Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11578

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Science Park Szeged Öthalmi Campus helyszínének (01392/6 hrsz) lőszermentesítése a bontással és kivitelezéssel érintett területen
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11578

Ajánlattételi határidő: 2021. június 10 10:30

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A dokumentált munkaterület átadástól számított 4 hónap

A beszerzés rövid ismertetője:

Igény megnevezése: „SZTE Science Park Szeged Öthalmi Campus helyszínének (01392/6 hrsz) lőszermentesítése a bontással és kivitelezéssel érintett területen.”

Munkaterület átadása: a szerződés aláírását követően

Befejezési határidő: A dokumentált munkaterület átadástól számított 4 hónap

Helyszín: 6728 Szeged, Külterület, Budapesti út 7.

Felhívjuk a figyelmet, hogy csak ütemezve lehet dolgozni, a régi épületek bontását végző kivitelezővel egyeztetve.

 

Igény rövid szakmai leírása:

 • A terület az egykori szovjet laktanya területe, amely a szovjet alakulatok Magyarországról történő kivonulása után a Magyar Állam tulajdonaként az SZTE kezelésébe került. A terület az azóta eltelt időben funkcionálisan három részre oszlott:
  • Egyik részén – a volt szovjet tiszti szállók területén – egyetemi kollégiumi terület alakult ki, 33 286 m2 alapterületen.
  • Második részén létesült az ELI lézer kutatóközpont 167 587 m2 alapterületen.
  • A fennmaradó területet a Kormány Science Park kialakítására jelölte ki, ennek mérete 824 959 m2.
 • Jelen munka a (hrsz.: 01392/6) 33 286 m2 alapterületű, teljes egészében az egykori szovjet laktanya területét képező, leendő Szeged Science Park Campus területének egy részére, azaz hozzávetőlegesen 22 700 m2 területre (lásd mellékelt Helyszínrajz.pdf) vonatkozik. (továbbiakban munkaterület).
 • A munkaterületen jelentős számban épületek találhatóak, melyekből a két használaton kívüli épület - a 45. számú panel és 34. számú téglaépület - bontásra kerülnek. A területen nagy felületen betonburkolat található, melyek egy része ugyancsak bontásra kerül. A bontási munkálatok alatt, az azt végző Vállalkozóval egyeztetve, összhangban szükséges a munkát végezni. A bontásra kerülő építmények helyének lőszermentesítése is a feladat része. A területen található még a 43. számú és 44. számú felújított kollégiumi épület, valamint az 54. számú iskolaépület, a porta, valamint a területet körbe ölelő kerítés, melyeknek betonburkolatú felületeire és épületei által elfoglalt területére jelen munka nem vonatkozik.
 • A munkaterületen a lőszermentesítés, a kitermelt anyagok összegyűjtése, kezelése és az előírások szerinti elhelyezése (FÉMTŐL, LŐSZERTŐL ÉS ROBBANÓANYAGTÓL MENTESÍTETT területre vonatkozó tanúsítvánnyal és a szükséges befogadó/átadó - Magyar Honvédség - nyilatkozatok bemutatásával), utána talaj helyreállításához kapcsolódó csekély (25 cm-t meghaladó terepkiugrások megszüntetése) tereprendezés képezi jelen feladat részét.
 • A lőszermentesítés a munkaterület minimum 5 m mélységig, legalább 1 db nagymélységű precíziós műszerrendszerrel és a kapcsolódó kiértékelő szoftverrel és adatrögzítő eszközzel történő átvizsgálásával, vizsgálati jegyzőkönyv készítésével és a terület fém-, lőszer- és robbanóanyag mentesítettségét igazoló tanúsítvány átadásával történjen, különös tekintettel az alábbiakra:
  • diagnosztikai térkép készítése a mentesítendő terület terepi adatrögzítéssel végzett műszeres vizsgálattal történő kiértékelése a tűzszerészeti mentesítés után,
  • a megtalált robbanószerkezeteknek a 142/1999. (IX.8.) Korm. rendelet szerinti kezelése
 • A kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett.

 

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni.

Érvényes ajánlatadás feltétele a helyszíni bejáráson való részvétel!

 

Megvalósult előzetes helyszíni bejárás helye:

SZTE Science Park Szeged Öthalmi Campus porta (6728 Szeged, Külterület, Budapesti út 7.)

Kontaktszemély: Milihovszki Karolina; +36 (62) 545-625; +36 30/174-6979

 

Alkalmassági követelmények:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt, szennyeződésmentesítésre, mint haditechnikai szolgáltatás nyújtására vonatkozó, érvényes hatósági engedéllyel.

Igazolási mód: Az ajánlattevő csatolja a letelepedés szerinti országban előírt, haditechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó hatósági engedély másolati példányát.


Általános elvárások: ld. csatolt dokumentum


Szükséges dokumentumok: ld. csatolt dokumentum

 
Megrendelő előteljesítést elfogad.

Kérjük ajánlati árukat a mellékelt felolvasólapon legyenek szívesek megadni.

Kérjük, hogy ajánlatuk mellé csatolják a kitöltött átláthatósági nyilatkozatot is!Letölthető állományok:
1.sz. melléklet_Helyszínrajz.pdf
Atlathatosagi_nyilatkozat.doc.docx
Felolvasólap_PM11578.doc
Vállalkozási szerződés-tervezet_SP Öthalmi Campus lőszermentesítés.doc
Műszaki tartalom.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartók:

Milihovszki Karolina, Tel.: +36 62/545-625, +36 30/174-6979; E-mail: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak nettó 50 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Milihovszki Karolina, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-625, +36 (62) 544-000/5625

email: milihovszki.karolina@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: PRESIDENTE OKISZ Kft.
Nyertes ajánlati ár: 23 480 000,-Ft+ÁFA