Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Új Széchenyi Terv  --  TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002
TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0002

A pályázati projekt címe: Tudás-ipar igényeit kiszolgáló felsőoktatási szolgáltatások megalapozása a Dél-Alföldi régióban

 szechenyi2020-esza


A projektgazda neve: Szegedi Tudományegyetem

A projekt időtartama: 2015.04.01 – 2015.10.31.

Támogatás összege (Ft): 298.352.830 Ft

A támogatás intenzitása (%): 100%

 

Konzorciumi partnerek és a támogatási összeg

Konzorciumi partner

Megítélt támogatás (Ft)

Önerő (Ft)

Összesen (Ft)

Szegedi Tudományegyetem

261.179.430 Ft

0 Ft

261.179.430 Ft

Gál Ferenc Főiskola

14.982.500 Ft

0 Ft

14.982.500 Ft

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

22.190.900 Ft

0 Ft

22.190.900 Ft

Összesen

298.352.830 Ft

0 Ft

298.352.830 Ft

 

Projekt célja

A társadalmi innováció feltételeinek feltárása a tudás-alapú ipart támogató szolgáltatások fejlesztése

A projekt megvalósítás elemei


 1. A régió társadalmi fejlődésébe ágyazott jövőkutatási irányok megalapozása

Feladatként jelentkezik a tudás-ipar regionális formálódását befolyásoló folyamatok feltárása, jövőbeli kutatásuk megalapozása öt interdiszciplináris területen:

 • Társadalmi műveltség, mely magában foglalja a társadalmi innovációt lényeges módon befolyásoló jellemzők történeti-, társadalomtudományi-, valamint művészeti-, oldalról történő összegzését, regionális relevanciával bíró új kutatási irányok megalapozását;
 • Környezeti fenntarthatósági aspektusból, mely magában foglalja a társadalmi innovációt lényeges módon befolyásoló környezeti fenntarthatósági kutatások összegzését és regionális interpretálását, a környezettudatos gondolkodás általános elemként való megjelenését, annak integráló szerepét;
 • Gazdasági és jogi aspektusból, mely magában foglalja a társadalmi innovációt befolyásoló gazdasági jellemzők és folyamatok azonosítását a gazdasági várakozások és a reálgazdasági folyamatok dinamikájában, az üzleti és társadalmi hálózatok térbeli formálódása oldaláról, a felelős innováció megjelenését és érvényesülését, a gazdasági szereplők viselkedésének átalakulását mind a személyek, mint a résztvevő szervezetek szintjén;
 • valamint tudomány-kommunikáció aspektusából, mely a társadalmi innovációt a helyi szereplők interakciójában megjelenő média és nyelvi kutatások nézőpontjából, annak átalakulásában ragadja meg.

A programelem keretében feladatként jelentkezik a regionális tudás-ipar fejlődését ezen nézőpontok mentén befolyásoló jellegzetességek feltárásán túl azok megosztása a helyi érdekeltekkel, jövőbeli vizsgálati, kutatási irányok feltárása, azok nemzetközi kutatási hálózatokba történő beágyazása.


 1. A régió társadalmi fejlődési igényeihez kapcsolódó felsőoktatási képzési szolgáltatások fejlesztése

E programelem magában foglalja az első modulban összegzett öt interdiszciplináris terület mentén a regionális tudás-ipar fejlesztését igénylő társadalomtudományi és gazdasági jellegű képzések fejlesztését két alapvető szempont szerint:

 • a regionális munkaerőpiac fejlesztését szolgáló felsőoktatási képzési kínálat fejlesztése meglévő képzések átalakítása, új képzések életre hívása;
 • a regionális munkaerőpiac fejlesztését szolgáló rövid átfutási idejű kooperációs képzések fejlesztése elsősorban vállalkozások és intézmények képzési igényei alapján;

A programelem részeként jelentkezik az egyes képzésfejlesztési feladatok hátterének feltárása, átfogó igényfelmérési feladatainak megvalósítása, képzések tervezési, vagy fejlesztési előkészületeinek elvégzése, tananyagok fejlesztése, vagy továbbfejlesztése.


