Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11526

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE SZAKK Központi Gyógyszertár 2 db alagsori gyógyszertároló hűtőkamra hőszigetelésének cseréje
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11526

Ajánlattételi határidő: 2021. május 26 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a dokumentált munkaterület átadást követő 10 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE SZAKK Központi Gyógyszertár 2 db alagsori gyógyszertároló hűtőkamra hőszigetelésének cseréje

Feladat részletezése:

  • A hűtőkamrák teljes kiürítése, fényforrások leszerelésével,
  • penész oldószeres eltávolítása a mennyezetről és oldalfalakról,
  • hűtőkamrák elöregedett és csökkent párazárású paneleire rászigetelni, új, 60mm vastagságú poliuretán, kétfegyverzetű szigetelő panelt,
  • a fényforrások visszaszerelése,

 

Munkavégzés helye: SZTE SZAKK Központi Gyógyszertár, 6720 Szeged, Szikra utca 8.

Teljesítési határidő: a dokumentált munkaterület átadást követő 10 naptári napon belül


Ajánlatkérő csak tételes árajánlatot fogad be.


A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

Helyszíni bejárásra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít, amelyet egyeztetni szükséges

Szakmai kapcsolattartó: Onozó András (onozo.andras@med.u-szeged.hu), Tel.: +36 30/600-2478

Teljesítés:

  • A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
  • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
  • Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

  • Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása.

 

Általános követelmények, előírások

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat). Kiemelt figyelemmel a munka megvalósítása során a gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a már meglévő rendszerhez való csatlakozásra, tekintettel arra, hogy a csatlakozás számos esetben nem közvetlen a kivitelezés helyszínén adott, az elosztószekrény, bekötési pont attól távolabb esik. A gépészeti, hálózati rendszerek kiépítésénél a kivitelező köteles a meglévő rendszerhez legközelebb álló technológiát alkalmazni attól eltérni csak a megrendelő külön kérésére vagy technológiai összeférhetetlenség okán lehet, továbbá ha a rendszer kiépítésére van a megrendelőnek szerződött partnere, azzal szorosan együttműködve kell végezni a kivitelezést.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakági (építészet, gépészet, elektromos (erős és gyengeáram)) szereléseket a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő „D” tervi komplett, üzembe-helyezett rendszer átadásról és dokumentáltságáról a szakági felelős műszaki vezető gondoskodjon, írásosan nyilatkozzon!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A Vállalkozó számlát csak a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.Letölthető állományok:
Vállalkozási szerződés-tervezet_Gyógyszertár hűtőkamra szigeteléscsere.doc
Műszaki specifikáció_Központi Gyógyszertár hűtőkamra hőszigetelés.docx
Felolvasólap.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Árazatlan költésgvetés_Központi Gyógyszertár hűtőkamra hőszigetelés.xls

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-60/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.


A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos szakaszában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő az ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE MI Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-62/342-502, +36-60/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: ANTARKTISZ Hűtőgépgyártó és Javító Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 985 980,-Ft+ÁFA