatják tudományos eredményeiket, ezt követően beszélgetés a vegyész életpálya lehetőségeiről.


Játsszunk Fizikát! (kísérletes verseny)

A projekt célja: a 2000-től rendszeresen megrendezésre kerülő verseny az általános és középiskolás diákok természettudományos attitűdjének javítása kísérletes feladatmegoldáson keresztül, ezáltal a pályaválasztás befolyásolása a műszaki-természettudományos orientáció erősítésére.

Célunk a korábbi versenyekhez képest a versenyzői kör kibővítése a Kárpát-medence magyar nyelvű oktatási intézmények minél szélesebb körének bevonásával. A fizika és a többi természettudomány közötti kapcsolat erősítése olyan kísérletes feladatok kitűzésével, melyek magyarázatához több tantárgy ismeretanyagának kombinálása szükséges.


Karácsonyi kísérletek

A projekt célja: a Karácsonyi kísérletek elnevezésű rendezvény 2006 óta kerül megrendezésre minden év decemberében, mely a természettudományok népszerűsítése, a mindennapi élet során felmerülő problémák megértésének elősegítése látványos kísérleti bemutató keretében zajlik.

A cél a több éve tartó rendezvénysorozat megújítása: a rendezvénybe a társtudományok előadóit bevonva tervezzük szemléltetni a résztvevőknek a természettudományok közötti szoros kapcsolatot. A hagyományosan fizikához kapcsolódó rendezvény így interdiszciplináris lesz. Kiemelt cél a hétköznapi jelenségek természettudományos szemszögű vizsgálata, ami diszciplínák megítélésének javításán túl elősegíti a kritikus gondolkodás fejlesztését, növeli az áltudományokkal szembeni fenntartásokat.

 

Fizika akadályverseny

A projekt célja: A fizika tantárgy megítélésének pozitív irányú befolyásolása rendhagyó környezetben végzett játékos, kísérletes feladatok segítségével.

A projekt célja, hogy a korábbi olyan regionális szabadtéri fizikaverseny létrehozása, melyben a nem csak a szegedi, hanem a Szeged környéki általános és középiskolások is részt vehetnek. Az iskolán kívüli környezet elősegíti a tantárgyi attitűd javítását, ezt a lehetőséget szeretnénk biztosítani több korosztály és az eddiginél több iskola számára.


Budó Ágoston Fizika verseny

A projekt célja: Tehetségkutatás és tehetséggondozás a középiskolai tanulók körében. Feladatmegoldás révén kedvet ébreszteni a tehetséges tanulókban a fizika tantárgy iránt. Fölismertetni velük saját képességeiket és a felsőoktatás műszaki és természettudományos irányába vonzani az arra alkalmas középiskolásokat.

Cél: a hagyományos, több évtizede működő verseny kiterjesztése országos jellegűvé a korábbi szűkebb körből, amely eddig lényegében csak a Csongrád megyei középiskolásokat tudott megmozgatni. Újdonság a kiterjesztés országos szintre, ami csak az internetes hálózat lehetőségeinek kihasználásával lehetséges: elektronikus regisztrációval, feladatkitűzéssel és kapcsolattartással.


Fizika Olimpiai Szakkör

A projekt célja: a Dél-Alföldi középiskolások tehetséggondozása fizikából, felkészítésük hazai és nemzetközi tanulmányi versenyekre. A Fizika Olimpiai Szakkör elnevezésű rendezvény nagy múltra tekint vissza, hiszen 1978-tól minden évben megrendezésre kerül, ezért szükséges a rendezvényt megújítani ezért új célcsoportokat próbálunk megcélozni és új feladatokat alkotunk.


Pályázat Kísérleti Fizikából

A projekt célja: az évente egy alkalommal hazai és határon túli középiskolások számára megrendezett kísérletes verseny keretein belül a versenyzők kreativitásának fejlesztése, a természettudományok népszerűsítése. A középiskolában szerezhető fizika és kapcsolódó tudományterületek ismeretanyagának elmélyítése, kibővítése azáltal, hogy a diákok maguk készítenek eszközöket, végeznek méréseket, és be is mutatják azokat.

A versenyt 1998-tól rendezzük meg, melyet ezúttal az interdiszciplináris témákon túl a diákokat a műszaki, technikai innováció felé terelő témakörökben is hirdetünk meg feladatokat.


„Ifjú geográfusok köre”

A projekt célja: a középiskolásoknak átfogó képet adni a földrajztudomány aktuális kérdéseiről, kedvet adni a szakterület megismeréséhez, egyúttal bemutatni a továbbtanulási lehetőséget is.


Műszaki informatika népszerűsítése középiskolákban

A projekt célja: az informatika népszerűsítése és az informatika műszaki és interdiszciplináris alkalmazásainak bemutatása; a modern eszközök működésének megismertetése; az egyetemem folyó kapcsolódó oktatás és kutatás, fejlesztés bemutatása.


Műszaki informatikai verseny középiskolásoknak

A projekt célja: A középiskolások számára versenyt szervezünk, melyen a tehetséges, kreatív diákok lehetőséget kapnak eredményeik bemutatására, az egyetemmel és oktatóival közvetlen kapcsolatba kerülhetnek, az egyetem hallgatóivá válhatnak. A verseny hosszabb távon a hallgatói tudásszint javításához is hozzájárul, támogatja a tehetséggondozást is.


