Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2016/PSZ07046

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Fogorvostudományi Kar (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.) részére 64 db FFPE minta célzott szekvenálása).
Ajánlat sorszáma: SZTE/2016/PSZ07046

Ajánlattételi határidő: 2016. október 11 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződés aláírásától számított 90 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

 

SZTE Fogorvostudományi Kar (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64-66.) részére 64 db FFPE minta célzott szekvenálása.


Vállalkozó a részére átadott, FFPE mintákon a kiválasztott 74 humán génre tervezett Agilent SurSelect Target Enrichment Kit felhasználásával könyvtárkészítést végezzen. Az elkészült poolozott, minőségellenőrzött és qPCR-rel kvantifikált könyvtárak szekvenálása Illumina MiSeq genoszekvenáló platformon történjen, melyet követően Vállalkozó a nyersadatokat és a teljes bioinformatikai analízis eredményét Megrendelő rendelkezésére bocsássa. A teljes workflow minőségbiztosított módon, a Megrendelő számára teljes garanciával valósuljon meg, a garantált átlagos lefedettség 500x.

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:

DNS szekvenálás, amely magába foglalja a szekvenáláshoz szükséges DNS tisztítását és a tisztított PCR - termék szekvenálását

1) A minták feldolgozása a beérkezést követően 24 órán belül megkezdődik,

2) a szolgáltatást végző vállalja a megkapott PCR termékek tisztítását a szekvenálási reakció elvégzése előtt,

3) a szekvenálási eredményeket a minták beérkeztét követő 60 munkanapon belül a megrendelő rendelkezésére bocsátják.


Mennyiség: 64 db FFPE minta

Alkalmassági feltételek:

 

1.) Ajánlattevő rendelkezzen tapasztalattal FFPE minták tisztításában, szekvenálásában

 

Igazolás módja:

 

1.) Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban igazolja tapasztalatát FFPE minták tisztításában, szekvenálásában.


Szállítási és számlaküldési cím :

SZTE Fogorvostudományi Kar

(6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 64.)


Ajánlattevő adja meg az alábbi egységárakat:

  1. FFPE minta célzott szekvenálása egységár /minta Mindösszesen: …………… HUF

 

 

Nettó egység ár

Ft/db

Bruttó egységár

Ft/db

1 db FFPE minta szekvenálása

 

 

64 db FFPE minta szekvenálása

 

 

Összesen :

 

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Ajánlatkérő a megadott egységárak összegét fogja értékelni.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni.

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségekre, a helyszínre történő kiszállítás költségét is.

 

Szerződéses időszak alatt a minta keretmennyiség: tervezetten 64 db FFPE minta

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől (tervezetten 64 db minta) eltérjen.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

 

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó aki

a) Végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték.

b) Olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tagja, vagy vezető tisztségviselője gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; illetőleg olyan gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdésének b), illetőleg g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, illetőleg ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta.

c) A közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt.

d) Egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.

e) Korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési és egyéb pályázati eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig.

Figyelem! Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy a fenti kizáró okok hatálya alatt nem áll.

Figyelem! Kérem, hogy Vállalkozó az ajánlatával egyidőben nyújtsa be az alábbi nyilatkozatot.

 

A vállalkozó összeférhetetlenséget kizáró és egyben a teljesítés feltételeit igazoló nyilatkozata

Alulírott (....), mint a(z) (.......) képviseletére feljogosított személy kijelentem, hogy az általam képviselt vállalkozás és a Szegedi Tudományegyetem között (...)-án létrejött, (...) tartalmú kutatás-fejlesztési megállapodással kapcsolatosan nem áll fenn összeférhetetlenség, azaz

  • egyfelől a feladat végrehajtásával összefüggésben a Vállalkozás egyetlen alkalmazottja sem kerül a Szegedi Tudományegyetemen közalkalmazottként dolgozó közeli hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba (a közeli hozzátartozó fogalmának értelmezésében a Munka Törvénykönyve 294. § (1) b) pontja az irányadó),

 

  • másrészt a Vállalkozás egyetlen vezető tisztségviselője vagy felügyelő bizottsági tagja sem közalkalmazottja a Szegedi Tudományegyetemnek, illetve ha igen, akkor a Vállalkozásnál létesített eme jogviszonyára a Szegedi Tudományegyetemtől előzetes írásbeli engedélye van.

Kijelentem továbbá, hogy a fenti megállapodásban rögzített kutatási feladat elvégzéséhez Társaságunknál a szükséges erőforrás, technológia valamint eszköz- és műszerpark rendelkezésre áll, illetve amennyiben fentiek bármelyike részben vagy egészben hiányzik, akkor azt nem a Szegedi Tudományegyetemtől veszem bérbe.

Dátum, aláírás

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Somodi Beáta, anyagbeszerző SZTE FOK, tel: 06-62/342-892

email: somodi.beata@stoma.szote.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: T-sejt Orvosdiagnosztikai és Kutatás-fejlesztési Kft.
Nyertes ajánlati ár: 4 535 433,-Ft+ÁFA