Habilitációs szabályzat 9. melléklet

9. melléklet

 

A Szegedi Tudományegyetem habilitációs szakbizottságainak követelményrendszere


1. Állam- és jogtudomány

2. Biológiatudomány

9/A sz. melléklet

9/B sz. melléklet:

9/C sz. melléklet

3. Elméleti orvostudomány

4. Filozófiatudomány

5. Fizikatudomány

6. Földtudomány

7. Gyógyszertudomány

8. Informatikai- és Számítástudományi

(A) terület követelményei

(B) terület követelményei

9. Interdiszciplináris tudományok

10. Irodalomtudomány

11. Kémiatudomány

12. Klinikai orvostudomány

13. Környezettudomány

14. Közgazdaságtudomány

15. Matematikatudomány

Kutatási tevékenység (ha a kérelmező nem az MTA doktora)

Oktatási tevékenység

Tudományos közéleti tevékenység

16. Multidiszciplináris Orvostudomány

A habilitációs pályázathoz benyújtandó dokumentumok

17. Neveléstudomány

18. Nyelvtudomány

19. Történelemtudomány

 

1. Állam- és jogtudomány

1. A szakmai munka minősítése esetről esetre, egyéni megítélés alapján történik, mégis a jelöltnek föl kell mutatnia a PhD (kandidátusi fokozat) megszerzését követően:

a) hozzávetőlegesen 10–15 önálló, rangos, elismert szakmai folyóiratban (L. MTA ÁJTB folyóiratlista) vagy tudományos időszaki kiadványban megjelent (legalább 0,5 ív, azaz 20,000 karakter terjedelmű) tanulmányt, vagy ezzel egyenértékű szakirodalmi munkásságot (pl. alacsonyabb számú, de nagy terjedelmű tanulmányok), amelyek között legyenek idegen nyelvű publikációk is,

b) legalább két – egyenként legalább 10 szerzői ív terjedelmű tudományos szakkönyvet. Ilyennek számít a társszerző nélkül publikált, önálló, új tudományos eredményeket tartalmazó, jegyzetelt, a témára vonatkozó hazai és nemzetközi szakirodalmat átfogóan és kritikusan feldolgozó mű (nem tankönyv, nem tansegédlet). Az egyik szakkönyv lehet a PhD témája, a másik a habilitációs értekezés, már megjelent vagy rangos kiadónál megjelenésre elfogadott formában.

A szakbizottságnak a publikációkat eredeti, fénymásolt vagy elektronikus formában, a tudományos szakkönyveket eredeti példányban be kell nyújtani.

c) A hazai és nemzetközi független hivatkozásainak mennyisége megfelel a habilitálttól elvárható kari átlagnak.

d) Tudományos munkásságát összefoglaló téziseit legkevesebb 1,5 szerzői ív terjedelemben (60–80 ezer n) kell benyújtania, 15 példányban.

 

2. A jelölt tudományos szabad előadását, szűkebb szakterületről 30–40 percben és 15 perces idegen nyelvű összefoglalásban tartja. Az idegen nyelvű előadás nyelve angol, német vagy francia lehet.

 

3. A hallgatói tantárgyi előadását 45 percben tartja, amelyet 15 percnyi idegen nyelven történő összefoglalás követ. Az idegen nyelvű előadás nyelve itt is angol, német vagy francia lehet.

 

4. A tantárgyi előadás és a tudományos előadás szűkebb témaköre nem lehet azonos.

2. Biológiatudomány

Habilitált doktor címre biológiatudomány területén az pályázhat, aki doktori (PhD) fokozatát biológiatudomány területén szerezte. Ettől eltérni abban az esetben lehetséges, ha a más tudományterületen doktori fokozatot szerzett kérelmező fokozatának megszerzése után a biológiatudomány területén fejtett ill. fejt ki tudományos tevékenységet.

Feltétel továbbá, hogy a Pályázó tudományos fokozatának megszerzése óta – de legalább öt éve – magas szintű tudományos tevékenységet folytasson.

 

A habilitációs eljárás elindításához a minimális követelmény 100 pont elérése a 9/A és 9/B mellékletek összesített pontértékei alapján („tudományos minimum”).

9/A sz. melléklet

1. Tudományos közleményeinek teljes jegyzéke (beleértve a PhD megszerzése előtti közleményeket is).

ad 1. A jelölt tételesen válaszolja meg (az életmű alapján).

 

2. Publikációs tevékenysége a PhD megszerzése óta:

ad 2. A jelölt tételesen válaszolja meg (a PhD-tevékenység, vagy kandidátusi fokozat, to­váb­biak­ban fokozat megszerzése óta) az alábbi bontásban:

 

2.1. Könyvírás/szerkesztés

ad 2.1. Külföldön kiadott szakkönyv: 30, hazai kiadású szakkönyv vagy tankönyv: 20 pont (lásd 9/C, 8.).

Idegennyelvű szakkönyv szerkesztése: 5 pont.

2.2. Hány könyvfejezetet írt külföldön kiadott könyvben

ad 2.2. Külföldön kiadott szakkönyvben fejezetenként: 4 pont.

 

2.3. Hány könyvfejezetet írt hazai kiadású könyvben

ad 2.3. Hazai szakkönyv fejezetenként: 2 pont.

 

2.4. Hány közleménye jelent meg külföldi szaklapokban, ezek összesített im­pakt faktora.

 

2.5. Hány közleménye jelent meg hazai szaklapokban, ezek összesített impakt faktora:

ad 2.4. és 2.5. A jelölt tételesen válaszolja meg. A pályázat sikerének minimális követelménye, hogy a jelöltnek megfelelő számú „in extenso” közleménye legyen, nemzetközileg elismert, impakt faktorral rendelkező folyóirat(ok)ban.

 

Kísérletes biológiai területen dolgozó jelölt esetén a minimális követelmény 15 „in extenso” publikáció a fokozat megszerzése óta, és életműre vonatkozóan a követelményeknek minimálisan el kell érniük a 25-ös kumulatív impakt faktort. (A kumulatív impakt faktor kiszámítása a mindenkori legújabb kiadású SCI Journal Citation Reports vagy a WSCI adatai alapján történjék).

Nem kísérletes biológiai területhez tartozó jelölteknek a fokozat megszerzése óta legalább 20 „in extenso” közleménye legyen, és életműre vonatkozóan el kell érnie a minimálisan 5-ös kumulatív impakt faktort.

A közlemények számának, impakt faktorának és idézettségének megítélése az MTMT adatbázis alapján vizsgálandó.

