Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PSZ08094

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „A Szegedi Tudományegyetem telephelyein leselejtezett vagyontárgyak, valamint a kiírás mellékletében felsorolt egyéb leselejtezett anyagok, tárgyi eszközök átvétele további hasznosításra és kezelésre”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PSZ08094

Ajánlattételi határidő: 2017. augusztus 22 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2017. szeptember 3-tól számított egy évig tartó időszak. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik.

A beszerzés rövid ismertetője:

A Szegedi Tudományegyetem telephelyein leselejtezett vagyontárgyak, valamint a kiírás mellékletében felsorolt egyéb leselejtezett anyagok, tárgyi eszközök átvétele további hasznosításra és kezelésre:

 • Ajánlatkérő az 1/a és 1/b mellékletben felsorolt leselejtezett vagyontárgyakat, valamint a táblázat szerinti egyéb leselejtezett anyagokat, tárgyi eszközöket - kivételt képez:
  • a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ adathordozót, adattárolót tartalmazó eszközeit; vagy
  • ha a vagyontárgy telepítése, működtetése hatósági engedélyhez kötött, illetve, ha a képződött hulladék ártalmatlanítása speciális technológiát igényel, lásd még a SZTE felesleges vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó szabályzata V. fejezete -; a keletkezés helyén összegyűjti, előkészíti, szállításra alkalmassá teszi. Ajánlatkérő a szállításra előkészített leselejtezett anyagok, tárgyi eszközök között köteles megjelölni azokat, melyek veszélyes anyaggal szennyeződtek, vagy klinikai használat folytán egészségre ártalmasak (pld.: fertőzés veszélyesek)
 • Ezután erre rendszeresített megrendelőlapon (e-mailben) értesíti a Vállalkozót az összegyűjtött anyagok, tárgyi eszközök begyűjtési helyéről, a begyűjtés időpontjáról.
 • Vállalkozó köteles felmerülő igény esetén – minimum hetente kétszeri alkalommal – munkaidőben (8-16 óra között) a megrendelés beérkezését követő max. 72 óra reagálási időn belül begyűjteni az anyagokat, tárgyi eszközöket. Amennyiben a megrendelésben a begyűjtés időpontját 72 óra reagálási időn túli időpontban határozták meg, akkor a megrendelésben meghatározott időpontban megkezdeni az anyagok, tárgyi eszközök begyűjtését.
 • Vállalkozó a szükséges számú szállítóeszközről és rakodó személyzetről köteles gondoskodni.
 • A Vállalkozó az egyeztetett időpontban a mindenkori hatályos jogszabályoknak (hulladéktörvény, az elektronikai hulladékok átvételére vonatkozó jogszabály és a 443/2013 (XI.27.) korm rend. 6 melléklete szerint) és a Vállalkozó engedélyében meghatározott hatósági előírásoknak megfelelő bizonylatolás mellett a termékeket átveszi Ajánlatkérő képviselőjétől és a telephelyére, vagy a begyűjtő helyre szállítja hasznosítás, további kezelés céljából. A rakodás és a szállítás az egyetemi egységeken folyó munkát nem zavarhatja.

A Szegedi Tudományegyetemen 2016. évben keletkezett leselejtezetté vált vagyontárgyainak, valamint a kiírás mellékletében felsorolt egyéb leselejtezett anyagainak, tárgyi eszközeinek mennyiségeit az 1/a., és 1/b. sz. mellékletek tartalmazzák, mely megtekinthető a felhívás csatolmányaként.

A leselejtezett anyagok, eszközök elkövetkezendő egy évben keletkező mennyiségei előre nem tervezhetőek, ezért Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy az 1/a., és 1/b. sz. mellékletekben megadott mennyiségektől eltérő mennyiségek elszállítását fogja ténylegesen megrendelni a szerződéses időszak alatt.

A veszélyes anyaggal szennyeződött, vagy klinikai használat folytán egészségre ártalmas (fertőző veszélyes) tárgyi eszközöket (laboratóriumi hűtők, speciális berendezések stb.) a vidékfejlesztési miniszter 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről rendeletben feltüntetett kód szerinti besorolással ( 20 01 23* hűtő, klíma berendezések, 20 01 35* veszélyes anyaggal szennyezett elektromos, elektronikai eszközök) köteles Vállalkozó begyűjteni és bizonylatolni (SZ/K jegy).

 

A begyűjtött anyagok, tárgyi eszközök bizonylatolása:

 

Vállalkozó köteles a leselejtezett anyagok, eszközök begyűjtéséről külön-külön szállítólevelet kiállítani, az adott begyűjtés kapcsán érintett minden SZTE telephely esetében, feltüntetve a begyűjtésre került anyagok, eszközök darabszámát. Vállalkozó a begyűjtött anyagok, eszközök listájáról és darabszámáról a telephelyenként kiállított szállítóleveleket az elszállítást követő 1 héten belül köteles megküldeni a SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Műszaki és Létesítménygazdálkodás Iroda részére. Továbbá Vállalkozó havonta 1 alkalommal összesítő táblázatot köteles benyújtani/megküldeni a SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság, Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda részére a begyűjtött anyagok, eszközök listájáról és darabszámáról, melyhez mellékelnie kell az adott hónapban telephelyenként kiállított szállítólevelek másolatát.

