Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Klinikai beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/KB12144

A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Coaguchek véralvadásmérő készülék fogyóanyagainak beszerzése
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/KB12144

Ajánlattételi határidő: 2022. március 03 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötéstől 2 éves időtartamra.

A beszerzés rövid ismertetője:

Tesztcsíkok CoaguChek XS és Pro II inform véralvadásmérő készülékhez

Részletezés:

CoaguChek XS PT tesztcsík 04625358 és a CoaguChek Pro II. PT tesztcsík 0668872107: 3.373.000,- Ft + Áfa keretösszeg kimerüléséig

A mennyiség 2 éves várható szükséglet, amit havi rendszerességgel, igény szerint rendelünk le.

Tekintettel az időszak hosszára és az időközben esetlegesen felmerülő eszközváltozásra, a teljes mennyiségtől való - 50 % -os eltérésre a jogot fenntartjuk.

A felolvasólapon kérjük az egységárak feltüntetését!

Ajánlatkérő részajánlatot nem fogad el!

Az átláthatósági nyilatkozatot kérjük az ajánlathoz csatolni.

Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőt, hogy ha az ajánlata megtétele előtt a beszerzési eljárással kapcsolatban kérdése merül fel (az ajánlat megalapozott megtétele érdekében) telefonon vagy e-mailben keresse a kapcsolattartót.

Bányai Emese Adrienn; tel: +36/62/341-678; e-mail: banyai.emese@gmf.u-szeged.hu

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

(Egyetemünk a számlát csak utólag, teljesítésigazolás után, az Önök által megadott számlaszámra fizeti ki!)

Ajánlati kötöttség a bontást követő 30 nap

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.Letölthető állományok:
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT.docx
FELOLVASÓLAP.docx
Nyilatkozat02_Katás vállalkozók szűrhetőségére.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, az összevethetőség miatt az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is - a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

A Szegedi Tudományegyetem, mint Ajánlatkérő, a vonatkozó jogszabályok (Art.) értelmében, amennyiben katás vállalkozó üzleti partnerei részére adott tárgyévre vonatkozóan összességében bruttó 3 millió forintot meghaladó értékben könyvel bevételt, akkor a 3 millió forintot meghaladó értékrész után 40%-os adót köteles befizetni a NAV felé. Ennek megfelelően Ajánlatkérő azon Ajánlattevők ajánlatát, akiknek a katás nyilatkozatában jelzett Ajánlatkérőtől származó bevétele és a jelen ajánlati ára eléri vagy meghaladja a fentebb említett értékhatárt az alábbiak szerint veszi figyelembe az értékelés során:

(Ajánlatkérőtől származó bruttó bevétel + jelen ajánlati ár bruttó 3 millió forintot meghaladó része x 0,4) + jelen bruttó ajánlati ár

Amennyiben Ajánlattevő az ajánlata részeként benyújtott nyilatkozatában foglaltak alapján katás vállalkozónak minősül és a fentebb említett értékhatárt jelen ajánlattételével eléri, illetve meghaladja, akkor a Szegedi Tudományegyetem fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező ajánlatok értékelése során a 3 millió forintot meghaladó értékrészre vonatkozó 40%-os adóterhet a katás vállalkozó ajánlati árához hozzáadja, és az így keletkező mindösszesen értéket veszi alapul a bontási- értékelési folyamat során.

Amennyiben az eljárásra katás vállalkozó vagy katás cég is adott ajánlatot, az értékelés során az összehasonlítás alapja a bruttó ár lesz, amely a kisadózó esetében így kerül kiszámításra.

Ajánlattevő benyújtott ajánlatához köteles a kiíráshoz csatolt NYILATKOZAT-ot is kitöltve és cégszerűen aláírva csatolni!

Amennyiben Ajánlattevő tárgyévben egyszer már feltöltötte rendszerünkbe kisadózás szempontjából NEMLEGES NYILATKOZATÁT azt ismételten benyújtani nem szükséges!

 

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással tud az egyetem ezen kiírás szerint kifizetést teljesíteni - az ajánlaton szerepeltetni szükséges ennek megadását.

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokhoz minden esetben tüntessék fel :

  • a nettó egységárat, nettó/bruttó rész-, és végösszegeket (a kért mennyiségre számítva) ÁFA-t is (a későbbi lehetséges számlakibocsátással egyező árat szerepeltetve a rész- és végösszeg esetében is). Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!
  • Valamint garanciális/jótállási feltételeket,
  • a fizetési határidőként a 60 napos utólagos átutalási határidőt,
  • a szállítási határidőt,
  • a termék adatait, a specifikációnak való megfelelőségét mutató (szükség esetén gyártó által is igazolható) jellemzőit,
  • a termék mennyiségét a kiírásban szereplő mennyiségi követelménynek való megfelelőségét mutatva,
  • a katás adózásra vonatkozó eljárásba csatolt nyilatkozatot.

 

 

Kérjük, hogy csak a specifikációban meghatározott típusú-gyártmányú termékre, illetve a meghatározott paraméterű, valamint a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre.

Amennyiben az ajánlaton nem a meghatározott típusú-gyártmányú illetve a meghatározott paraméterű termékek szerepelnek, mindezek mellett a megajánlott termék nem minősül egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméknek sem, akkor az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítjuk.

 

Kérjük a beadott ajánlaton és/vagy a termékadatlapon a termék neve, gyártói kódja, paramétere is szerepeljen, hogy megállapítható legyen a kirásnak való megfelelőség.

 

„Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.”

 

Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.

Ajánlati kötöttség a bontás napjától számított 30 nap.

 

„Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett. A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Bányai Emese Adrienn, irodavezető

banyai.emese@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bajic Lídia, Ügyvivő szakértő SZTE Beszerzési Igazgatóság Klinikai Beszerzési Iroda, tel: +36 (62)545-964; +36 (62)544-000/5964

email: bajic.lidia@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Roche Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3.373.000 Ft+ÁFA