 

A szűkebb szakterülettől függetlenül követelmény, hogy a jelölt a közlemények legalább 1/5-énél első vagy utolsó szerző legyen.

 

A közlemények pontértéke egyenként: 5 pont.

 

2.6. Nemzetközi kongresszusi kiadványokban kinyomtatott előadásainak és poszter összefoglalóinak száma:

ad 2.6. A jelölt tételesen válaszolja meg. Három összefoglaló: 1 pont.

Kongresszusi plenáris előadásra való felkérés: 3 pont.

Fentiek dokumentálása szükséges.

 

3. Tudományos munkásságának hazai és nemzetközi visszhangja, közleményeinek idézettségi száma (önidézéseken kívül).

ad 3. A jelölt teljes életműve alapján értelemszerűen válaszolja meg. Minimális követelmény: kísérletes biológiai szakterületen: 50 idézet, nem kísérletes biológiai szakterületen pedig munkájának legyen hazai és nemzetközi visszhangja. A citálásra vonatkozó dokumentációt a nemzetközi szokásoknak megfelelően mellékelni kell.

 

4. Elfogadott szabadalmainak száma:

ad 4. A jelölt értelemszerűen életműve alapján válaszolja meg. Egy elfogadott szabadalom 2 pontot jelent, maximum 5 szabadalom jöhet számításba.

 

5. Egyéb jelentős tudományos eredményért maximálisan 10 pont adható.

 

6. Milyen tudományos pályázatokat nyert el, mikor, mennyi időre, milyen összeggel (OTKA, TÁMOP, egyéb alapítványi, hazai és külföldi kutatás-támogatás stb.).

 

7. Tudományos tevékenységért kapott hazai és nemzetközi elismerések:

ad 5., ad 6. és ad 7. Életműve alapján a jelölt tételesen válaszolja meg.

 

A 6. és 7. tételekért maximálisan 5-5 pont adható.

 

9/B sz. melléklet:

A szakmai közéleti tevékenység értékelésének szempontjai és módjai

 

1. Egyetemi közéleti tevékenység:

ad 1. A jelölt értelemszerűen válaszolja meg.

 

2. Vezetői vagy egyéb tagság hazai és nemzetközi tudományos társaságokban:

ad 2. A jelölt értelemszerűen válaszolja meg.

3. Szerkesztői bizottsági tagság hazai és nemzetközi szakmai folyóiratoknál (időtartam megjelöléssel)

ad 3. Hazai folyóiratoknál: 3, nemzetközi folyóiratoknál: 6 pont.

 

4. Szerkesztői bizottsági tagság egyéb kiadványoknál:

ad 4. Lexikonoknál, nívós népszerűsítő kiadványoknál stb.: 3 pont.

 

5. Lektorálás, szakreferensi tevékenység:

ad 5. A jelölt tételesen válaszolja meg. Maximálisan adható pontok száma: 10 pont.

 

6. Nemzetközi tudományos együttműködés:

ad 6. A jelölt tételesen válaszolja meg. Maximálisan adható pontok száma: 10 pont.

 

7. Tudományszervező tevékenység:

ad 7. A jelölt tételesen válaszolja meg (pl. nemzetközi rendezvények szervezése stb.). Maximálisan adható pontok száma: 15 pont.

 

8. Tudományos közéleti tevékenységéért kapott elismerések:

ad 8. A jelölt tételesen válaszolja meg.

9/C sz. melléklet

Az oktatómunka értékelésének szempontjai és módja
(az életmű alapján)

 

Az oktatási tevékenység értékeléséhez a Pályázónak mindenekelőtt bizonyítania kell, hogy hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatokat.

 

A habilitációs eljárás elindításához a minimális követelmény a 100 pont elérése a 9/C sz. melléklet pontértékei alapján („oktatási minimum”).

 

1. Főkollégiumi előadás tartása félévenként: 4 pont.

 

2. Doktorképzési kurzus tartása félévenként: 3 pont.

 

3. Nem főkollégiumi előadás tartása félévenként: 3 pont.

 

4. Gyakorlat tartása félévenként: 2 pont.

 

5. PhD hallgatók vezetése teljes cikluson át, majd sikeres védés esetén egy fő után adandó pontok száma: 20.

 

6. Diplomamunka, szakdolgozat elkészítésének irányításáért egy fő után adandó pontok száma: 5. Az OTDK-án helyezést elért vagy díjazott hallgatóként maximálisan 3 pont adható.

 

7. Nem díjazott egyetemi közéleti tevékenységért maximálisan adható pontok száma: 10.

 

8. Önállóan írt egyetemi tankönyv. Maximálisan adható pontok száma: 50 (társszerzővel írt tankönyvesetén arányos bontásban). Tudományos tevékenység értékeléséhez is figyelembe vehető a megírt tankönyv. Ebben az esetben ott 20 pont számolható el érte. Ugyanazt a munkát (megírt tankönyvet) azonban vagy csak itt, az oktató munka értékelésénél (50 ponttal), vagy csak a tudományos munka értékelésénél (20 ponttal) lehet figyelembe venni.

 

9. Önállóan írt egyetemi jegyzet. Maximálisan adható pontok száma jegyzetenként: 30 (társszerzővel írt jegyzet esetén arányos bontásban).

 

10. Egyetemi tankönyv szerkesztése. Maximálisan adható pontok száma: 10 (társszerkesztés esetén arányos bontásban).

 

11. Egyetemi jegyzet szerkesztése. Maximálisan adható pontok száma jegyzetenként: 5 (társszerkesztés esetén arányos bontásban).

3. Elméleti orvostudomány

A pályázótól olyan magas színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk, amelyet hazai és nemzetközi szinten is elismernek. Ha a jelölt nem az MTA doktora, nyújtson be max. 3 oldal terjedelmű tézisösszefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit összefoglalja. Tudományos munkásságát reprezentáló publikációinak forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg.

A habilitációs szakbizottság kiemelten mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Ennek érdekében kérheti a társszerzők nyilatkozatát arról, hogy a tézisekben ismertetett eredményeket a jelölt saját eredményének ismerik el.

 

Kiegészítés a habilitációs feltételekhez:

A habilitációs kérelem benyújtásához szükséges tudományos tevékenység tudománymetriai elbírálási küszöbértéke az illető szakterületen a doktori (PhD) értekezés megvédéséhez megkövetelt im­pakt faktor érték legkevesebb ötszöröse. Az impakt faktorok értékét a jelölt eredeti, in extenso tudományos közleményei alapján kell számítani. Az impakt faktorokat a J. Citation Reports alapján a dolgozat megjelenésének évében érvényes, vagy – amennyiben ez nem elérhető – az utolsó rendelkezésre álló impakt faktor lista adatai alapján kell megállapítani. A sikeres pályázat feltétele, hogy mind az elméleti, mind pedig a klinikai területen tevékenykedő pályázók esetében az idegen nyelvű, referált folyóiratokban megjelent közlemények száma elérje a húszat.

