Bezár

2018. December

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÁLASZTÁS 2019*

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS VÁLASZTÁS 2019*

2018. december 21.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
Közalkalmazotti Tanács választás - a Választási Bizottság névsora:

 

VáB elnök:

Dr. Gyenes Kálmán

 

VáB tagok:

Füriné Gulácsi Ágnes

Gajdacsi András

Lele Mária

Molnárné Szekeres Judit

Veketyné Váradi Margit

Mison Tünde

Vargáné Sprokk Anikó

Dr. Palkó Márta

Pataki Edina

Kánitz Zoltán

Sas Gabriella

Lehotainé Szabó Andrea


 

Tisztelt Közalkalmazottak!

A jelenleg működő Közalkalmazotti Tanács mandátuma 2019. február végén lejár, ezért az egyetemen új KT megválasztására kerül sor. A választás megszervezésére és lebonyolítására a jelenlegi KT Választási Bizottságot (VáB) hozott létre.

 

Miért fontos a Közalkalmazotti Tanács (KT) tevékenysége?

A vonatkozó rendelkezések szerint a Közalkalmazotti Tanács gyakorolja az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban állók nevében a részvételi (tájékoztatás kérési, együttdöntési, véleményezési és egyetértési) jogokat.

 

Miért fontos, hogy a választáson minél többen vegyenek részt?

Sikertelen választás esetén a munkavállalói érdekek bizonyos időre képviselet nélkül maradnak az egyetemi döntéshozatalban, továbbá 90 napon belül a választást meg kell ismételni.

 

A VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FŐBB INFORMÁCIÓK ÉS TUDNIVALÓK

 

Az SZTE Közalkalmazotti Tanácsa 13 tagból áll. A KT-nak a választás eredményeképpen póttagjai is lehetnek, akik a testület ügyrendjében meghatározott módon a tagokat helyettesíthetik.

 

Ki választhat?

Minden, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott, tehát választási joggal rendelkezik a részfoglalkozású és a vezető beosztású közalkalmazott is. Az ún. további közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében akkor, ha a munkáltató az egyetem.

A választásban nem vehet részt az, aki a munkáltatónál nem közalkalmazotti jogviszony, hanem polgári jogi jogviszony (pl. megbízási jogviszony) keretében végez munkát.

 

Az egyetemmel közalkalmazotti viszonyban állók listája megtalálható az SZTE honlapján („SZTE Közalkalmazotti Tanács választás 2019.” menüpont alatt, a névjegyzék kizárólag az egyetemhez tartozó IP címről érhető el), továbbá kinyomtatott formában rendelkezésre áll a Közalkalmazotti Tanács irodájában (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.). Amennyiben valamely munkavállaló azt észleli, hogy bár közalkalmazotti jogviszonyban áll az egyetemmel, azonban a neve nem szerepel a listán, akkor a GF Munkaügyi és Személyi Juttatások Irodájától beszerzett igazolás birtokában - a Közalkalmazotti Tanács irodájában - felvetetheti magát a közalkalmazotti listára.

 

Ki választható?

Minden, az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazott, ha legalább hat hónapja az Egyetem alkalmazottja.

Nem választható viszont a KT tagjává, aki munkáltatói jogot gyakorol, aki a munkáltató (vezető) hozzátartozója, továbbá aki a Választási Bizottság (VáB) tagja.

 

A legfontosabb időpontok:

 

A hivatalos jelölések megtételére 2019. január 7. és 21. napjai közötti időszak áll rendelkezésre.

 

A választásra 2019. február 25. (hétfő), 26. (kedd) és 27. (szerda) napjain kerül sor mindennap 9 óra 00 perc és 16 óra 00 perc között.

 

Hogyan történik a jelölés?

Jelöltet állíthat az Egyetemen képviselettel rendelkező szakszervezet (érdekképviselet) saját tagjai közül illetve legalább 50 választásra jogosult munkavállaló, akik a jelölést aláírásukkal támogatják.

 

A jelölőlapot jelöltenként kell leadni. Szakszervezeti jelölés esetén a leadott jelölőlap tartalmazza a jelölő szervezet megnevezését, a jelölt nevét, születési dátumát, munkakörét, munkavégzése helyét, SZTE-nél vagy jogelődjénél közalkalmazotti jogviszonya kezdetét. Egyéni munkavállalói jelölés esetén a jelölőlap tartalmazza a jelölt nevét, születési dátumát, munkakörét, munkavégzése helyét, SZTE-nél vagy jogelődjénél közalkalmazotti jogviszonya kezdetét, valamint az őt támogató legalább 50 fő közalkalmazott nevét (olvashatóan), aláírását, valamint munkavégzésének helyét.