Távoli elérésű laboratóriumok középiskolások számára

A projekt célja: Távoli (internetes) elérésű valódi laboratóriumok kifejlesztése mérés és vezérlés témakörében. A laboratóriumokat a diákok akár otthonról, az interneten keresztül is el tudják érni, és valós kísérleteket tudnak végezni néhány érdekesebb területen.


Szőkefalvi-Nagy Gyula Matematikai Emlékverseny

A projekt célja: Évente megrendezésre kerülő feladatmegoldó verseny középiskolásoknak, két iskolai és egy zárthelyi fordulóval. A matematika versenyt a 80’ s évektől tarjuk meg rendszeresen, melyet a 2013-as évtől alkalmazott matematikai feladatokkal is kibővítjük.


Pályázat matematikából, középiskolásoknak

A projekt célja: A hagyományosan megrendezendő középiskolás versenyünk új elemmel (alkalmazott matematika) történő kibővítése. A versenyző diákok körét is bővítjük: több helyen hirdetjük meg a versenyt

A pályázatot tanév végén hirdetjük meg. A diákok, diákcsapatok a nyári szünetben dolgozzák ki az önállóan választott témájukat. Szeptemberben beküldik a pályamunkákat, ezt követi a Bolyai Intézet oktatóiból álló zsűri értékelőmunkája, majd pedig ezt követi a díjkiosztó ünnepség.


SZTE TTIK Kari nyílt napok (interaktív bemutatókkal és előadásokkal, laborlátogatásokkal)

A projekt célja: A matematika, a természettudományok, a műszaki tudományok és az informatika iránt érdeklődő középiskolás diákok megismertetése az SZTE TTIK-n folyó kutató-fejlesztő munkával, a képzési területeinkkel, valamint az MTMI területekben rejlő életpálya-lehetőségekkel.

A kari nyílt napok már több éve zajlanak; ezen pályázat révén a célunk az, hogy az eddig rövid ismertető előadásokkal és standos tájékoztatási formában megvalósuló rendezvényeket interaktív, látványos kísérleti bemutatókkal, valamint az utóbbi egy-két évben felújított laboratóriumokba történő látogatásokkal gazdagítsuk.


Virtuális Mérnöki Szakkör

A projekt célja: Az SZTE műszaki szakjainak népszerűsítése virtuális szakkör létrehozásával.


Gyógyszerésztudományi pályázatok

A projekt célja: Az SZTE Gyógyszerésztudományi Karán rendelkezésre álló graduális és posztgraduális oktatási kapacitás, ill. az ott végzett tudományos munka eredményeinek hazai és nemzetközi szintű disszeminációja.


A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Tehetséggondozó programjának fejlesztése

A projekt célja: a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar tehetséggondozó tevékenységének megújítása a középiskolai diákok bevonásának fejlesztésére vonatkozó eszköztár célirányos bővítésén, a kari tehetséggondozásba történő integrálásán keresztül. A program átfogó célja az egyetemi tehetséggondozás vertikumának szélesítése, a tehetséggondozásban résztvevő hallgatók számának fokozása.

Középiskolás tehetségek integrálása a GTK tehetséggondozási folyamatába az alábbi koncepció mentén történik:

- középiskolás diákok számára versenyek kidolgozása,
- tematikus nyári táborok szervezése a tehetséges diákok és a felsőoktatási intézmény közötti tudatos kapcsolatfejlesztés, együttműködés kialakítása érdekében,
- tehetséggondozó adatbázis felállítása, a tehetséges középiskolai diákok nyomon követése, folyamatos fejlesztésének támogatása érdekében.


„Én is Bölcsész szeretnék lenni” – tanulmányi verseny és pályázatok középiskolásoknak

A projekt célja: a bölcsészet- és társadalomtudomány népszerűsítése szegedi, Dél-alföldi és vajdasági középiskolás célközönség körében tanulmányi versenyeken és célirányos pályázatokon keresztül. Ezek segítségével megismertetni és megkedveltetni az érdeklődőkkel az egyetemi infrastruktúra által nyújtott lehetőségeket a továbbtanulásra való ösztönzés, a kutatói életforma megismertetése és megkedveltetése érdekében. Végül, közelebb vinni a sokszínű bölcsészeti stúdiumokat a középiskolai tanulókhoz, illetve ennek részeként bekapcsolni a tehetséges diákokat az egyetemi tehetséggondozás folyamatába, valamint az itt folyó kutatói munkába. A megvalósítás során különös hangsúlyt kívánunk fektetni arra, hogy mindezen célokat a középfokú oktatás keretein belül már eredményesen működő tehetséggondozó programokkal (pl. Arany János tehetséggondozó program, Tehetségútlevél program, TUDOK mozgalom) együttműködve, valamint az SZTE-n működő tehetséggondozó központhoz – SZTE Tehetségpont – kapcsolódóan igyekezzünk megvalósítani.

tamop423_0035_jobb

szechenyi2020-esza