Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ08472

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Komposztálás I.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ08472

Ajánlattételi határidő: 2017. december 18 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2018. 02. 28.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
MELLÉKLET.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék (6726 Szeged, Közép fasor 52.) részére komposztálás.

Komposztálás I. (kisparcellás energiaültetvény kísérletből származó faaprítékok és kezelés kombinációk komposztálása.

A pályázatban vállalt fűzfaaprítékok komposztálási feladatait kisüzemi léptékben kell elvégezni, melyre az Egyetemnek nincsenek berendezései.

 

Az anyagok beszerzését Ajánlattevő végzi.

 

Specifikációk komposztálási szolgáltatáshoz:

1. Kisparcellás energiaültetvény kísérletből származó faaprítékok és kezelés kombinációk komposztálása.

1.1. Laboratóriumi teszt rendszer megtervezése és felépítése.

A rendszernek alkalmasnak kell lennie különböző fajtájú és termesztéstechnológiájú fűzfafajtákból készült aprítékok és vágástéri hulladékok komposztálási vizsgálatainak elvégzésére.

Olyan laboratóriumi teszt berendezés megtervezése és megépítése, amely alkalmas a fűzfahulladékokkal komposztálási kísérletek elvégzésére. Szükséges a reaktorok egyedi és speciális kialakítása, hogy a különböző tulajdonságú szubsztrátok hatékony vizsgálatára legyen lehetőség. A reaktorokhoz gázgyűjtés és mérés, illetve számítógépes folyamatirányítás és folyamatos adatrögzítés kapcsolódjon.

1.2. Előzetes laborvizsgálatok elvégzése.

A vizsgálatok foglalják magukba a fűzfajták alapvető kémia tulajdonságait (tápanyagtartalom, C/N arány, szerves-anyag tartalom), valamint a fűzfajták komposztálás szempontjából fontos biológiai tulajdonságait (biológiai bonthatóság, AT4 értékek).

1.3. Tesztreaktoros komposztálás elvégzése.

Laboratóriumi körülmények között a keverékek komposztálásának folyamat vizsgálata. A folyamat során a következő in situ vizsgálatok kerüljenek elvégzésre: hőmérséklet változása, a keletkező gázok fontosabb összetevőinek mérése (H2S, NH3, CO2, O2). A folyamat során rendszeres mintavételezés legyen, amely mintákból (ex situ) a következő vizsgálatokat szükséges elvégezni: nitrogén tartalom és oldott nitrogén, szerves-anyag tartalom és szerves C tartalom, önhevülési teszt, AT4.

 

2. Az ajánlatot tevő céggel szembeni minimum követelmények:

 

  • Az ajánlattevő rendelkezzen minimum 1 éves szakmai tapasztalattal a komposztálás terén.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik minimum 1 év tapasztalattal a komposztálás terén.

 

  • Az ajánlattevő vonjon be a teljesítésbe minimum 1 fő agrármérnök, vagy gépészmérnök, vagy környezetmérnök szakirányú felsőfokú végzettségű szakembert.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a szakember felsőfokú végzettségét alátámasztó diploma másolatát

 

  • Az ajánlattevő rendelkezzen saját tulajdonú engedélyezett telephellyel a komposztálási kísérletek lebonyolításához.

Igazolási mód: Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy rendelkezik saját tulajdonú, engedélyezett telephellyel.

 

  • Ajánlattevő köteles benyújtani az összeférhetetlenséget kizáró és egyben a teljesítés feltételeit igazoló nyilatkozatát. Nyilatkozat minta az ajánlattételi felhívás csatolmányaként megtekinthető.

 

Bírálati szempont: Összességében legelőnyösebb ajánlat.

 

Bírálati részszempontok

Ajánlat

Bírálati részszempont értékelése

Súlyszám

A szolgáltatás ára (bruttó Ft):

 

fordított arányosítás*

75

Ajánlattevő szakmai tapasztalata komposztálás területén (év):

Minimum elvárás 1 év. Az ennél kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkező ajánlattevő ajánlata érvénytelen!