 

A jelölőknek a jelölés tényét tartalmazó javaslatuk mellé csatolniuk kell a jelölt arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jelölőszervezet jelölését elfogadja, s egyben kijelenti, hogy jelölését kizáró törvényi ok (cselekvőképesség hiánya, hat hónapnál rövidebb munkaviszony a munkáltatónál, munkáltatói jog gyakorlása, a munkáltató vezetőjének hozzátartozója, a jelenlegi VáB tagja) nem áll fenn.

 

A jelölési javaslatokat írásos formában 2019. január 21. napján 12 óráig a VáB elnökének címezve a KT Irodára (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 103.) lehet eljuttatni.

 

A jelöléssel egyidejűleg (de legkésőbb február 8. napján 12 óráig) csatolható a jelöltet bemutató (max. 6 soros, Times New Roman 12-es betűmérettel) és a jelölt programját tartalmazó (max. 5 soros, Times New Roman 12-es betűmérettel) szöveg is, amely segítheti a szavazókat a jelöltek közötti választásban.

 

A jelöltállítás akkor érvényes, ha a jelöltek száma legalább annyi, mint a megválasztandó testület létszáma, vagyis legalább 13 fő. Érvénytelen jelölés esetén a jelöltállítási időszakot a VáB meghosszabbítja és a választást legfeljebb 30 napra elhalasztja.

 

A választásról:

A KT tagjait titkos és közvetlen szavazással kell megválasztani.

Szavazni a VáB által biztosított és hitelesített szavazólapon lehet. A szavazólapon ABC-rendben szerepel a jelöltek névsora. A szavazat akkor érvényes, ha a választó a szavazólapon legfeljebb 13 nevet jelölt meg, és egyértelműen megállapítható, hogy a szavazatot ki(k)re adták le.

 

A szavazás az SZTE Gazdasági Főigazgatóság által rendelkezésre bocsátott közalkalmazotti névjegyzék alapján történik. A választás akkor érvényes, ha azon részt vett a szavazásra jogosultak több mint fele. Ellenkező esetben a választást – azonos jelöltlistával – 30–90 napon belül meg kell ismételni. Ekkor az érvényesség feltétele a szavazásra jogosultak több mint egyharmadának a részvétele. Ha a megismételt választás sem érvényes, újabb választást csak egy év múlva lehet kiírni.

A KT megválasztott tagja az a 13 jelölt, akik sorban a legtöbb szavazatot kapták, feltéve, ha mindegyikük megszerezte a leadott összes érvényes voks legalább 30 százalékát. A KT póttagjai azok lesznek, akik az érvényes szavazatok legalább 20 százalékát megszerezték.

Amennyiben nincs 13 megválasztott jelölt, a választás eredménytelen. Ebben az esetben a fenti feltételnek megfelelő jelölt(ek) megválasztottnak tekintendő(k), a fennmaradó hely(ek)re pedig 30 napon belül új választást kell kiírni, melyre – a választást megelőző 15. napig, a jelölés általános szabályai szerint – új jelöltek is állíthatók.

 

Jogorvoslat

Ha a jelöléssel, a választás lebonyolításával vagy eredményével kapcsolatban vita merül fel, öt napon belül egyeztetést lehet kezdeményezni a VáB elnökénél. Az egyeztetés kezdeményezésére a munkavállaló, a munkáltató, a képviselettel rendelkező szakszervezet és a VáB jogosult. Az egyeztetésen a VáB és a képviselettel rendelkező szakszervezetetek öt napon belül közösen határoznak. A határozat elleni jogorvoslatért a kezdeményezésre jogosultak öt napon belül

bírósághoz fordulhatnak.

 

 

Dr. Gyenes Kálmán s.k.

a VáB elnöke

 

* Az e hirdetményben foglaltak, továbbá minden további fontos információ megtalálható az SZTE honlapon, az „SZTE Közalkalmazotti Tanács választás 2019.” menüpont alatt

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Aktuális események

Rendezvénynaptár *

Kapcsolódó hírek