4. Filozófiatudomány

A habilitációs követelményeknél az egyetemi habilitációs szabályzat szempontjai az irányadóak. Ezen túl a következő konkrét szempontoknak és követelményeknek kell eleget tenni:

 

III. Oktatómunka:

Követelmény, hogy:

 1. a jelölt a pályázat benyújtása előtt legalább nyolc féléven keresztül önállóan tartson a tudományos területének megfelelő főkollégiumi – esetleg speciálkollégiumi – előadást és vizsgáztasson;
 2. a pályázó témavezetői tevékenységet (diplomamunka, szakdolgozat, diákköri pályamunka) igazoljon legalább 3 hallgató mellett;
 3. a doktori programban vegyen részt, ott témameghirdetést tegyen, és lehetőség szerint témavezetést folytasson.

 


III. Tudományos munka:

A jelöltnek bizonyítania kell szakmai és tudományos felkészültségét az alábbiak ellenőrizhető közlésével:

1. A fokozat megszerzése után önálló kutatásokat tartalmazó kézirat jellegű értekezés vagy nyomtatott könyv, illetve tézisszerű bevezetővel ellátott tanulmánygyűjtemény beadása a habilitációs kérelemmel együtt.

2. A habilitációs eljárást kérelmezőtől elvárt, hogy tudományos teljesítménye feleljen meg az SZTE Habilitációs Szabályzatban foglalt feltételeknek.

3. Saját kutatási eredményekre építő legalább 15 tudományos tanulmány (vagy könyvfejezet).

4. 5 db külföldön megjelent tanulmány, vagy egy idegen nyelven megjelent könyv/könyv­fe­je­zet.

5. Részvétel előadással legalább 5 hazai és/vagy külföldi nemzetközi tudományos konferencián.

6. Szakirodalmi tevékenységet összefoglaló, szétküldésre alkalmas módon elkészített tézisek.

 

III. Szakmai-közéleti tevékenység:

A jelölt vegyen részt a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben, szakmai és tudományos szervezetek munkájában. Kívánatos, hogy konferenciákon rendszeresen előadjon.

5. Fizikatudomány

A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk, amelynek hazai és nemzetközi elismertsége lényegesen meghaladja a PhD-fokozat megszerzéséhez szükséges szintet legkevesebb 15 publikáció, 100 hivatkozás). A tudományos habitus megítéléséhez ki lehet kérni a MTA Fizikai Osztálya véleményét.

 

A jelölt nyújtson be egy-két oldal terjedelmű összefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit az irodalomjegyzékben jelölje meg. A habilitációs szakbizottság mérlegeli a jelölt szerepét a hazai és külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Az egyéni hozzájárulás megítéléséhez a habilitációs bizottság az eljárás során kiegészítő anyagot és társszerzői lemondó nyilatkozatot is bekérhet.

 

Az 5. sz. melléklethez kötődő kiegészítések:

 

A tudományos közlemények jegyzékében kérjük feltüntetni a forrásnak a megjelenését közvetlenül követően érvényes impakt faktorát az SCI Journal Citation Reports adatai alapján.

 

Kérjük a megjelent közlemények különlenyomatait vagy fénymásolatait.

 

Kérjük a forráshelyet is megjelölő hivatkozások jegyzékét.

 

A jelölt felsorolhat további olyan tényeket és eredményeket, amelyeket fontosnak tart a sikeres ha­bilitációs eljáráshoz.

6. Földtudomány

a) A jelöltnek bizonyítani kell, hogy 1–2 kurzust több szemeszteren keresztül vezetett, kulcsszerepet tölt be egy szakirány oktatásában, legalább egy tárgy szakfelelőse. Az általa művelt tudományágban legalább egy lektorált jegyzetet vagy tankönyvet megjelentetett.

 

b) Oktató- és kutatómunkája alapján képesnek kell lennie diplomamunkások, doktoranduszok és tanársegédek munkájának irányítására.

 

c) A tudományos fokozat megszerzése óta folyamatosan végezzen magas szintű tudományos tevékenységet. Rendelkezzen 10 referált folyóiratban megjelent szakcikkel, amiből 3 külföldi folyóiratban jelent meg (a tudományos fokozat megszerzése óta legalább 5 cikke legyen). A tudományos teljesítménnyel kapcsolatos további elvárás 15 referált folyóiratban, vagy 30 egyéb tudományos kiadványban megjelent független hivatkozás. Képesnek kell lennie projektek kidolgozására és elnyerésére.

d) Mértékadó hazai szakmai közösségek körében legyen ismert, s rendelkezzen nemzetközi kapcsolattal.

 

e) A tudományos fokozat megszerzése utáni tudományos eredményeit foglalja össze 20 oldal terjedelmű tézisben.

 

f) A pályázatok elbírálásánál a fokozat megszerzése utáni tudományos tevékenység (elsősorban az utolsó 5 év) az irányadó.

7. Gyógyszertudomány

A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk, amelynek hazai és nemzetközi elismertsége jelentősen meghaladja a PhD-fokozat megszerzéséhez szükséges követelményeket.

 

Ha a jelölt nem az MTA doktora, nyújtson be legföljebb 3 lap terjedelmű tézis-összefoglalót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg. Az összefoglaló mutassa be, hogy az egyén önállóan művelt kutatási területben jártas.

 

A habilitációs szakbizottság mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Ehhez kérjük a társszerzők nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszik, hogy a jelölt mely tézispontok alapján kíván habilitálni, másrészt az érintettek a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.

 

Kiegészítés a habilitáció feltételeihez:

 

A habilitációs eljárás kérelmezőjétől elvárt, hogy tudományos közleményeinek összesített impakt faktora az MTMT adatbázis nyilvántartása szerint elérje a húszat. Ez alatt a bizottság nem foglalkozik a kérésekkel.

 

Az impakt faktorok értékét a jelölt eredeti tudományos közleményei alapján kell számítani. Az impakt faktorokat az SCI Journal Citation Reports utolsó elérhető adatai alapján kell megállapítani. A szakbizottság a publikációkat elektronikus vagy nyomtatott formában bekérheti.