Veszélyes anyaggal szennyeződött, vagy klinikai használat folytán egészségre ártalmas anyagok, eszközök begyűjtése esetében Vállalkozó SZ/K jegyet köteles kiállítani, melyen mint begyűjtő helyet az SZTE Tompai kapu út 9/a. sz. telephelyét köteles feltüntetni (hrsz.: 21013/9 KTJ.: 101141801). A bizonylat mellékletében köteles tételesen felsorolni a SZTE valamennyi telephelyét, telephelyenként megadva a begyűjtött eszközök darabszámát, és a veszélyes hulladék mennyiségét kg-ban. Vállalkozó a kiállított SZ/K jegyet az átvevővel történő leigazolást követően minden esetben köteles benyújtani/megküldeni a SZTE Létesítménygazdálkodási Igazgatóság, Védelmi és Szállítási Iroda részére.

 

Főbb szerződéses feltételek:

 • Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik, az addigi Egyetem részére fizetendő átalánydíj azonos szinten tartása mellett.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.
 • Az 1/a., és 1/b. sz. mellékletekben szereplő leselejtezett anyagok és tárgyi eszközök listája új típusú (a mellékletben nem szereplő) anyagok, eszközök elszállítására felmerülő igény esetén bővülhet a melléklethez csatolt kiegészítéssel.
 • A leselejtezett anyagok és tárgyi eszközök listája a SZTE részéről felmerülő igény esetén a szerződés 1/b. sz. mellékletében szereplő fémhulladékokkal csökkenhet a 443/2013 (XI. 27.) korm. rendelet előírásainak megfelelően.
 • Vállalkozó köteles a tevékenysége (begyűjtés, tárolás, előkezelés stb.) során keletkező hulladékokról és veszélyes hulladékokról a mindenkor hatályos jogszabályok szerint gondoskodni. Az ezek be nem tartásából eredő mindennemű felelősség, bírság Vállalkozót terheli.


Letölthető állományok:
1.a. és 1.b. melléklet.doc
Vállalkozási szerződés.doc

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az Egyetem számára fizetendő legmagasabb összegű átalánydíj.

Az Egyetem számára fizetendő átalánydíj összegét az 1/a., és 1/b. sz. mellékletekben megadott 2016. évi mennyiség alapján kérjük kalkulálni, mely átalánydíj a szerződéses időszak alatt nem változtatható. Az átalánydíj összegét 1 évre kérjük megadni nettó Ft+Áfa formában. Figyelem! A mellékletek szerinti eszközök, anyagok átvételére további hasznosítására és kezelésére tételes ajánlatot tevők ajánlatát ajánlatkérő automatikusan érvénytelennek nyilvánítja és nem veszi figyelembe az értékelés során!

Ajánlatkérő az egy évre mindösszesen megajánlott, az Egyetem részére fizetendő bruttó átalánydíjakat fogja értékelni a bírálat során. Ajánlatkérő a 0,- Ft-ot megajánló Ajánlattevők ajánlatát is elfogadja és figyelembe veszi az értékelés során.


További információk:

Pénzügyi és gazdasági alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő csatoljon banki nyilatkozatot, hogy volt-e 60 napot meghaladó sorban álló tétel a számláján az igazolás kiállításának napját megelőző 12 hónapban.

Alkalmatlanság: Ajánlattevő alkalmatlan, ha bármelyik számlavezető pénzintézet szerint volt 60 napot meghaladó sorban álló tétel bármelyik vezetett számláján az igazolás kiállításának napját megelőző 12 hónapban.

 

Műszaki és szakmai alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő rendelkezzen Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott veszélyes- és nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó érvényes hatósági engedéllyel, a mellékletekben szereplő anyagok, tárgyi eszközök vonatkozásában. Amennyiben Ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az alvállalkozó ugyanolyan minősítettségű engedéllyel kell rendelkezzen, melyet a pályázathoz csatolni kell.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a veszélyes- és nem veszélyes hulladékok begyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó érvényes hatósági engedélye másolatát.

 • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 3 db 3,5 tonnás összsúlyú kisteherautóval, amelyből legalább 1 db emelőhátlapos, valamint olyan eszközzel, mely 1,5 tonnáig nehézgép mozgatásra alkalmas.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik a szükséges gépjármű parkkal.

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 48 hónap során 1 szerződés alapján minimum 12 hónapos egybefüggő időszakban, folyamatosan végzett leselejtezett vagyontárgyak, valamint egyéb leselejtezett anyagok, tárgyi eszközök átvételéről további hasznosításra és kezelésre.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, továbbá a szolgáltatás tárgyát.

Figyelem! Amennyiben az Ajánlattevő korábbi Ajánlatkérő részére teljesített kiírás tárgya szerinti munkájával kapcsolatosan dokumentáltan elégedetlenség merült fel, akkor ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatát automatikusan érvénytelennek tekinti és nem veszi figyelembe az értékelés során!

 • Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy kötelezettséget vállal a felhívásban lévő szerződéstervezet megkötésére és teljesítésére, melynek tartalmát megismerte és fenntartások nélkül elfogadja. A szerződéstervezet a felhívás csatolmányaként megtekinthető


Fizetési mód: Megrendelő negyedévente 1 db számlát állít ki Vállalkozó részére az 1 évre megajánlott átalánydíj ¼-ének megfelelő összegről, melyet a Vállalkozó a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki az Egyetem bankszámlaszámára.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Beke Ferenc Attila dr., létesítménygazdálkodási szakreferens SZTE GSZ Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Műszaki és Létesítménygazdálkodási Iroda, tel: +36 (62) 544-496, +36 (62) 544-000/4496

email: beke.ferenc@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Multigrade Környezetvédelmi Kft., 1114 Budapest, Szabolcska Mihály u. 10/A. mf. 2.
Az Egyetem részére fizetemdő Nyertes ajánlati ár: 1.253.250,-Ft+ÁFA/év