Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09970

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységénél felmerülő, Szeged 50 km-es körzetén belüli, valamint Szeged 50 km-es körzetén kívüli belföldi és külföldi autóbuszos személyszállítás”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09970

Ajánlattételi határidő: 2019. július 08 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2019. december 31-ig tartó időszakra kötik, azzal, hogy amennyiben a szerződéses időszak alatt a nettó 14,9 mFt-os keretösszeg nem kerül kimerítésre a szerződés további 2 hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a megrendelt szolgáltatások mindösszesen ellenértéke a szerződéses időszak lejártát megelőzően eléri a keretösszeget a szerződés a szerződéses időszak lejártát megelőzően automatikusan megszűnik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Szegedi Tudományegyetem valamennyi szervezeti egységénél felmerülő, Szeged 50 km-es körzetén belüli, valamint Szeged 50 km-es körzetén kívüli belföldi és külföldi autóbuszos személyszállítás, az alábbiak szerint:

 • Ajánlatkérő a Szeged 50 km-es körzetén belüli autóbuszos személyszállítás alatt a Szegedtől 50 km-en belül lévő célállomásra/célállomásról való szállítást érti függetlenül attól, hogy hányszor kell fordulni.
 • Szerződés maximális keretösszege: nettó 14,9 mFt. Megrendelő fenntartja a jogát, hogy a szerződéses időszak alatt ténylegesen megrendelt személyszállításai mindösszesen értéke a maximális keretösszegtől negatív irányba eltérjen.
 • Vállalkozó a Szegedi Tudományegyetem eseti megrendelései alapján a bejelentett autóbuszos személyszállítást a megfelelő kapacitású autóbusz és sofőr rendelkezésre állásával teljesíti.
 • Feladata nem tartalmazza az utazás szervezésével járó feladatokat.
 • Vállalkozónak a hatályos jogszabályoknak megfelelő kellően felkészült és megfelelő tapasztalatokkal rendelkező autóbusz gépjárművezető(ke)t szükséges biztosítania.
 • Vállalkozó köteles az utazás időtartama alatt egy operatív beavatkozásra, ügyintézésre felhatalmazott képviselő elérhetőségét biztosítani az esetlegesen váratlan módon bekövetkező esetek kezelésére.
 • Vállalkozó köteles az autóbuszt az eseti megrendelések alapján meghatározott helyen és időben, személyszállításra alkalmas állapotban kiállítani és a személyszállítást késedelem nélkül megkezdeni.
 • A szerződés keretében igényelt buszok kapacitása:
  • minimum 21 fő utas szállítására alkalmas autóbusz
  • minimum 30 fő utas szállítására alkalmas autóbusz
  • minimum 40 fő utas szállítására alkalmas autóbusz
 • Egy időpontban felmerülő igények esetében akár több 100 fő szállítása is elképzelhető, melynek megfelelően Vállalkozónak a megadott létszám szállításához szükséges számú buszt kell biztosítania minden alkalommal.
 • Megrendelő több napos belföldi vagy külföldi út esetén köteles a autóbusz gépjárművezetője(i) részére szállást biztosítani megfelelő ellátással (reggeli vagy félpanzió), melynek költségét Vállalkozó jogosult az útról kiállított számlában érvényesíteni.
 • Megrendelő az esetenként felmerülő szállítási igényét köteles 4 naptári nappal az indulás kezdete előtt - előre nem tervezhető esetben 18 órán belül - jelezni Vállalkozónak.
 • Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy az eredményhirdetést megelőzően az ajánlatban megadott buszokat az ajánlattevő telephelyén megtekintse.
 • Az ajánlatban megadott típusú buszoknak meg kell felelniük a belföldi személyszállítási szabályoknak és légkondicionáltnak kell lenniük.

 

Az ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló autóbuszos személyszállításai esetében a jelen keret-megállapodásos eljárást alkalmazni.

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx
Vállalkozási szerződés tervezet.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képesti arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Kivéve azon részszempont esetében (felolvasólap első sorában található), ahol a pont kiosztás módszerét alkalmazza ajánlatkérő: igen válasz = 10 pontot, nem válasz = 1 pontot ér.