 

A habilitációra pályázó külföldi referált folyóiratokban megjelent közleményeinek száma és külföldi nemzetközi konferenciákon megtartott előadásainak együttes száma minimálisan 20 legyen.

8. Informatikai- és Számítástudományi

A szakbizottság publikációs és idézettségi követelményeinek meghatározása az MTA Matematikai Tudományok Osztálya Doktori Bizottságának (A), illetve Műszaki Tudományok Osztálya Informatikai Bizottságának (B) az MTA doktora cím megszerzésére vonatkozó követelményei alapján történt. A habilitációt kérelmező adja meg, hogy ezek közül mely terület követelményei szerint kéri a pályázatának elbírálását. Választását a szakbizottság felülbírálhatja.

 

A kérelmező feleljen meg az alábbi követelményeknek.

1. Végezzen önálló kutatómunkát vagy legyen meghatározó tagja valamely téma kutatására alakult szűkebb kutatócsoportnak.

2. Legyen ismert a tudományág hazai és nemzetközi mértékadó körei előtt.

3. Oktató és tudományos munkájával igazolja, hogy alkalmas diplomamunka, szakdolgozat és kutatási témák vezetésére.

4. Téziseit, amelyben elsősorban a PhD-fokozat megszerzése utáni tudományos munkáját foglalja össze, legfeljebb 20 oldal terjedelemben készítse el. Az MTA doktora címmel rendelkező kérelmező mentesül a tézisek elkészítése alól.

5. A pályázatok elbírálása során a PhD-fokozat megszerzése utáni évek, illetve az utolsó 5 év teljesítménye a meghatározó.

Az alábbi publikációs feltételeket csak az Informatika Doktori Iskola követelményeit kielégítő publikációkkal, az idézettségi feltételeket pedig csak az ilyen publikációkban megjelent hivatkozásokkal lehet teljesíteni.

(A) terület követelményei

6. Rendelkezzen legalább 15 darab és az Informatika Doktori Iskola pontozása szerint legalább 10 pontot érő publikációval, amelyek között van egyszerzős is. A PhD-fokozatszerzés utáni publikációs tevékenységére teljesüljön, hogy az legalább 3 pontot ér, valamint a hatástényezős folyóiratcikkek szerzők számával osztott darabszáma legalább 1.

7. Rendelkezzen legalább 30 független hivatkozással, amelyek közül legalább 20 nem a pályázó saját környezetéből származik.

(B) terület követelményei

6. A publikációs tevékenységét jellemző Q értékszám érje el a 4 pontot, amiből minimum 3 pontot a tudományos folyóiratokban, illetve konferenciákon publikált cikkekkel kell megszerezni. Legyen egyszerzős cikke. A PhD-fokozatszerzés utáni publikációs tevékenységére teljesüljön, hogy az legalább a Q értékszám minimumának 30%-át eléri, valamint a hatástényezős folyóiratcikkek szerzők számával osztott darabszáma legalább 1.

7. Rendelkezzen legalább 50 független hivatkozással, melyek közül legalább 25 a Web of Science vagy Scopus adatbázisokban megtalálható.

 

Q kiszámítása

A publikációs tevékenység Q értékszáma a tudományos cikkek, tudományos könyvek és műszaki alkotások pontjaiból áll össze az alábbi táblázat szerint. A pontszámokat minden esetben a szerzők számával osztani (a szabadalmaknál a részesedés arányával szorozni) kell. Könyvfejezetként megjelenő konferenciacikket konferenciacikknek kell tekinteni.

 

Teljes terjedelmű lektorált folyóiratcikk

Hatástényezővel (IF) rendelkező folyóiratban

IF és 0,6 közül a nagyobbik

IF nélküli, külföldi folyóiratban

0,4

IF nélküli, hazai folyóiratban

0,3

Teljes terjedelmű konferenciacikk (min. 4 oldal)

idegen nyelven

0,2

magyarul

0,1

Tudományos könyv vagy könyvfejezet

idegen nyelven

10 oldalanként 0,2 – max. 2 pont

magyarul

10 oldalanként 0,1 – max. 1 pont

Kiemelkedő alkotás

Az alkotásban megvalósult tudományos eredményről legalább egy lektorált folyóiratcikkben számolt be, vagy legalább két rangos hivatkozást kapott rá, vagy megvalósított szabadalom fűződik hozzá.

alkotásonként max. 1 pont

9. Interdiszciplináris tudományok

A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk, amelynek hazai és nemzetközi elismertsége az MTA doktora fokozat megszerzéséhez szükséges kívánalmakat megközelíti.

 

Az MTA doktora címmel nem rendelkező jelölt nyújtson be maximum 3 oldal terjedelmű tézis-összefoglalót, amelyben az általa elért legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg.

 

Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik az MTA doktora fokozattal, az MTA Orvosi Tudományok Osztálya szcientometriai követelményeinek (im­pakt és citáció) úgy feleljen meg, hogy az értékek az MTA doktora fokozat megítéléséhez szükséges értékek kétharmadát teljesítse (1. sz. melléklet). Kívánatos továbbá, hogy a fenti követelmények jelentős hányadában a tudományos munka tervezésében, kivitelezésében és/vagy értékelésében játszott szerepét első vagy utolsó levelező szerzőként való megjelenése is alátámassza. Az impakt faktorokat a J. Citation Reports alapján, vagy a dolgozat megjelenésének évében érvényes, vagy – amennyiben ez nem elérhető – az utolsó rendelkezésre álló impakt faktor lista adatai alapján kell megállapítani.

 

Elméleti intézetben dolgozó pályázó esetén az idegen nyelvű, referált folyóiratban megjelent közleményszám minimálisan 20, klinikus pályázó esetén 6, de a minimálisan elvárt összes közleményszám itt is 20.

 

A pályázótól elvárt graduális oktatói tevékenység felsőoktatási intézményben:

 • Legalább nyolc féléven keresztül önálló főkollégiumi – esetleg speciálkollégiumi – előadás és vizsgáztatás.
 • Témavezetői tevékenység (diplomamunka, szakdolgozat, diákköri pályamunka) legalább 3 hallgató esetében.

Ezt pótolhatja vagy kiegészítheti a pályázó posztgraduális oktatói tevékenysége.

 

A pályázótól elvárt posztgraduális oktatói tevékenység:

 • Posztgraduális kurzusok szervezése, azokban előadói részvétel
 • Doktori programban való előadói részvétel, témavezetés.

