Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

Fejlesztési Projektek  --  Széchenyi 2020  --  EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009
EFOP 3.6.3-VEKOP-16-2017-00009


ESZAA pályázat kódszáma: EFOP 3.6.3-VEKOP-16-2017-00009

Pályázat címe: Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése

Pályázat megvalósítási időszaka: 2017.05.01.-2021.11.30

Szakmai koordinátor: Prof. Dr. Sáry Gyula

Pénzügyi koordinátor: Kanász Dóra

Projekt koordinátor: Márta Dorina

 

A pályázat konzorcium formában valósul meg.

A konzorcium vezető: Semmelweis Egyetem.

 

A Szegedi Tudományegyetem részére a projekt támogatási összege: 284 789 716 Ft 100 % támogatási intenzitás

 

Projekt rövid bemutatása:

 

Projekt Cél: olyan tehetségsegítő programok kialakítása, amelyek vonzóvá teszik a kutatói pályát a fiatal tehetségek számára.

 

A projekt alapvető célja: Olyan feltételek megteremtése a felsőoktatási intézményekben, amelyek lehetőséget biztosítanak a tehetségek számára az egyedi illetve közösségi tudományos fejlődésre. Ennek része az intézményen belüli tehetségsegítő programok működtetése, fejlesztése, amelyek az arra érdemes hallgatóknak lehetőséget és anyagi hátteret biztosítanak a tudományos fejlődésre, az oktató pályára való tovább lépésre.

Részcélok:

  • Doktori képzés színvonalának és minőségének fejlesztése
  • A tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységek fejlesztése
  • A szakkollégiumok színvonalának és minőségének fejlesztése
  • Tehetséges hallgatók bevonása a képzési és kutatási folyamatban, demonstrátori, gyakorlatvezetői és laborgyakorlat vezetői munkájuk támogatása
  • Kutatói teljesítményt fokozó közegek fejlesztése


Elérendő célok SZTE részérő továbbá az alprogramok a pályázat megvalósításához:

 

- Egyénileg felkészülő és levelező tanrendben tanuló doktoranduszok ösztönzése: Tapasztalatunk szerint a doktori iskolákba felvételt nyert egyénileg felkészülő és levelező tanrendben tanuló hallgatók között nagyon nagyarányú a lemorzsolódás. Éppen ezért olyan ösztönző rendszert szeretnénk bevezetni, amelynek eredményeként az egyénileg felkészülő és levelező tanrendben részvevő doktoranduszok sikeres végzésének aránya növekszik. Azaz a fokozatszerzéshez kötött premizálást vezetünk be.

- A képzésben belépő doktoranduszok ösztönzése: Az orvos-, gyógyszerészeti tudományok területén a PhD képzés 4 éves. A tervezet szerint a doktori képzésbe belépők közül iskolánként a legjobb 5 főt havi 60 e Ft ösztöndíj kiegészítéssel jutalmaznánk a képzés első két évében. A kiegészítést pályázat útján lehetne elnyerni, ahol a graduális képzés alatt elért eredmények: tanulmányi eredmény, TDK helyezések, szakmai kitüntetések, közlemények alapján rangsorolnánk a hallgatókat.


A program érinti a projektbe bevont következő doktori iskolát (Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, Gyógyszertudományok Doktori Iskola). A tervezett tevékenység hozzájárul a tehetséges hallgatók doktori iskolákba vonzásához.

 

- A doktori iskolák képzési tervének fejlesztése, új kurzusok kialakítása

A képzési tervek folyamatos felülvizsgálata, frissítése a doktori képzés alapvető feladata. Célunk olyan, jól megalapozott képzési tervek kialakítása, amelyek hozzájárulnak a doktori képzés tanulmányi és kutatási követelményeinek teljesítéséhez (pl. felkészít a komplex vizsgára), a képzés hatékonyságának és eredményességének növeléséhez. A már meglévő kurzusok fejlesztése mellett ez új elméleti, illetve gyakorlati kurzusok kialakítását jelenti, elsősorban angol nyelven.

- Tehetséges fiatal oktatók-kutatók bevonása: Szükséges a fiatal kutatók-oktatók aktív témavezetői részvételének támogatása a doktori képzésben.

A témavezetői tevékenység támogatásához célul tűzzük ki egyszeri támogatás odaítélését olyan oktatók számára, akiknek hallgatói a képzés megkezdésétől számított 4 éven belül megszerzik PhD fokozatukat (a védés időpontja számít). A támogatás összege egyszeri, 500 e Ft, és évente az témavezető kapja, akinek doktorandusza a védés időpontjáig a legeredményesebb munkát tudja felmutatni (hazai/külföldi első szerzős prezentációk száma, közlemények száma)


A program érinti a projektbe bevont doktori iskolákat (Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola, Interdiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, Klinikai Orvostudományi Doktori Iskola, Multidiszciplináris Orvostudományok Doktori Iskola, Gyógyszertudományok Doktori Iskola).

- Egyetemi PhD napok doktori iskolák PhD hallgatói szimpóziumainak szervezése : Célunk PhD hallgatói szimpóziumok rendezése a projektbe bevont doktori iskolákban továbbá egyetemi PhD napok szervezése félévente.Az EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 számú “Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című pályázat keretében a következőket kínálja a PhD hallgatóknak