Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11668

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet részére álmennyezet készítése, szúnyoghálók javítása, cseréje
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11668

Ajánlattételi határidő: 2021. július 16 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Munkaterület átadásától számított 15 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet részére álmennyezet készítése, szúnyoghálók javítása, cseréje

Feladat rövid leírása:

 • Gipszkarton álmennyezet készítése 39 m2,
 • gipszkarton álmennyezet festése 15 m2,
 • lámpatestek elhelyezése elektromos bekötése 4 db,
 • ÉV mérési jegyzőkönyv készítése,
 • nyílászáró javítása 25 db ablak,
 • építési hulladék elszállítása,
 • szúnyogháló felszerelése műanyag keretben 31 db,
 • finom takarítás.

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 15 naptári nap.

 

Ajánlattevő az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetést töltse ki árajánlat gyanánt. A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít egy általa megjelölt időpontban. Ajánlattevő a helyszíni bejáráson való részvételi szándékát előre jelezni köteles a szakmai kapcsolattartónak.

Helyszíni bejárás időpontja és helyszíne:

Helyszín: SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Dóm tér felőli főbejárata, 6721 Szeged, Dóm tér 12.

Időpont: 2021. július13. (kedd), 10:00 óra

Szakmai kapcsolattartó: Gábor Zoltán (gabor.zoltan@gmf.u-szeged.hu), Tel.: 06/30-293-3667

Figyelem! A helyszíni bejárásra előzetesen telefonon bejelentkezni szükséges a fent megjelölt szakmai kapcsolattartónál!

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.

Teljesítés:

 • A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
 • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
 • Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

 • Árazatlan költségvetés benyújtásának elmulasztása.

Általános követelmények, előírások

 

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.Letölthető állományok:
Építési- Kivitelezési szerződés_Farmakológia álmennyezet, szúnyogháló.docx
Specifikáció_Farmakológia álmennyezet és szúnyoghálók.docx
Felolvasólap.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Árazatlan költségvetés_Farmakológia álmennyezet és szúnyoghálók.xls

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/361-8734, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Martonosi Attila Csaba, KÜI irodavezető

martonosi.attila@szte.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE MI Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-30/361-8734; +36-62/342-502

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Arcomas Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 783 535,-Ft+ÁFA