 

Előnyt jelent:

 • Hazai vagy nemzetközi szakmai-tudományos közéletben történő szerepvállalás,
 • Dokumentálható eredményes hazai vagy nemzetközi szakmai kapcsolattartás,
 • Szakmai, tudományos szervezetekben tagság,
 • Hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon történő szereplés illetve szervezőmunka,
 • Szakmai bírálói tevékenység,
 • Hazai illetve nemzetközi pályázatokban szereplés.

 

 

1. sz. melléklet

 

A) táblázat. A tudományos teljesítmény értékelésére általánosan alkalmazandó mérőszámok

Kísérletes-elméleti és kísérletes klinikai szakterület

IF

Idézet

Minden szakterület, kivéve a B) táblázatban felsoroltakat

34

130

 

B) táblázat. Az általánostól eltérő követelmények

Kísérletes-elméleti és kísérletes klinikai szakterület

IF

Idézet

Megelőző orvostan
Népegészségügy
Igazságügyi orvostan

17

65

Biokémia
Molekuláris biológia
Idegtudományok
Genetika, örökléstan

40

130

Immunológia
Sejtbiológia
Virológia

40

160

 

10. Irodalomtudomány

Az MTA doktora címmel nem bíró pályázóknak az alábbi részletes feltételeknek kell megfelelniük:

1. Két tudományos könyv (monográfia, kritikai igényű szövegkiadás, tanulmánykötet).

 

2. Húsz tudományos közlemény; ebből

a) modern filológiai és összehasonlító irodalomtudományi habilitáció esetén leg­alább 7 idegen nyelven, ebből legalább 4 külföldi folyóiratban, kiadványban megjelentetett,

b) magyar irodalmi habilitáció esetén legalább 4 idegen nyelvű publikáció, ebből legalább kettő külföldön megjelentetett.

 

3. Részvétel idegen nyelvű konferenciákon,

a) modern filológiai és összehasonlító irodalomtudományi területen legalább 6,

b) magyar irodalomtörténeti területen legalább 3.

 

4. A jelöltnek fel kell tüntetnie továbbá:

a) az elnyert pályázatok számát, jellegét, eredményét,

b) nemzetközi tudományos együttműködésben való részvételt,

c) a hazai tudományos életben való részvételt (akadémiai bizottsági tagság, kiadvány-folyóirat szerkesztőségi tagság, opponencia, bíráló bizottsági tagság, részvétel hazai konferenciákon, konferenciaszervezés, tudományos diákköri szervezés),

d) részvétel az egyetemi tudományos közéletben.

 

5. Legalább négy féléves egyetemi (felsőoktatási) előadói gyakorlat (legalább heti 2 óra) és vizsgáztatási kötelezettség.

11. Kémiatudomány

A habilitációs eljárás megindításához az MTA doktora címmel nem rendelkezőktől olyan tu­do­má­nyos tevékenységet kívánunk meg, amely megközelíti az MTA doktora cím benyújtásához szük­sé­ges tudományos teljesítményt. A pályázónak a tudományos fokozat megszerzése óta legalább 20 nemzetközi folyóiratban publikált közleménnyel – melyek összesített impakt faktora legalább 30 – kell rendelkeznie. További elvárás, hogy a fenti közleményekre 150 feletti független hivatkozás le­gyen. Szükségesnek tartjuk, hogy a jelölt tézisekben (10–12 oldal) foglalja össze azon leg­fon­to­sabb tudományos eredményeit, amelyek elérésében meghatározó szerepe volt. A jelölt térjen ki ezek jelentőségére; ismertesse, hogy kutatásai mennyiben járultak hozzá tudományterületének fej­lő­dé­sé­hez.

 

A habilitációs eljárás megindításának további feltétele legalább négy féléven keresztül heti két órában olyan kötelező vagy szabadon választható kollégium megtartása hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben, amelyhez a végén számonkérés kapcsolódik.

 

Abban az esetben, ha a jelölt rendelkezik az MTA doktora címmel, tudományos teljesítményét illetően további vizsgálatok folytatása szükségtelen. Ebben az esetben oktatási tevékenységének fent részletezett magas szintű teljesítése a habilitációs eljárás megindításának feltétele.

12. Klinikai orvostudomány

A pályázótól olyan színvonalú tudományos tevékenység gyakorlását várjuk, amelynek hazai és nemzetközi elismertsége az MTA doktora címének megszerzéséhez szükséges kívánalmakat eléri, vagy közelíti.

 

A tudományos habitus megítéléséhez ki lehet kérni az MTA Orvosi Osztálya véleményét.

 

Ha a jelölt nem rendelkezik az MTA doktora fokozattal, az MTA illetékes osztálya scientrometriai követelményeinek (impakt és citáció) úgy feleljen meg, hogy az értékek az MTA doktora fokozat megítéléséhez szükséges követelmények 65%-át teljesítsék.

A pályázó publikációs illetve citációs listáját az MTMT listája alapján nyújtsa be. A pályázatok scientometriai értékelése az MTMT-be benyújtott és validált publikációs és citációs lista alapján történjen.

 

A MTA doktora címmel nem rendelkező jelölt nyújtson be max. 3 oldal terjedelmű tézis­össze­fog­la­lót, amelyben az általa elért, legfontosabbnak tartott tudományos eredményeit tételesen felsorolja. Ezek forráshelyeit a kapcsolódó irodalomjegyzékben egyértelműen jelölje meg.

 

A habilitációs szakbizottság mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Ehhez kérjük a társszerzők nyilatkozatát, amelyben tudomásul veszik, hogy a jelölt mely tézispontok alapján kíván habilitálni, másrészt az érintettek a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.

 

A pályázatok elbírálásánál hangsúlyt kap a jelölt klinikai gyakorlata, továbbá az általa Magyarországon bevezetett módszerek és a magyar nyelvű (impakt faktorral nem rendelkező) közlemények értékelése. Utóbbi a MTA Orvosi Osztálya által megfogalmazott, a hazai orvosi szakirodalmi tevékenység elismerését szolgáló mutató (Magyar Belorvosi Archívum 1999/2.: 205–208.) alapján történik.

 

Főiskolai kar oktatója esetén hangsúlyt kap a jelölt oktatásfejlesztő és tudományos közéleti tevékenysége, továbbá az általa Magyarországon bevezetett módszerek és magyar nyelvű, ill. impakt faktorral nem rendelkező közlemények szakterületi sajátosságok figyelembe vételével történő értékelése.