 

egyenes arányosítás**

5

Ajánlattevő bevon a teljesítésbe legalább 2 fő környezettudomány szakirányú PhD. fokozattal rendelkező szakembert (igen/nem):

 

pontkiosztás****

5

Ajánlattevő komposztáló telep különböző technológiára vonatkozó referenciáinak darabszáma (db):

 

egyenes arányosítás***

5

Ajánlattevő sikeresen lezárt hazai vagy társfinanszírozással megvalósuló komposztálás témakörű K+F pályázatainak száma (db):

 

egyenes arányosítás***

5

Ajánlattevő rendelkezik saját laboratóriummal a vizsgálatok lebonyolításához (igen/nem):

 

pontkiosztás****

5

ÖSSZESEN

 

 

100

* A legalacsonyabb árat megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képesti arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal.

**előírt minimum feltétel esetén 1 pont, 5 vagy 5 < esetén 5 pont

***0 vagy 1 db referencia/K+F pályázat esetén 1 pont, 5 vagy 5< esetén 5 pont

****pontkiosztás: igen válasz esetén 5 pont, nem válasz esetén 1 pont

A referenciák egész naptári évekre értendők!

 

PhD fokozat igazolása: Ajánlattevő csatolja a legalább 2 fő szakember szakmai önéletrajzát, valamint a szakemberek doktori oklevelének a másolatát.

Referencia komposztáló telep technológia szállításának igazolása: Ajánlattevő csatoljon referencia listát, mely tartalmazza a telepek elérhetőségét.

K+F pályázat igazolása: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy hány darab K+F pályázatban vett részt és tüntesse fel azok pontos megnevezését (címét).

Labor meglétének igazolása: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik laborral, mely alkalmas a vizsgálatok lebonyolítására, valamint adja meg a labor pontos címét.

 

3. Szolgáltatás elfogadásának feltétele:

 

Az elvégzett vizsgálatokról készült jelentés, amely tartalmazza az elvégzett vizsgátok eredményeit, annak szakmai értékelését és javaslatait az adott fűzfajták komposztálhatóságáról illetve az üzemi komposztáláshoz szükséges javaslatokat.

 

Az ajánlatnak tételesen tartalmaznia kell a komposztálás minden költségét és összesítve is tartalmaznia kell a bruttó vállalási díjat. A Vállalási díjnak fedezetet kell nyújtania Ajánlattevő valamennyi költségére, komposztálás, biztonsági bevédések, garancia vállalás költsége, szükség esetén eljárás a hatóság felé engedélyezésre, esetleges bírság, stb.

 

Pályázat címe, megnevezése: GINOP-2.2.1-15-2017-00081, „Rövid vágásfordulójú energia ültetvények hasznosítása innovatív biogáz kofermentációs és fitoremediációs technológiákkal”

 

További információk:

Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek. Az egyes szempontok szerint kapott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

 

Az ajánlati ár tartalmazza a komposztálás munkadíjat, és a komposztálás minden egyéb költségét külön-külön részletezve is és összesített bruttó Ft formában is.

 

Feladatellátás helye: A nyertes Vállalkozó saját telephelyén.


Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Biotechnológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szolgáltatásról teljesítés igazolást követően számlát nyújthat be, melynek az összegét a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, banki átutalással egyenlíti ki.

 

 

„Kérjük, hogy az esetlegesen felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (e-mail cím) is küldjék meg!”

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bagi Zoltán dr., adjunktus SZTE TTIK Biológia Intézet Biotechnológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-502, +36 (62) 544-000/4502, +36 (62) 546-935, +36 (62) 544-000/6935

email: bagiz@brc.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Profikomp Környezettechnika Zrt.
Nyertes ajánlati ár: 5 988 000,-Ft+ÁFA