Profil

Az igazságügyi DNS laboratórium profilja


Az igazságügyi DNS laboratóriumban részben származás megállapítási, részben kriminalisztikai vizsgálatok folynak.

A származás megállapítási vizsgálatok hatósági /bíróság, rendőrség/ kirendelés alapján vagy magánfél megkeresésére történnek. A DNS tulajdonság vizsgálata alapján végzett származás megállapítás díjai:


Hivatalból történő kirendelés esetén a díjat a többször módosított 3/1986(II.21) IM rendelet szabályozza, amely alapján 3 fő esetében a vizsgálat díja 228.740 forint.


A 2005.évi XLVII. Törvény 17.§ (3) bekezdése értelmében, ha a hatósági kirendelés nem hivatalból, a fél kérelmére történik, kettő vagy három fő esetében a vizsgálat díja 98.500 forint.


Kérjük, hogy a kirendelő végzésben minden esetben jelezzék, hogy a bizonyítás elrendelésére hivatalból, vagy nem hivatalból a fél kérelmére kerül sor. A vizsgálatok mindkét esetben ugyanazon eljárási és szakmai szabályok alkalmazásával történnek.


A laboratórium feladata a vitatott apasági ügyek tisztázása, vagyis a perben szereplő férfi (ak) apaságának bizonyítása vagy kizárása.

A hatósági kirendelésre végzett vizsgálatoknál a mintavétel időpontjáról a feleket írásban értesítjük. Amennyiben nem jelennek meg erről a kirendelő hatóságot tájékoztatjuk. Lehetőség szerint az összes érintett személy mintavételét egymás jelenlétében kell elvégezni, ha ez nem megoldható, a férfiről a későbbi beazonosítás érdekében fénykép készül.


A mintavétel 4-5 ml vénás vér vételét, illetve a gyermekeknél, amennyiben a vérvétel sikertelen, akkor 2 db szájnyálkahártya törlet vételét jelenti. A mintavételről jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a felek adatait, személyi igazolvány számukat, a gyermekeknél pedig vagy a születési anyakönyvi kivonat számát vagy a TAJ számot.


A felek saját és egymás mintavételi jegyzőkönyvét is aláírják, annak igazolására, hogy a perbeli személyek jelentek meg, és egyszerre.


A szakértői vélemény elkészültének ideje 3-4 hét, melyet a kirendelő hatóságnak küldünk meg.


A hatósági /nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság/ kirendelésre végzett kriminalisztikai vizsgálatok során a DNS laboratórium munkatársai a bűncselekményekkel kapcsolatba hozható biológiai nyomok analízisét végzik. Büntető ügyekben a személyi minták biztosítása a DNS vizsgálatot elrendelő hatóság feladata. A bűnjelekből történő jegyzőkönyvezett mintavételt részben a hatóság szakemberei a helyszíni szemle során végzik, részben a laboratórium munkatársai a bűnjelszemle keretében. A biológiai nyomkutatás optikai, immunológiai és biokémiai eljárásokkal történik, a bűnjelekről részletes leírás és fénykép készül. A bűnjelekből DNS-vizsgálatra biztosított mintákat a hatóság rendőrségi bűnjeltasakba csomagolva, hitelesítve és bűnjelszámmal ellátva bocsátja a laboratórium munkatársainak rendelkezésére.


Amennyiben a biológiai minta mennyisége lehetővé teszi, akkor 2 független DNS kinyerés és tipizálás történik. Kis mennyiségű minta esetében (hámsejt törletek) csak egy extrakció végezhető, de a tipizáláshoz legalább két különböző un. amplifikációs kitet alkalmazunk, és csak abban az esetben fogadhatók el az eredmények, ha azok egyeznek.


A vizsgálat eredményéről szakértői vélemény készül, melyben a DNS profilok leírása mellett arra is válasz adható, hogy a bűnjelminták DNS profilja a feltételezett személyek DNS típusával egyezik-e vagy nem. Egyezés esetén biostatisztikai számítással megadjuk, hogy az adott személy milyen valószínűséggel lehet az adott hordozó anyagon lévő biológiai minta tulajdonosa.