Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11472

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Külföldi Hallgatók Oktatási Központjában titkársági helyiség festése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11472

Ajánlattételi határidő: 2021. május 04 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE ÁOK Külföldi Hallgatók Oktatási Központjában titkársági helyiség festése

Feladat rövid leírása:

  • Vakolat leverése 15 m2,
  • vakolat készítése 15 m2,
  • tisztasági festés 940 m2,
  • terület bevédése,
  • építési hulladék elszállítása,
  • terület finomtakarítása.

Teljesítési határidő: Munkaterület átadásától számított 30 naptári nap.

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő lehetőséget biztosít, amelynek időpontját előre egyeztetni szükséges.

Szakmai kapcsolattartó: Gábor Zoltán (gabor.zoltan@gmf.u-szeged.hu), Tel.: 06-30/293-3667


A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, illetve tételesen a kiíráshoz csatolt árazatlan költségvetés kitöltésével és az ajánlathoz történő csatolásával. Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

Teljesítés:

  • A vállalkozó 1 db végszámlát nyújthat be a teljesítésigazoló által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.
  • A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.
  • Megrendelő előleget nem fizet.

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Teljesítésigazoló: Martonosi Attila irodavezető

A pályázatból kizáró okok:

  • Nem munkanemek szerint bontott vagy nem tételes árajánlat benyújtása
 

Általános követelmények, előírások

 

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. kivitelezőnek folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről, és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő hulladékkezelést kell alkalmazni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a finomtakarítás költségeit is. A hulladékszállítás során a vonulási útvonalat az esetleges a hulladékszállításból adódó szennyeződéstől mentesíteni köteles a kivitelező.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is, ha a költségvetés tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat-, díjakat).

Az esetlegesen a kivitelezés helyszínén maradó berendezési tárgyak bevédéséről a kivitelezőnek kell gondoskodnia! A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk a kivitelezőt terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni. A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Amennyiben a munkára benyújtott árajánlat nem tartalmazza a fentiekben tárgyalt költségeket azok a megrendelő terhére el nem számolhatók, minden esetben a kivitelezőt terhelik.

A kivitelező számlát csak a megrendelő által kiállított teljesítésigazolás után nyújthat be.Letölthető állományok:
Építési- Kivitelezési szerződés_ÁOK KHOK festés.docx
Műszaki specifikáció_Külföldi hallgatók oktatási titkársági helyiségének festése.docx
Felolvasólap.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Árazatlan költségvetés_Külföldi hallgatók oktatási titkársági helyiségének festése.xls

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Puskás Izabella, Tel.: +36-62/342-502, +36-30/361-8734; E-mail: puskas.izabella@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Puskás Izabella, folyamat manager SZTE MI Klinikai Üzemeltetési Iroda, tel: +36-62/342-502, +36-30/361-8734

email: puskas.izabella@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Szalma-BAU Kft.
Nyertes ajánlati ár: 999 744,-Ft+ÁFA