 1. Közösségi főiskola regionális megvalósíthatóságának vizsgálata, közösségi főiskola regionális mintaprojektje tervezési, előkészítési feladatainak elvégzése.

Feladatként jelentkezik a régió meglévő felsőoktatási struktúrája átalakítása a közösségi főiskola modell lehetőségeinek kiaknázása. E feladat keretében munkaerőpiaci vizsgálatok segítségével azonosítandók azok a célcsoportok, melyek jelenleg nem, vagy költséghatékonyan nem érik el a felsőoktatási képzési kínálat nyújtotta lehetőségeket. Más oldalról további munkaerőpiaci vizsgálatok segítségével azonosítandók azok a munkáltatói igények, melyek a közösségi főiskola modelljének megvalósítása eredményeként kielégíthetők. E feltárások eredményeként feladatként jelentkezik az érdekelt önkormányzatok, gazdálkodó szervezetek, valamint felsőoktatási intézmények bevonásával a közösségi főiskola megvalósíthatósági tanulmányának összeállítása, a beruházási igények azonosítása, a működési módjának részletes kidolgozása, a működési feltételek költség-haszon elemzésének elvégzése.


 1. Tudás-ipari fejlesztések alapjaként jelentkező lakossági szolgáltatási igények feltárása különös hangsúllyal a SMART CITY koncepciójába illeszkedő szolgáltatási igények feltárására

Jelen modul keretében megtörténik a SMART CITY, Szeged, mint határmenti kreatív város koncepciójában jelentkező lehetséges szolgáltatási irány és lehetőségek összeállítása, a lakossági igények felmérése, és értékelése. A modul kimeneteként jelentkezik az igényelt szolgáltatási portfolió összeállítása, a szolgáltatói érdekeltek térképének rendszerezése.


 1. Tudásipar regionális fejlesztését szolgáló hálózatfejlesztés

A fejlesztési programelem két meghatározott célt szolgál. Egyrészt a tudás-ipari fejlesztések megvalósítása érdekében a szereplők bevonása, az alulról kezdeményezett gazdaságfejlesztés ismérveinek biztosítása az 1-3 beavatkozási modulokkal kapcsolatosan, másrészt a tudás-ipar fejlesztése érdekében megvalósítandó hálózatfejlesztési stratégia felállítása, a megvalósítás feltételeinek megteremtése.


A projekt várható eredményei

 • A felsőoktatás különböző kutatási és képzési területeinek szinergikus együttműködése a társadalmi műveltség, a környezeti fenntarthatóság, a gazdasági és jogi tudományterület, és a tudománykommunikáció területén.
 • A közösségi főiskola lehetséges modelljének tudományos megalapozása.
 • A felsőoktatás szerepének erősödése a smart city koncepcióban.
 • A tudás-ipar és felsőoktatás közötti intenzív hálózatépítési program megfogalmazása.

Ezek eredményeként a projekt célja erősíteni a tudás-infrastruktúrát és hozzájárulni a régió gazdaságának dinamizálásához.

 

A projekt várt számszerűsíthető eredményei:

 • 15 db, Önkormányzatokkal, civil szféra képviselőivel és vállalatokkal kötött új oktatási-kutatási, illetve fejlesztési együttműködési megállapodások száma (hazai és külföldi)
 • 10 fő, a projekt keretében ösztöndíjban részesült kutatók, oktatók, hallgatók száma
 • 6 db, kialakított új típusú felsőoktatási szolgáltatások száma
 • 49 db, a projekt eredményeként kiadott publikációk száma

 

 

 

Projektmenedzsment elérhetőségei:

cím: 6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1., II. emelet

tel.: .: +36-62-544-609

 

Projektmenedzser: Gila Gyöngyi

e-mail: gila.gyongyi@gmf.u-szeged.hu

tel.: +36-62-544-942

 

Pénzügyi vezető: Ács-Sándor Tímea

e-mail: acs-sandor.timea@gmf.u-szeged.hu

 

Pénzügyi asszisztens: Szablár-Darázsi Edit

e-mail: szablar-darazsi.edit@gmf.u-szeged.hu

 

Projekt asszisztens: Varga Rita

e-mail: vargarita@titan.physx.u-szeged.hu
Tovább a projekt honlapjára