 

Oktatói habitus/minőség megítéléséhez adja meg:

 

1. Fő szakterülete, tevékenysége jellemző adatait;

2. Szakterületén betöltött konzultatív tevékenységét;

3. Regionális, országos, ill. nemzetközi munkákban (kutatás, pályázat) részvételét;

4. Szakmai közéleti működése, szakmai szervező tevékenysége;

5. Szakmai közéleti tagság, vezetői tisztségviselés;

6. Hazai és külföldi szakmai kapcsolattartás, együttműködés.

 

A betegellátó tevékenység minőségének megítéléséhez adja meg:

 

1. Fő szakterülete, klinikai tevékenységének jellemző adatai;

2. Hazai betegellátásban betöltött konzultatív tevékenysége;

3. Regionális vagy országos hatáskörű szakrendelésben, ellátásban való részvétele;

4. Szakmai közéleti működése, szakmai szervező tevékenysége;

5. Szakmai, szakmai közéleti tagság, vezetői tisztségviselés;

6. Hazai és külföldi szakmai kapcsolattartás, együttműködés.

13. Környezettudomány

Habilitációs eljárás indítását kérheti bárki, aki a környezettudomány területén folytat oktatói és az MTA doktori cím követelményei 50%-át meghaladó szinten tudományos tevékenységet, valamint megfelel az SZTE Habilitációs Szabályzatában megadott feltételeken túl az alábbi követelményeknek:

 1. Bizonyítsa, hogy legalább kettő, az egyetemen oktatott kurzus tematikájának kialakításában döntő súllyal részt vett.
 2. Bizonyítsa részvételét diplomamunkások, szakdolgozók, doktoranduszok és fiatal munkatársak (posztdoktorok, tanársegédek, kutatók) irányításában.
 3. Bizonyítsa kezdeményező és vezető részvételét kutatási projektekben.
 4. A habilitációs eljárás megindítása akkor is kérhető, ha kérelmező más (biológia, földtudomány, kémia, fizika) tudományágban szerzett doktori fokozatot.
 5. A habilitációs előadásoknál az angol a preferált világnyelv.

 

14. Közgazdaságtudomány

 • A jelöltnek bizonyítania kell szakmai és tudományos felkészültségét pályázati anyagában az alábbiak ellenőrizhető közlésével:
 • legalább egy önálló könyvet (jegyzetet, tankönyvet, szakkönyvet) írt, vagy legalább háromnak a kidolgozásában szerzőként, önálló fejezet(ek) megírásával részt vett,
 • legalább tíz saját tudományos eredményeket közlő tanulmánya jelent meg rangos nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert - az MTA Gazdaságtudományi Minősítő Bizottsága által alkalmazott besorolás szerinti külföldi, illetve hazai A-B-C-D kategóriás - szakfolyóiratokban,
 • a GTK Közgazdaságtani Doktori Iskola PhD-fokozatszerzéshez szükséges kritériumai alapján megjelent publikációinak összes pontszáma legalább 120.
 • A jelölt publikációira vonatkozó független hivatkozások száma legalább 20 legyen, melyet az MTMT adatbázisa alapján kell vizsgálni.
 • Emellett a jelölt
 • részt vesz a hazai és nemzetközi tudományos közéletben, szakmai és tudományos szervezetek munkájában, konferenciákon rendszeresen előad,
 • rendszeres oktatási tevékenységet folytat,
 • részt vesz a fiatalok tehetséggondozásában.
 • A jelölt a PhD-fokozat megszerzést követő – legalább ötéves – tudományos munkásságának legfontosabb eredményeit kb. egy ív terjedelmű tézisekben foglalja össze a megjelent publikációk felhasználásával.
 • A jelölt bizonyítja előadókészségét szűkebb szakterületéről legfeljebb 30 perces magyar nyelvű és 15 perces idegen nyelvű nyilvános tudományos előadásban, bírálóbizottság jelenlétében. A habilitációs tantárgyi előadás 45 perces tantermi előadásból áll.

15. Matematikatudomány

A habilitációs eljárásban az idegen nyelv az angol, kivételes esetben a Matematikatudományi Szakbizottság előzetes engedélyével másik világnyelv.

Ha a kérelmező az MTA doktora, akkor kutatási tevékenységét nem vizsgáljuk, tudományos munkássága (kutatási eredményei és azok nemzetközi hatása) automatikusan kiválónak minősül.

Kutatási tevékenység
(ha a kérelmező nem az MTA doktora)

Kívánatos, hogy a pályázó nemzetközi elismertséggel rendelkezzen, tudományos tevékenységének számottevő hatása legyen.

A jelöltnek a doktori (PhD) fokozat megszerzése után folyamatosan és legalább 5 éven át magas színvonalú tudományos kutatómunkát kell folytatnia. Minimumkövetelmény, hogy a kérelem benyújtásakor legalább 10 olyan cikkel kell rendelkeznie, amely Mathematical Reviews által referált, idegen nyelvű, matematikai szakfolyóiratban jelent meg, és amely cikkek közül legalább 5 a doktori fokozat megszerzése után készült. Elvárjuk, hogy a kérelmező publikációi és hivatkozásai elérhetők legyenek az MTMT adatbázisban.

A kérelmező kutatási eredményeinek színvonalát alapvetően a saját maga által legjobbnak, legfontosabbnak ítélt 3 cikke – továbbiakban „kiemelt cikkek” – alapján vizsgáljuk. Kiválasztásuknál feltétel, hogy közülük legfeljebb 1 lehet a doktori fokozat megszerzése előtti cikk, és ajánlott, hogy többféle szempont érvényesüljön (pl. jelentőség, mélység stb.). A jelölt a kiemelt cikkekben foglalt főbb eredményeket tézisekben foglalja össze, melyhez elektronikus formában mellékeli az eredeti cikkeket is. Továbbá a 3 kiemelt cikkben foglalt legfontosabb eredményeiről önértékelést készít kb. 1 oldal terjedelemben, amelyben rangsorolja azokat, megfogalmazza az eredmények lényegét a matematika más területén kutatók számára is érthető módon, elhelyezi azokat az adott tudományterületen, utalva az előzményekre, jelentőségre, módszerekre stb. A kérelmező kutatási tevékenységének értékelésénél figyelembe vesszük az eredményeinek mélységét, megjelenési helyét, az adott kutatási téma publikációs szokásait, valamint azt, hogy társszerzős cikkekről van-e szó.