Az egyes szempontok szerint kapott súlyozott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.


További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy kötelezettséget vállal a felhívásban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismerte és fenntartások nélkül elfogadja. A szerződés tervezet a felhívás csatolmányaként megtekinthető.
 • Ajánlattevő rendelkezzen megfelelő műszaki állapotú legalább 1 db min. 21 fő utas, és legalább 1 db min. 30 fő utas, és legalább 3 db min. 40 fő utas szállítására alkalmas autóbuszokkal.

Igazolási mód: Ajánlattevő mutassa be a legalább 1 db min. 21 fő utas és legalább 1 db min. 30 fő utas és legalább min. 3 db 40 fő utas szállítására alkalmas autóbuszait főbb jellemzőik felsorolásával: típus, üzembe helyezés éve, futott km, komfortfokozat. Az autóbuszok forgalmi engedélyének és a rendszámra szóló személyszállítási engedélyének másolata is kötelezően csatolandó! A buszok első forgalomba helyezésük évétől számított életkora nem haladhatja meg a 13 naptári évet!

 • Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy amennyiben egy időpontban több 100 fő utas szállítására merül fel igény, azt szükség esetén alvállalkozó bevonásával teljesíteni tudja. Vállalkozó a helyettes szolgáltató eljárásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el.
 • Ajánlattevő rendelkezzen a teljesítésben résztvevő legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik Közúti Személyszállítói Szakmai Képesítéssel.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a szakember közúti személyszállítási szakmai alkalmasságát igazoló képesítését.

 • Ajánlattevő mutasson be az ajánlatában az alkalmazásában álló és a teljesítésben résztvevő legalább 4 fő autóbuszvezetőt, akik rendelkeznek érvényes autóbuszvezetői engedéllyel, minimum 5 éves autóbuszvezetői gyakorlattal és erkölcsi bizonyítvánnyal. Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a teljesítésben résztvevő legalább 4 fő autóbuszvezetője érvényes autóbuszvezetői engedélyének és erkölcsi bizonyítványának a másolatát, valamint az önéletrajzát, melyből egyértelműen ki kell derülnie a fenti min. 5 éves gyakorlatnak. Továbbá a foglalkoztatásuk jellegét igazoló dokumentum is kötelezően csatolandó!
 • Ajánlattevő igazolja, hogy a bemutatott 4 fő autóbuszvezető nem szenved alvászavarban.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a 4 fő autóbuszvezető alvásvizsgálati szűrésen való részvételét alátámasztó dokumentumokat.

 • Ajánlattevő rendelkezzen szakmai felelősségbiztosítással.
Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a szakmai felelősségbiztosítása, valamint a legutolsó aktuális díj befizetéséről szóló igazolása másolatát.

Fizetési mód: Vállalkozó minden egyes megrendelt autóbuszos személyszállítás teljesítését követően, az adott útra vonatkozó, leigazolt menetlevél szerint 1 db számlát nyújthat be, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül banki átutalással teljesít.

Vállalkozó köteles minden útról a menetleveleket pontosan a megtett kilométerek alapján vezetni, feltüntetve az induló és a záró km óra állást, valamint a km díjon felül esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pld.: autópálya díj, parkolási díj, gépkocsivezető(k) napidíja, gépkocsivezető(k) szállás díja). Az egyes utakról készített menetleveleket köteles leigazoltatni megrendelő képviselőjével, vagy az általa meghatalmazott személlyel, mely menetlevelek másolatai a számla alapbizonylatát fogják képezni. Vállalkozó a megadott km egységára alapján a menetlevelek szerinti ténylegesen megtett km-t számlázhatja le.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Fliber Csaba, irodavezető-helyettes SZTE MI Védelmi és Szállítási Iroda, tel: +36 (62) 544-327, +36 (62) 544-000/4327

email: fliber.csaba@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: VIP Travel Kft., 5665 Pusztaottlaka, Kossuth u. 42.
Nyertes ajánlati ár: 14 900 000,-Ft+ÁFA