A jelölt az elért kutatási eredményeinek nemzetközi hatását elsősorban a cikkeire történt független hivatkozásokkal igazolja. A legfontosabbnak, legértékesebbnek ítélt maximum 5 hivatkozását – továbbiakban „kiemelt hivatkozás”, amely lehetőleg ‘minőségi’ hivatkozás – dokumentálja legfeljebb 2 oldal terjedelemben indoklással és a hivatkozó részletekről készített másolatok segítségével. Itt ‘minőségi’ hivatkozáson olyan hivatkozást értünk, amelyik nemcsak megemlíti a publikációját, hanem például (részben) megoldja egy felvetett problémáját, továbbfejleszti (általánosítja, javítja, más módszerrel éri el), alkalmazza (felhasználja bizonyításban, algoritmusban, gyakorlati alkalmazásban) az eredményét, módszerét, vagy akár csak tárgyalja őket. (‘Tárgyaláson’ a hivatkozó publikációhoz érdemben kapcsolódó munka ismertetését, értékelését, vele való összevetését értjük. Nem elegendő ebből a szempontból például, ha csak utalás történik arra, hogy a kérdéssel vagy más vonatkozásával még ki foglalkozott.) A kérelmező kutatásai nemzetközi hatásának értékelésénél vizsgáljuk a hivatkozó monográfiák és tudományos cikkek szerzőinek nemzetközi ismertségét, a hivatkozó publikációk számát, megjelenési helyét és az adott kutatási téma publikációs szokásait.

Elvárjuk, hogy a pályázó rendszeresen tartson előadást a kutatási témájában rendezett nemzetközi tudományos konferenciákon, és vegyen részt hazai, illetve nemzetközi tudományos pályázatokban, együttműködésben. A kérelmező kutatómunkája hatásának megítélése során figyelembe vesszük a konferencia- és szemináriumi meghívásait is, elsősorban a jelölt által legfontosabbnak, legrangosabbnak tartott maximum 5 konferencia- és szemináriumi meghívása alapján, melyeket a jelölt rangsorol és indokol. Tekintetbe vesszük a kérelmezőnek a közvetlen tanítványai kutatómunkájára gyakorolt hatását is.

Oktatási tevékenység

Követelmény, hogy a jelölt a pályázat benyújtása előtt legalább nyolc féléven keresztül oktasson felsőoktatási intézményben, és ezen belül legalább négy féléven keresztül önállóan tartson főkollégiumi – esetleg speciálkollégiumi – előadást és vizsgáztasson is. Kívánatos, hogy a kérelmező részt vegyen a tehetséggondozásban, a doktori képzésben és a fokozatszerzési eljárásokban (pl. kurzus tartása, bizottsági tagság stb.), illetve témavezetői tevékenységet (diplomamunka, szakdolgozat,
diák­köri pályamunka és azok eredményessége) igazoljon. Figyelembe vesszük a jelöltnek az oktatásfejlesztésben és az oktatásszervezésben végzett munkáját is (pl. tankönyv- és jegyzetírás, tananyagfejlesztés, tárgyfelelősség, oktatással kapcsolatos pályázatok, konferenciák stb.).

Tudományos közéleti tevékenység

A jelölt vegyen részt az egyetemi, kari, intézeti közéletben (pl. részvétel bizottságok munkájában, népszerűsítő előadások tartása). Kívánatos, hogy bekapcsolódjék a hazai és a nemzetközi tudományos közéletbe is (pl. konferenciaszervezés).

A habilitációs kérelemhez csatolandó speciális dokumentumok:

 1. A Mathematical Reviews által referált, idegen nyelvű, matematikai szakfolyóiratban megjelent cikkek listája aszerint csoportosítva, hogy melyek készültek a doktori fokozat megszerzése előtt, és melyek utána. Ha egy cikket a Mathematical Reviews már referált, akkor adja meg a referátum nyilvántartási számát is. Továbbá jól látható módon jelölje meg a listában a kiemelt cikkeket. [Fájlnév: fi-cikkek]
 2. A 3 kiemelt cikk (megjelent formában, külön-külön fájlban). [Mappanév: kiem-cikkek, benne a cikkek az önértékelésbeli sorrendben számozva: kiem-cikk_1, stb.]
 3. A 3 kiemelt cikkről készített önértékelés. [Fájlnév: kiem-cikk-onert]
 4. A legfeljebb 5 kiemelt hivatkozás indoklással, szövegkörnyezettel alátámasztva. [Fájlnév: kiem-hiv]
 5. Minden egyéb kutatással, oktatással és tudományos közéleti tevékenységgel kapcsolatos információ (a legfontosabb, legrangosabb 5 konferencia- és szemináriumi meghívás rangsorolva és indoklással, a közvetlen tanítványokra gyakorolt hatás, oktatásfejlesztő és oktatásszervező munka, minden egyéb információ, amit a kérelem szempontjából a jelölt fontosnak tart) egyetlen fájlba szerkesztve, maximum 3 oldalban. [Fájlnév: mas-info]
 6. A Matematikatudományi Szakbizottság előzetes engedélye, ha az eljárásbeli idegen nyelv nem angol. [Fájlnév: szb-nyelv-eng]

 

Minden dokumentumot pdf formában kérünk benyújtani!

A kérelemmel benyújtott elektronikus adathordozón az itt felsorolt mappa és összes fájl egyetlen mappában legyen. [Mappanév: szakbiz]

16. Multidiszciplináris Orvostudomány

A Multidiszciplináris Orvostudományi Szakbizottság (MOSZ) a hozzá utalt kérelmeket az alábbi szempontok szerint bírálja el.

 

1. Meghatározza, hogy a pályázók teljesítménye milyen hányadban jött létre a MOSZ illetékességi körébe tartozó egyes tudományterületeken: (a) elméleti orvostudomány és egészségtudomány, (b) klinikai orvostudomány. A MOSZ csak azon kérelmeket fogadja be bírálatra, melyekben a pályázónak az elméleti és a klinikai orvostudomány területén végzett tevékenysége egyaránt jelentős, azaz bármelyik hozzájárulása minimálisan 30%-os mértékű.

2. A MOSZ a jelölt oktatási és tudományos össztevékenysége alapján megállapítja az elméleti illetve klinikai orvostudományon belüli konkrét szakterületeket és azok arányát (pl. 0,6 és 0,4), és az arányoknak megfelelő súlyozással érvényesíti az MTA Orvosi Osztálya által a doktori habitusvizsgálatkor a megfelelő szakterületeken előírt scientometriai küszöbértékeket.

3. A habilitációs pályázatok elbírálási feltételének azt tekinti, ha a pályázó közleményeinek kumulatív hatástényezője (impakt faktora) és független idézettségi mutatója eléri a súlyozással létrehozott kombinált küszöbértékek felét.

4. A hatástényező értékét a jelölt eredeti, teljes terjedelmű (nem kivonatos) tudományos közleményei alapján kell számítani. A hatástényezőket a Journal Citation Reports alapján, a dolgozat megjelenésének évében közzétett impakt faktor lista adatai alapján kell megállapítani. Kivételt képeznek az utolsó 1-2 évben megjelent közlemények, melyekhez a legutolsó hozzáférhető hatástényező listát kell alapul venni. A közleménylistát a hatástényezőkkel és a független idézetek felsorolásával a Magyar Tudományos Művek Tára adatbázisából célszerű megadni.

5. A tudományos habitus megítéléséhez ki lehet kérni az MTA Orvosi Osztálya véleményét.

6. Elméleti intézetben dolgozó pályázó esetén az idegen nyelvű, referált folyóiratban megjelent megkövetelt közleményszám minimálisan 20, klinikus pályázó esetén 6, de a minimálisan elvárt közleményszám itt is 20.

A habilitációs pályázathoz benyújtandó dokumentumok

A tudományos tevékenység megítéléséhez

1. Legfeljebb 3 oldalas tézisösszefoglaló (ha a jelölt nem az MTA doktora) a legfontosabbnak tartott tudományos eredményeiről.

2. Publikációs jegyzék.

3. A megjelent, illetve közlésre elfogadott teljes terjedelmű közlemények másolatai.

4. A független hivatkozások listája.


5. A MOSZ mérlegeli a jelölt meghatározó szerepét a hazai és külföldi együttműködésben született eredmények elérésében. Ennek érdekében kérheti a társzerzők nyilatkozatát, amelyben azok tudomásul veszik, hogy a jelölt mely tézispontok alapján kíván habilitálni, és a jelölt saját eredményének ismerik el a tézisekben megfogalmazottakat.

 

Az oktatási tevékenység megítéléséhez

1. A Szegedi Tudományegyetemen oktatóként vagy vendégoktatóként oktatott tárgyak.

2. Témavezetések (szakmai irányítása alatt tevékenykedő tudományos diákköri vagy PhD-hall­ga­tói­nak tudományos munkái és eredményei).

3. Egyéb, pl. oktatókórházi tevékenység.

 

A szakmai közéleti tevékenysége megítéléséhez

1. Szakmai szervező tevékenysége (részvétel tudományos kongresszusok, konferenciák rendezésében).

2. Szakmai társaságokban és testületekben meglévő tagsága, vezetői tisztsége.

3. Regionális, országos, illetve nemzetközi tudományos pályázati munkákban (klinikai vagy elméleti) való részvétele.

4. Szakmai bírálói tevékenység.

5. Hazai és külföldi szakmai kapcsolattartás, együttműködés.

 

A betegellátó tevékenység minőségének megítéléséhez

1. Fő szakterületén a klinikai tevékenység jellemző adatai.

2. Hazai betegellátásban betöltött konzultatív tevékenység.

3. Regionális vagy országos hatáskörű szakrendelésben, ellátásban való részvétel.

17. Neveléstudomány

1. Kutatómunka, egy témavezetőként elnyert kutatási pályázat vagy részvétel közreműködőként legalább három kutatási programban.

2. Tanulmányok legalább 3 összesített impakt faktor értékkel, vagy saját kutatási eredményeket is közlő önálló vagy társszerzős könyv.

3. Saját kutatási eredményeket közlő legalább 25 tudományos tanulmány (cikk, könyvfejezet).

4. Részvétel tudományos konferenciákon; legalább 5 referált nemzetközi tudományos konferencián való szereplés.

5. A tudományos munkásság hatását dokumentáló legalább 50 független hivatkozás.

6. A kutatói munkásságot bemutató tézisek elkészítése (2–3 ív terjedelemben).

18. Nyelvtudomány

1. A PhD megszerzése után egy publikált, önálló kutatásokat tartalmazó könyv, vagy 3–5 íves tanulmány (1 ív = 40 000 n),

2. 5 db külföldön, tekintélyes kiadványban megjelent tanulmány,

3. A PhD megszerzése óta legalább 20 szaktanulmány,

4. Szakirodalmi tevékenységet összefoglaló, szétküldésre alkalmas módon elkészített tézisek (1 ív),

5. A jelölt tudományos tevékenységére vonatkozó bírálatok fotokópiában való melléklete.

 

 

19. Történelemtudomány

A habilitációs követelményeknél az egyetemi Habilitációs Szabályzat megfelelő részének szempontjai az irányadók. A Történettudományi Szakbizottság ezen túl a következő követelményeknek írja elő:

 

Oktatómunka:

 

A hagyományos oktatáson kívüli területeken kifejtett tevékenység: szakdolgozatok irányítása, diákköri munkában témavezetői, konzulensi tevékenység, valamint doktori programban való előadói részvétel és témavezetés.

 

Tudományos tevékenység:

 

1. Kutatómunka:

a) Két publikált könyv az illetékes akkreditált szakterületen. Az egyik könyv helyett elfogadható 4 ívnél terjedelmesebb tanulmány (1 ív = 40000 n). E könyveknek, illetve tanulmánynak tudományos jellegű apparátussal ellátott szakmunkáknak kell lenniük. Önálló kötetként, tudományos igényű, jelentős értékű forrásközlés is beszámítható. Tanulmánykötet, szerkesztés, sajtó alá rendezés nem fogadható el. A b) és c) pontban foglalt tanulmányok összefűzése egy kötetben nem helyettesíthet könyvet vagy nagyobb tanulmányt.

b) A PhD-fokozat óta eltelt időben, tanulmánykötetben vagy periodikában megjelent tizenöt szaktanulmány, forrásközlő cikk, vagy könyvfejezet (könyvismertetés, bibliográfia, referencia nem fogadható el).

c) Ebből négy, egyetemes történelem esetében hét külföldön megjelent vagy részben lektorált/
nem­zetközi szerkesztésben megjelenő magyarországi szakfolyóiratban megjelent idegen nyelvű szaktanulmány kell legyen (könyvismertetés, bibliográfia, referencia nem fogadható el).

d) A b) és c) pontban foglalt tanulmányok közül legalább 4 idegen nyelvű legyen.

e) A szakirodalmi munkásságot összefoglaló tézisek (min. 1 ív, max. 4 ív) az a) pontban említett könyvet vagy tanulmányt nem helyettesíthetik.

f) Csak a PhD (kandidátusi) fokozat megszerzése után megjelent publikációk vehetők figyelembe.

g) a könyvekre, szaktanulmányokra vonatkozó független hivatkozások minimális száma: 30.

 

2. Tudományos-szakmai közéleti tevékenység:

Dokumentálhatóan színvonalas és állandó hazai, illetve nemzetközi szakmai-közéleti tevékenység.